Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.phpintel
app
bootstrap
build
cache
config
database
public
resources
routes
storage
tests
.env.example
.gitattributes
.gitignore
LICENSE.md
README.md
artisan
composer.json
composer.lock
config.php
index
package-lock.json
package.json
phpunit.xml
sami.phar
server.php
webpack.mix.js
yarn.lock

README.md

Projecte - Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)

Taula de continguts

Què és?

Bombers és el projecte final del Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW), de l'Institut Montsià (Amposta - Terres de l'Ebre).

Aquest projecte tractarà de solucionar un problema real oferint una solució mitjançant el desenvolupament de programari. El departament de bombers de Les Terres de l’Ebre es van posar en contacte amb l’institut Montsià per a buscar a joves informàtics que volguessin tractar de crear una solució al seu problema a través del desenvolupament d'alguna eina de programari o aplicació que cobrís les seves necessitats. Decidim afrontar el repte i ens reunim amb el cap de bombers perquè ens posés en situació.

A dia d'avui, la gestió dels seus recursos la realitzen de forma manual, generant un informe mitjançant una base de dades simple en Access. La idea seria automatitzar aquesta gestió dels recursos en la mesura del possible per minimitzar el treball manual.

Així doncs, decidim crear una aplicació web perquè poguessin gestionar els seus recursos, generar PDF per controlar a cada moment l'estoc de material del que disposen a cada vehicle i com a eina complementària decidim crear una aplicació mòbil per Android que fos capaç de llegir codis QR que generaríem per a cada vehicle i que permeti als responsables de cada parc poder realitzar inventari i així centralitzar les dades perquè el cap dels bombers pogués a cada moment generar informes i estar al tant de tot.

La nostra motivació a l'hora d'agafar aquest projecte va ser majorment les ganes de poder emprar els coneixements adquirits per realitzar un producte que tingui un ús real i que no solament serveixi com a recurs didàctic.

Qui?

Equip:

Professors:

  • Alejandro Milián Sangüesa
  • Carles Anyó Luna
  • Toni Morant Fornés

QR Reader (android)

A través de l'aplicació es genererà un codi QR per a cadascun dels vehicles dels quals en disposi un parc de bombers.

Laravel 5.6

El nostre projecte és duu a terme mitjançant el framework PHP Laravel.

Descarregar

Pots descarregar el projecte des del repositori del GitHub escribint la següent comanda en la terminal.

$ git clone https://github.com/rogerforner/bombers.git

És necessari tenir instal·lat git.

Instal·lació

Un cop descarregat hem d'accedir al directori del projecte i instal·lar les dependències mitjançant composer i, també, npm.

$ composer install && npm install

És necessari tenir instal·lat composer i npm.

Configuració

.env

Un cop instal·lades les dependències copiarem el fitxer .env.example i el renombrarem a .env.

$ cp .env.example .env

Key

Per poder executar sense problemes l'aplicació web hem de generar una key. En farem servir la següent comanda artisan.

$ php artisan key:generate

Migracions (DB)

Crearem una base de dades mitjançant el gestor que es disposi. Aquesta pot tenir el nom que sigui, per exemple, la podem anomenar bombers.

Un cop tinguem la base de dades creada, ens dirigirem al fitxer .env i hi escriurem el nom d'aquesta, l'usuari que hi accedeix i la seva clau.

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=bombers
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=root

Depenent del projecte, es poden emplenar la resta de paràmetres de configuració, inclòs crear-ne de nous.

Un cop configurada la base de dades hem de dur endavant les migracions. Amb aquestes es crearan les taules.

$ php artisan migrate

Enviament de correus electrònics

Per permetre l'enviament de correus electrònics, necessari, per posar-ne un exemple, per al registre d'usuaris/ies (verificació de email), és necessari disposar d'un compte Mailtrap, Mailgun, Gmail, etc. i emplenar les dades del següent apartat del .env.

MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ENCRYPTION=null

Depenent del projecte, es poden emplenar la resta de paràmetres de configuració, inclòs crear-ne de nous.

Assets

En el nostre projecte treballem amb fitxers JavaScript i SASS. Cada cop que en fem algun canvi, en aquests, s'ha de dur endavant alguna de les següents comandes per tal de que siguin efectius.

  • Executar cada cop que es realitzin canvis.
$ npm run dev
  • Deixar executant-se sense la preocupació d'haver-ho de fer nosaltres cada cop que realitzem algun canvi.
$ npm run watch
  • Preparar els assets per a producció (minificació).
$ npm run production

Servidor

Si emprem Laragon no és necessari dur a terme la següent comanda, en cas contrari sí, doncs les vistes han de ser compilades i enviades a /public.

$ php artisan serve

És important no aturar el servidor mentre es treballi amb l'aplicació web ja que, llavors, no visualitzariem els canvis que es realitzin en el front-end.

Documentació

Veure la documentació tècnica del projecte.

You can’t perform that action at this time.