Permalink
Browse files

broken link on /examples/

  • Loading branch information...
1 parent 46a2d0f commit 409b17932e57b90f0c8aedd458da5f869b623b07 @rsms committed Oct 25, 2011
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 examples/index.html
View
@@ -80,6 +80,7 @@
<li>animate-combo</li>
<li>debug</li>
<li>drawContent</li>
+ <li>example1-javascript</li>
<li>flip-book</li>
<li>hitTest</li>
<li>masksToBounds</li>
@@ -88,7 +89,6 @@
<li>subclassing</li>
<li>tag</li>
<li>transformOrigin</li>
- <li>use-with-javascript</li>
</ul>
<div id="source"><h4></h4><pre class="prettyprint lang-html"></pre><a title="Close" class="close" href="javascript:closeSource()">×</a></div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js"></script>

0 comments on commit 409b179

Please sign in to comment.