Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1313 lines (1311 sloc) 25 KB
være -> vera
følelse -> kjensla
friheit -> fridom
angrep -> åtak
erfaring -> røynsla
# Norskdansk-høgnorsk ordlista
adferd -> framferd
adferd -> åtferd
adgang -> tilgjenge
adgang -> høve
adlyde -> lyda
adskillelse -> skilnad
adspredelse -> trøysemd
adspredelse -> trøytskap
adkomst -> åtkjøme
adkomst -> åtkoma
adskillelse -> åtskilnad
adspredelse -> tidtrøyte
adspredelse -> trøyte
advare -> åtvara
advarsel -> åtvaring
aftenbønn -> kveldsbøn
aksel -> aksling
aksel -> herd
aksel -> oksl
aktelse -> vyrdnad
aktpågiven -> aktsam
aktpågiven -> aktsamhet
aktpågiven -> varsa
aktpågivende -> aktsam
aktpågivende -> aktsamhet
aktpågivende -> varsa
aktsom -> atksam
aktsom -> varsam
aktsomhet -> aktsemd
aktsomhet -> varsemd
albue -> olboge
aldrende -> aldrug
aldrende -> tilkomen
alen -> aln
alene -> einsaman
alene -> åleine
alkoholholdig -> alkoholkjend
allerede -> alt
allfarvei -> ålmannveg
allmenn -> ålmenn
allmennhet -> ålmenta
allmue -> almuge
alltid -> jamt
alltid -> stødt
alvor -> ålvor
alvorlig -> ålvorleg
anbefale -> råda til
anbefalelsesverdig -> tilrådeleg
andaktsbok -> bønebok
andektig -> gaumsam
andektig -> høgtidsam
andel -> del
andel -> lùt
andel -> part
andra -> søkja
andragende -> søknad
ane -> anelse
anerkjenne -> godkjenna
anerkjenne -> godtaka
anfall -> rid
anfall -> åtak
anfalle -> taka på
angbrystig -> tungbrjosta
angrep -> åtak
ankomme -> koma fram
ankomme -> koma til
anledning -> grunn
anledning -> høve
anledning -> tilføre
anmode -> beda
anmode -> spyrja
anstregende -> mødesam
anstregende -> slitsam
anstrengelse -> krafttak
anstrengelse -> slit
anstrengelse -> strev
anstrøk -> dåm
anstrøk -> svip
antenne -> kveikja
antenne -> tenda
avleggs -> avaldra
avleggs -> gamaldags
avsindig -> galen
avsindig -> rasande
avskjedige -> gjeva avskil
avskjedige -> segja upp
avveie -> måta til
avveie -> vega mot
bakhånd -> til vara
bearbeide -> emna til
bearbeide -> laga til
bebodd -> busett
bebodd -> folkesett
beboelig -> ibuande
beboelig -> påbuande
beboer -> hybelbuar
beboer -> ibuar
bebreide -> klandra
bebreide -> lasta
bebreidelse -> klander
bebreidelse -> lastord
bebyrde -> leggja byrd på
bebyrde -> tyngja
bedageleg -> makeleg
bedageleg -> roleg
bedageleg -> treg
bedaget -> gamal
bedaget -> til års
bedd -> bed
bedd -> seng
bedra -> dåra
bedra -> lura
bedra -> svika
bedrager -> skalk
bedrager -> snytar
bedrageri -> fals
bedrageri -> skalkeferd
bedrageri -> snyting
bedre -> betra
bedre -> bøta
bedrive -> gjera
bedrive -> halda på med
bedrøvelig -> sorgal
bedrøvelig -> sorgsam
bedrøvelse -> sorg
bedrøvelse -> sut
bedømmelse -> dom
bedømmelse -> domdage
bedøvelse -> døyveråd
bedøvelse -> døyving
befri -> frelsa
befri -> fria
befri -> frigjera
befri -> løysa
befruktning -> fræving
befruktning -> frøing
beger -> bìkar
beger -> staup
begunstigelse -> fyremun
begunstigelse -> serrett
begynne -> byrja
begynne -> gjera fyrst
begynne -> opna
begynne -> taka til
beherskelse -> ro
beherskelse -> sjølvstyr
behjelpelig -> tilhjelpande
behjelpelig -> vera til hjelp
beholde -> få
beholde -> halda på
beholde -> taka vara på
behøve -> trenga
behøve -> turva
bekjempe -> halda nede
