Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
144 lines (97 sloc) 5.04 KB
=== Draugiem.lv biznesa lapu sekotāju spraudnis ===
Contributors: rolandinsh
Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=Z4ALL9WUMY3CL&lc=LV&item_name=Umbrovskis.%20WordPress%20plugins&item_number=003&currency_code=EUR&bn=PP-DonationsBF:btn_donate_SM.gif:NonHosted
Tags: sidebar, widget, frype, draugiem.lv, draugiem, fan page, frype.com, JSON, WPMU, WordPress Mustisite, WordPress MU, WPMS, draugiem, social networking, social network, fan widget, sidebar widget
Requires at least: 3.3
Tested up to: 4.8
Stable tag: 3.5.4
License: SimpleMediaCode
License URI: https://simplemediacode.com/license/
Draugiem.lv biznesa lapu un pasākumu fanu WordPress spraudnis draugiem.lv lietotājiem
== Description ==
[Draugiem.lv biznesa lapu fanu WordPress spraudnis](https://mediabox.lv/wordpress-spraudni/draugiem-lv-biznesa-lapu-fanu-wordpress-spraudnis/) paredzēts tiem draugiem.lv/lapas īpašniekiem, kuriem mājas lapa vai blogs ir veidots uz WordPress platformas. WordPress spraudnis parāda draugiem.lv/lapas nosaukumu, aprakstu, lietotājus, to skaitu, logo un iespēju kļūt par lapas fanu.
Visi jaunumi par šo spraudni atrodami [MediaBox.lv Darbos](https://mediabox.lv/tag/draugiem-lvlapas-fanu-lapa/)
Lai lietotu spraudni ir jābūt izveidotai savai lapai [draugiem.lv/lapas](http://go.mediabox.lv/draugiemlapas).
[GIT](https://github.com/rolandinsh/draugiem-lapas-sekotaji)
PS. Apskati [WordPress Draugiem "ieteikšanu"](https://wordpress.org/plugins/wordpress-draugiem/)
= Iespējas =
* Tulkot vairākās valodās
* Dot logdaļai nosaukumu, platumu un noteikt sekotāju skaitu
* Ievietot jebkurā rakstā vai lapā
= Latviski: =
* [Draugiem.lv biznesa lapu sekotāju spraudnis](https://mediabox.lv/wordpress-spraudni/draugiem-lv-biznesa-lapu-fanu-wordpress-spraudnis/) latviski.
* Apskaties citus [Wordpress risinājumus](https://mediabox.lv/wordpress/).
* [Kļūdu pieteikšana](https://github.com/rolandinsh/draugiem-lapas-sekotaji/issues)
= English =
This plugin makes it easy to add draugiem.lv/lapas (frype.com) fan page in sidebar of WordPress blog.
You `MUST` have a page on draugiem.lv/lapas to use this widget.
= Features =
* '''In Your language'''. Defaults: '''English''' and '''Latvian''' (Since 0.1.2)
* Widget title
* Fan count
* widget width
* shortcode
* [Draugiem.lv Business page Followers page](https://simplemediacode.info/wordpress-plugins/draugiem-lv-lapas-fan-page/).
* Other [WordPress plugins](https://simplemediacode.info/wordpress-plugins/) by `Umbrovskis.com` on SimpleMediaCode.com (English).
* Found bug? [Post issues here](https://github.com/rolandinsh/draugiem-lapas-sekotaji/issues)
== Changelog ==
= 3.5.4 =
* Vispārīgi labojumi / General update
= 3.5.3 =
English:
* missing draugiem-lapas-sekotaji.css fix
* small updates (links, formating).
Latviski
* trūkstošā draugiem-lapas-sekotaji.css fix
* nelieli uzlabojumi (saites,).
= 3.5.2 =
* small updates.
* nelieli uzlabojumi.
= 3.5.0 =
* small updates. (height overflow hidden)
* nelieli uzlabojumi.
= 3.0 =
* pilnībā pārrakstīts kods.
= 2.2.4 =
* atgriežas CSS iespējas.
= 2.2.2 =
* javascript api netiks ielādēts reģistrācijas un autorizācijas lapās.
= 2.2.1 =
* Romanian laguage via Web Hosting Geeks / Alexander Ovsov
* Rumāņu valodas tulkojums via Web Hosting Geeks / Alexander Ovsov
= 2.2 =
* pievienots Pasākumu sekotāju logdaļa
* pievienots `[frypevent]` un `[frypeevent]`
= 2.1 =
* Beidzot arī esam pieminēti [draugiem.lv ar šo biznesa lapu spraudni](https://e-art.lv/x/oN)
* Var ievietot jebkurā lapā, ka saturu izmantojot `shortcode` `[frypefans]`
= 2.0 =
* Pēdējais uzlabojums
* draugiem.lv RUNĀ (jaunums)
* Atjaunotas visas iespējas: sekotāju skaits, nosaukums, rādīt/nerādīt sekotājus un/vai RUNĀ ierakstus
* Atjaunotas visas iespējas: sekotāju skaits, nosaukums, draugiem.lv RUNĀ (jaunums), rādīt/nerādīt sekotājus un/vai RUNĀ ierakstus
* Tālākai attīstībai, kods izlikts [Google Code](https://e-art.lv/x/rs)
== More info ==
* To check out the other WordPress plugins I wrote, check out my [WordPress](https://simplemediacode.com/wordpress/) or [BuddyPress](https://simplemediacode.com/buddypress/) pages.
== Installation ==
Installation:
* Download the plugin.
* Copy the `draugiemlvlapas-fan-page` folder to the plugins directory of your blog.
* Enable the plugin in your admin panel.
* An options panel will appear under Widgets.
* Add fanpage URL or event ID and enjoy!
= Dokumentācija =
== Frequently Asked Questions ==
You can always ask in comments: [Draugiem.lv/lapas Fan page](https://simplemediacode.info/wordpress-plugins/draugiem-lv-lapas-fan-page/) on SimpleMediaCode.com.
== Upgrade Notice ==
= 3.5.4 =
* Vispārīgi labojumi / General update
= 3.5.3 =
* trūkstošā CSS pievienošana / missing CSS fix
= 3.0 =
* pilnībā pārrakstīts kods.
= 2.2.2 =
* atgriežas CSS iespējas
== Screenshots ==
1. 3.5.3 info https://mediabox.lv/wordpress-spraudni/draugiem-lv-biznesa-lapu-fanu-wordpress-spraudnis/
2. 2.0 info https://mediabox.lv/wordpress-spraudni/draugiem-lv-biznesa-lapu-fanu-wordpress-spraudnis/