No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
CwaneHultajeFinansiery.mm
CwaneHultajeFinansiery.png
README.md
UNWW-taktyka.mm
UNWW.mm

README.md

CwaneHultajeFinansiery

Zboiór faktów, opinii i analiz dotyczących kredytów hipotecznych waloryzowanych CHF tzw. starego portfela mBank. Notatki zrobione w programie FreeMind. Program do pobrania za darmo: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page. Dodatkowo zrzut dokumentu w formacie SVG oraz PNG - oba formaty do otwarcie przez przerglądarkę. Otwarcie w FreeMind pozwoli nawigować po drzewie.

Ryszard Styczynski rstyczynski@gmail.com facebook.com/rstyczynski twitter: rjstyczynski