bekjempe -> strida mot
bekjempe -> verka mot
beleilig -> høveleg
beleilig -> lagleg
benevne -> kalla
benevne -> nemna
benhinnebetennelse -> beinhinnebrùne
benytte -> bruka
benytte -> nytta
benytte -> nøyta
beredt -> reidug
beredt -> tilreidd
beredvillig -> buen
beredvillig -> reidug
beruselse -> drukkenskap
beruselse -> rus
beruset -> drukken
beruset -> rusa
beskjed -> bod
beskjed -> melding
beskjære -> ganda
beskjære -> kvista
beslutte -> gjera av
beslutte -> taka ved
bestøve -> fræva
bestøve -> mjøla
besynderlig -> sermerkt
besynderlig -> underleg
besørge -> sjå til
besørge -> syta for
beta -> av
beta -> taka åt
betale -> leggja
betale -> svara
betimelig -> i rett tid
betimelig -> tidhøv
betinging -> fyresetjing
betinging -> vilkòrssetjing
betryggende -> godt å vita
betryggende -> trygg
bety -> innebera
bety -> tyda
bevare -> ardveitsla
bevare -> berga
bevare -> vara
bevare -> vardveita
bevare -> verna
bevare -> vgøyma
bevaring -> vardveitsla
bevaring -> vare
bevaring -> vern
bevinget -> fløygd
bevinget -> vengd
bevinget -> vengja
bibeholde -> fasthalda
bibeholde -> halda på
biinntekt -> attåtinnkoma
biinntekt -> attåtinntekt
bilag -> fylgjeskrift
bilag -> medskrift
bilag -> vedlegg
bismak -> drag
bismak -> keim
bismak -> snev
bismak -> svìp
bistå -> gå til handa
bistå -> hjelpa
blindhet -> blinda
blindhet -> blindskap
blomst -> blom
blomst -> blome
blomst -> blomster
blomstre -> blomstra
blomstre -> bløma
blond -> ljoshærd
blott -> berre
blott -> einast
blotte -> flekkja
blotte -> snøyda
blotte -> visa
blottet -> vanta
blottet -> vera utan
bluferdig -> bljugsam
bluferdig -> sømeleg
bluferdighet -> blygd
bluferdighet -> sømd
blålig -> blåvoren
blålig -> iblå
blæst -> blåster
blæst -> vind
bredde -> bard
bredde -> breidd
brett -> bræde
brett -> fjøl
brett -> skiva
briste -> bresta
briste -> slitna
bruke -> bruka
bruke -> nøyta
bryderi -> bry
bryderi -> møda
bryllup -> brudlaup
bryllup -> bryllaup
brødmangel -> braudløysa
bugne -> bogna
bugne -> bøygja seg
børste -> kost
børste -> kvost tannbørste
bøye -> benda
bøye -> bøygja
daggry -> dagrenning
daggry -> grålysing
deilig -> ljuv,framifrå
dekke -> femna
dekke -> tekkja
del -> deild
del -> lùt
delaktig -> medskuldig
delaktig -> medverkande
delaktig -> vera med på
dels -> stundom
dels -> stykkjomtil
delvis -> i nokon mun
delvis -> i sumt
delvis -> stykkjomtil
dempe -> døyva
dempe -> minska
dempe -> roa
dempe -> stilla
dempe -> veikja
desto -> di
desto -> di meir
die -> få brjost
die -> suga
die -> søygja
disig -> dim
disig -> døkk
disig -> skoddut
dunkel -> dim
dunkel -> døkk
dunkel -> skum
dvele -> drygja
dvele -> tvøra
dybde -> djupn
dybde -> dypt
dyktighet -> dugleik
dyktighet -> tame
dølge -> dylja
dølge -> løyna
dølgsmål -> dulsmål
dølgsmål -> løynd
edderkopp -> kingel
edderkopp -> kongro
edderkopp -> vevkjerring
egnet -> dugleg
egnet -> høveleg
egnet -> lagleg
egnet -> tenleg
eiendom -> eiga
eiendom -> eigedom
ekkel -> fæl
ekkel -> ufjelg
ekkel -> vemleg
ekteskap -> giftarmål
ekteskap -> giftemål
endog -> diheller
endog -> endå
enhetlig -> einskapleg
enhetlig -> usamansett
enhver -> ein og kvar
enhver -> kvar
enke -> ekkja
enke -> enkja
enkel -> einfeld
enkel -> einka
enkel -> einskild
enkel -> endefram
