Skip to content
Ukrainian language support for Ruby & Ruby and Rails | Підтримка української мови для Ruby та Ruby on Rails
Ruby
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
lib
test
.document
.gitignore
LICENSE
README.rdoc
Rakefile
VERSION.yml
init.rb
ukrainian.gemspec

README.rdoc

Ukrainian

Ukrainian language support for Ruby & Ruby and Rails | Підтримка української мови для Ruby та Ruby on Rails

Що це і кому це може знадобиться?

Ukrainian - бібліотека повноцінної підтримки української мови(форматування дати та часу, плюралізації та інтернаціоналізації вцілому)

Процес встановлення

Встановлюємо gemcutter(якщо Ви цього ще не зробили)

$ sudo gem install gemcutter
$ sudo gem tumble

Встановлюємо ukrainian

$ sudo gem install ukrainian

config/environment.rb

config.gem "ukrainian", :lib => "ukrainian",
  :source => "http://gemcutter.org", :version => ">= 0.2.1"

config.i18n.default_locale = :uk

Ruby on Rails

Пакет містить в собі переклади стандартних бібліотек: ActionView, ActiveRecord, ActiveSupport, а також підтримку плюралізації для таких методів як distance_of_time_in_words та distance_of_time_in_words_to_now

Сторонні пакети

Крім стандартних бібліотек Ruby on Rails підтримуються також переклади пакетів сторонніх розробників:

Якщо у вас є власні переклади чи зауваження, то напишіть мені повідомлення через github, або на поштову скриньку romanvbabenko@gmail.com

Copyright

Copyright © 2009 Roman V. Babenko. See LICENSE for details.

You can’t perform that action at this time.