Skip to content
Program pro stažení záznamu z Insolvenčního rejstříku, jejich zpracování a uložení do datové sady Hlídače státu
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Datové sady Hlídače Státu - Insolvenční rejstřík

Program pro stažení záznamů z Insolvenčního rejstříku, jejich zpracování a uložení do Hlídače Státu. Podporuje dva způsoby stažení a uložení dat:

 • stažení pomocí vyhledávače ISIR a uložení do datové sady
 • zpracovávání změnových událostí a uložení do databáze

Stažení pomocí vyhledávače ISIR a uložení do datové sady

Podrobné informace o datovém zdroji v Hlídači Státu jsou zde včetně aktuálního datového schématu a možnosti prohlížení a vyhledávání v uložených datech.

Seznam řízení v Insolvenčním rejstříku je získáván z vyhledávače ISIR odkud se postupně za vybrané období načítají vrácená řízení, pro které se následně volá webová služba ISIR_CUZK_WS2 pro získání aktuálního stavu řízení a url adresy na detail řízení, který obsahuje podrobnější informace o řízení včetně všech dokumentů.

Pokud řízení bylo z rejstříku vyškrtnuto dle § 425 insolvenčního zákona, aktuální stav má hodnotu ZNEPRISTUPNENO a url adresa na detail řízení není vyplněna.

Jak spustit

Program je potřeba spustit s přepínačem -s nebo --search, který definuje stahování záznamů z vyhledávače ISIR a ukládání do datové sady Hlídače Státu. Pro ukládání dat do datové sady je nutný API token, který lze získat po přihlášení na stránkách Hlídače Státu - API pro vývojáře a který se zadává pomocí přepínače --apitoken=<API TOKEN>.

Volitelně je možné zadat také datum, od kterého se začnou záznamy načítat. V případě jeho nezadání se defaultně vyplní 1.1.2008, což je datum, kdy byl insolvenční rejstřík uveden do provozu a od kdy jsou v něm vedeny záznamy.

spuštění s defaultním datem začátku

  InsolvencniRejstrik.exe -s -apitoken=docela1dlouhy2token3pro4tohle5api

spuštění s načítáním od 1.1.2018

  InsolvencniRejstrik.exe -s -apitoken=docela1dlouhy2token3pro4tohle5api --date=1.1.2018

Zpracovávání změnových událostí a uložení do databáze

Z Insolvenčního rejstříku lze pomocí služby ISIR_WS číst všechny změnové události ke všem řízení. Tyto události obsahují mimojiné informace o zahájení řízení, změny osob účastnících se řízení, změny stavu řízení a také informace o přidání dokumentu k řízení včetně linku pro jeho stažení.

Program v tomto režimu čte události od posledního v databázi uloženého ID a spravuje řízení, jejich osoby a navázané dokumenty a změny ukládá do databáze.

Jak spustit

Program je potřeba spustit s přepínačem -e nebo --events, který definuje zpracování změnových událostí a jejich ukládání do databáze. Program se ukončí při přečtení všech zpráv v insolvenčním rejstříku. Pokud chcete, aby program běžel i po přečtení všech zpráv a kontroloval pravidelně nové události, použijte přepínač --watch.

V případě, že nechcete číst a ukládat eventy do lokalní cache, použijte přepínač --no-cache a všechny dotazy budou pouze proti webovým službám Insolvenčního rejstříku. Pokud přepínač není zadán, nejprve se zkouší prohled lokální cache a až poté se provádí dotazy na webové služby Insolvenčního rejstříku. Každá událost vrácená z webové služby je zároven uložena do lokální cache (velikost lokální cache pro kompletní data může mít i několik desítek GB).

Pro urychlení zpracování doporučuji inicializovat cache pro načítání odkazů na detaily jednotlivých řízení. Inicializace cache se provede pomocí přepínače --init-link-cache (velikost lokální cache odkazů je několik desítek MB).

inicializace cache odkazů

  InsolvencniRejstrik.exe ---init-link-cache

spuštění

  InsolvencniRejstrik.exe -e

spuštění bez cache

  InsolvencniRejstrik.exe -e --nocache
You can’t perform that action at this time.