ensom -> einsam
ensom -> eismal
enøyd -> einsynt
enøyd -> einøygd
erfare -> merka
erfare -> røyna
erhverve -> råda seg til
erhverve -> vinna
erindre -> hugsa
erindre -> minnast
erindring -> minne
erobring -> hertaking
erobring -> landvinning
etterkomme -> fylgja
etterkomme -> retta seg etter
etterlate -> lata etter
etterlate -> leiva
etterligning -> herming
etterligning -> likning
etterstrebe -> leggja seg etter
etterstrebe -> sitja etter
evig -> æveleg
evig -> ævug
evighet -> æva
evighet -> ævord
evne -> dug
evne -> gåva
falme -> blakna
falme -> missa liten
fartøy -> farkost
fartøy -> farty
farvann -> farvatn
farvann -> leid
fatte -> fata
fatte -> skyna
favne -> famna
favne -> femna
fedme -> feita
fedme -> feitleik
fedme -> feitt
fedme -> fìte
feide -> ota
feide -> strid
feide -> ufred
feiekost -> lime
feiekost -> sopling
feig -> modlaus
feig -> rædd
feire -> halda heilag
feire -> høgtida
ferdig -> ferdug
ferdig -> reidug
ferdighet -> dug
ferdighet -> dugleik
ferdighet -> tame
filt -> felt
filt -> tov
fin -> fin
fin -> grann
fjed -> fet
fjed -> stig
fjern -> avliggjande
fjern -> fjerr
fjerne -> hava burt
fjerne -> taka burt
flekke -> flekkja
flekke -> flå av
flykte -> fly
flykte -> hava seg undan
flykte -> røma
fløyten -> burte
fløyten -> mist
fogd -> faut
fogd -> fut
forakt -> vanvyrdnad
forakt -> vanvyrdsla
forakte -> mismeta
forakte -> mismæta
forakte -> vanvyrda
foran -> framman
foran -> fyre
forandre -> brigda
forandre -> brøyta
forandre -> venda
forandring -> brigde
forandring -> umbrøyte
forandring -> umskifte
forbanne -> banna
forbanne -> forbanna
forbedre -> betra
forbedre -> bøta
forbedre -> vøla
forbeholde -> gjera atterhald
forbeholde -> skilja undan,
forberede -> bu til
forberede -> fyrebu
forberede -> laga
forberede -> reida til
forberedelse -> fyrebuing
forberedelse -> tilbuing
forbli -> haldast
forbli -> standa
forbli -> verta verande
forbløffe -> kvekkja
forbløffe -> støkkja
forbruke -> bruka upp
forbruke -> nøyta ut
forbrytelse -> brotsverk
forbrytelse -> lovbrot
forbud -> bann
forbud -> forbod
fordoble -> tviauka – fordobling
fordoble -> tvifalda
fordypning -> dokk
fordypning -> søkk
forebringe -> bera upp
forebringe -> føra fram
foregå -> gå fyre seg
foregå -> henda
forekomme -> finnast
forekomme -> henda
foreligge -> finnast
foreligge -> liggja fyre
foreligge -> vera
forening -> lag
forening -> sameining
foreslå -> gjera framlegg um
foreslå -> kasta fram
foreslå -> slå frampå um/med
forevige -> gjera udøyeleg
forevige -> gjera ugløymande
forfølge -> elta
forfølge -> sitja etter
forgjengelig -> kvervande
forgjengelig -> ryr
forhale -> drygja
forhale -> seinka
forhekse -> fjetra
forhekse -> trollbinda
forhindre -> bægja
forhindre -> hindra
forhindring -> bægje
forhindring -> hinder
forhindring -> hindring
forhold -> høve
forhold -> sak
forhold -> tilhøve
forhold -> umstende
forholdsmessig -> etter måten
forholdsmessig -> tilhøveleg
forhøye -> auka
forhøye -> høgja
forhøye -> høgna
forhøyelse -> auke
forhøyelse -> høgjing
forkaste -> neitta
forkaste -> vanda
forklaring -> framsegn
forklaring -> tyding
forklaring -> utreiding
forlangende -> krav
forlangende -> ynske
forlegen -> bljug
forlegen -> hogvar,
forløsning -> avløysing
