No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
log
LICENSE
README.md

README.md

Úloha k workshopu Elasticsearch

Na stránce https://www.elastic.co/products si stáhněte a zprovozněte Elasticsearch, Kibanu a FileBeat.

Spuštění na Windows:

Pro spuštění Elasticsearch zadejte do příkazového řádku příkaz bin\elasticsearch.bat. Pro spuštění Kibany musíte mít zároveň spuštěný Elasticsearch. Chcete-li změnit defaultní konfiguraci Kibany, otevřete soubor config\kibana.yml a soubor upravte. Poté použijte příkaz bin\kibana.bat. Před spuštěním Filebeatu upravte konfigurační soubor filebeat.yml. Poté spusťte Filebeat příkazem filebeat.exe. Zda vám vše běží můžete průběžně kontrolovat přes prohlížeč (localhost:9200 pro Elastisticsearch, localhost:5601 pro Kibanu).

Úkol pro Elasticsearch fandy:

Nahrajte všechny soubory ze složky log do elasticsearche za použití filebeatu. Jakmile začne Filebeat zpracovávat data, tak se v Kibaně objeví nově vytvořený index. Vytvořte si pro to index-pattern, který bude pracovat s indexy. Výsledný pattern bude vypadat takto "filebeat-*". V dalším kroku si nastavte @timestamp jako Time Filter field name, aby se vám data dala správně filtrovat podle času. Jakmile vše nastavíte, tak se přepněte na záložku Discover, kde uvidíte časovou osu a záznamy, které přibývají.

A pro větší nadšence :-):

Upravte FileBeat, abyste měli vaše logy otagované (projekt, error, info, debug).