Ruslan Terekhov rterehov

Organizations

@elitsy
@rterehov
@rterehov
rterehov opened pull request alekam/django-extra-cbv#2
@rterehov
Django 1.7 compatible (json instead simplejson)
1 commit with 5 additions and 3 deletions
@rterehov
  • @rterehov 57b45d2
    Django 1.7 compatible (json instead simplejson)