forløsning -> løysing
formering -> auking
formering -> øksling
formå -> orka
formå -> vinna
fornøye -> gama
fornøye -> moroa
fornøyelig -> gaman
fornøyelig -> hugsam
forpleie -> røkta
forpleie -> skøyta
forpleie -> stella
forpliktet -> bunden
forpliktet -> skyldig
forråde -> foråda
forråde -> svika
forsamling -> lyd
forsamling -> samkoma
forsikre -> tryggja
forsikre -> vissa
forsikringselskap -> trygdelag
forsikringselskap -> trygdesellskap
forsiktig -> varleg
forsiktig -> varsam
forsinke -> hefta
forsinke -> seinka
forske -> granska
forske -> røkja
forskjellig -> ulik
forskjellig -> ymis
forskåne -> liva
forskåne -> spara
forslag -> framkast
forslag -> framlegg
forspille -> skutla burt
forspille -> spilla
forsterke -> sterkna
forsterke -> styrkja
forstoppelse -> obstipasjon
forstoppelse -> tilstopping
forstyrre -> skjepla
forstyrre -> uroa
forstyrrelse -> skjepling
forstyrrelse -> uroing
forstørre -> auka
forstørre -> gjera større
forstørrelseglass -> aukeglas
forstørrelseglass -> lupa
forsvare -> forsvara
forsvare -> verja
forsvare -> verna
forsvinne -> kverva
forsvinne -> verta burte
forsøke -> freista
forsøke -> røyna
forsømme -> gløyma
forsømme -> lata ugjort
forsømme -> vanskøyta
fortape -> missa
fortape -> tapa
fortie -> tegja i hel
fortie -> tegja med
fortjene -> orka
fortjene -> vera verd
fortjene -> verdast
fortjene -> vinna
fortolke -> leggja ut
fortolke -> tolka
fortolke -> tyda
fortsette -> halda fram
fortsette -> halda på
fortære -> eta upp
fortære -> tæra upp
fortære -> øyda
fortørnet -> arg
fortørnet -> harm
fortøye -> festa
fortøye -> landfesta
forundring -> furda
forundring -> undring
forutinntatthet -> fastræde
forutinntatthet -> fyrehandsdøming
forutinntatthet -> fyreræde
forvalte -> stjorna
forvalte -> styra
forvare -> gøyma
forvare -> vardveita
forveksle -> taka i miss
forveksle -> taka rangt
fotspor -> fotefar
fotspor -> spot
fredløs -> fredlaus
fredløs -> utlæg
freidig -> djerv
freidig -> modug
frembringe -> avla
frembringe -> skapa
frembringe -> verka
fremkalle -> kalla fram
fremkalle -> vekkja
fremlegge -> leggja fram
fremlegge -> syna fram
fremme -> fremja
fremme -> hjelpa fram
fremragende -> framifrå
fremragende -> utifrå
fremsi -> bera upp
fremsi -> lesa
fremsi -> segja fram
fremskritt -> framgang
fremskritt -> framstig
fremvise -> syna fram
fremvise -> visa
frigjøre -> gjera fri
frigjøre -> løysa
fritte -> frega
fritte -> fretta
frukt -> alda
frukt -> frukt
funkle -> glima
funkle -> glitra
fyrig -> fjørug
fyrig -> kvik
får -> fenad
får -> saud
føll -> fole
føll -> fyl
følsomhet -> varleik
følsomhet -> varnæme
gavmild -> gjevmild
gavmild -> raust
gavmildhet -> gjevmilda
gavmildhet -> raustleik
gavn -> bate
gavn -> gagn
gavn -> nytta
geburtsdag -> fødedag
geburtsdag -> årmålsdag
gestalt -> ham
gestalt -> skapnad
gidde -> idast
gidde -> orka
gispe -> gapa
gispe -> geispa
gjemme -> gøyma
gjemme -> løyna
gjemme -> vardveita
gjenkomst -> atterkoma
gjenkomst -> heimkoma
gjenmæle -> motmæle
gjenmæle -> motsvar
gjennomføre -> fullenda
gjennomføre -> fullgjera
gjenopplive -> få liv i att
gjenopplive -> kveikja upp att
gjenopplive -> liva upp att
gjenopprette -> laga upp att
gjenopprette -> skipa upp att
gjensidig -> innbyrdes
