Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
sproste_slova.csv
sproste_slova.json

README.md

Slovenské nadávky

Pokus o zosumarizovanie slovenských nadávok pre blacklist alebo pre edukáciu v podobe .csv súboru. Pull requesty sú viac než vítané, ďakujeme.

(Upozornenie : balenie obsahuje nadávky a iné alergény)

Enjoy.

You can’t perform that action at this time.