gjensidig -> ymsesidug
gjenstand -> emne
gjenstand -> ting
gjenvei -> beinveg
gjenvei -> snarveg
gjette -> gissa
gjette -> gjeta
godmodig -> godlynd
godmodig -> godsleg
gold -> naken
gold -> skrinn
gold -> turr
grisk -> grådug
grisk -> hæken
grotte -> berghola
grotte -> heller
grubla -> grunda
grubla -> gruvla
grundig -> grannsam
grundig -> noggrann
grundig -> nøgjen
grusom -> fæl
grusom -> hard
grusom -> hjartelaus
grusom -> rå
grådighet -> grådugskap
grådighet -> hækna
grønnlig -> grønleg
grønnlig -> igrøn
gyldig -> gild
hakkemat -> mor
hakkemat -> pylsemat
halvere -> falla til helfti
halvere -> helfta
halvere -> kløyva i tvo
halvere -> tvikløyva
hang -> tilhug
hang -> vane
hare -> hare
hare -> here
hare -> jase
hareskår -> haremunn
hareskår -> hareskard
harnisk -> brynja
harnisk -> herklædnad
hastighet -> fart
hastighet -> snøggleik
heks -> trollkjerring
helbred -> heilbrigd
helbred -> helsa
helbrede -> heilbrigda
helbrede -> lækja
helbredelse -> helsebot
helbredelse -> lækjing
heldig -> heppen heldigvis som vel er
heldig -> til all lukka
helgen -> heilagleik
helgen -> heilagmenne
hemmeligholde -> dylja
hemmeligholde -> halda løynd
hemmeligholde -> løyna
hendelse -> hende
hendelse -> hending
hendelse -> tilburd
hendelse -> åtburd
henholde -> seg til -> halda seg til
henholde -> stydja seg til
henimot -> fram mot
henimot -> nærved
hensikt -> fyremål
hensikt -> meining
hensikt -> mål
hensiktsmessig -> lagleg
hensiktsmessig -> tenleg
hensvinne -> kverva
hensvinne -> siga av
hensyn -> umsyn
hensyn -> varsemd
hensynsløs -> hard
hensynsløs -> vyrdlaus
herberge -> gjestehus
herberge -> herbyrge
heslig -> fæl
heslig -> stygg
hete -> hete
hete -> hìte
heve -> hevja
heve -> lata upp
heve -> lyfta
heve -> setja upp
hinder -> bægje
hinder -> hinder
hingst -> gradhest
hingst -> hest
hisse -> eggja
hisse -> øsa
hissig -> heit
hissig -> uppeggja
hissig -> uppøst
hitte -> finna
hitte -> hitta
hjertelig -> hjartans
hjertelig -> hjarteleg
holdbar -> haldsemd
hos -> hjå
hos -> ihjå
hovedbygning -> lån
hovedbygning -> stovehus
hukommelse -> hugs
hukommelse -> minne
hunnfisk -> hofisk
hunnfisk -> rognfisk
hunnfisk -> rygna
huse -> hava i hus
huse -> hysa
huske -> hugsa
huske -> koma i hug
huske -> koma på
huske -> minnast
husly -> husrom
husly -> husvære
hvass -> beitt
hvass -> kvass
hvass -> skarp
hverdag -> kvardag
hverdag -> syknedag
hvis -> dersom
hvis -> erso
hvis -> um
hvorvidt -> kor mykje
hvorvidt -> um
hyppig -> stendig
hyppig -> tid
hyppig -> tidgjengd
hyrde -> gjætar
hyrde -> hyrding
håndheve -> halda ved lag
håndheve -> hævda
ile -> hasta
ile -> renna til
ile -> skunda seg
innbilling -> hildring
innbilling -> synkverving
innbringe -> gjeva av seg
innbringe -> løna
innbyrdes -> innbyrdes
innbyrdes -> seg imillom
innflytelse -> innverknad
innflytelse -> påverknad
innkalle -> halla inn
innkalle -> stemna
innse -> skilja
innse -> skyna
innsigelse -> motlegg
innsigelse -> motmæle
innsigelse -> motsegn
innsikt -> kunnskap
innsikt -> skyn
innsjø -> tjørn
innsjø -> vatn
inntreffe -> bera åt
inntreffe -> koma
innvortes -> innvendes
innvortes -> innvertes
innvåner -> ibuar
innvåner -> ibue
innvåner -> innbyggjar
interessant -> forvitneleg
interessant -> merkjeleg
jakt -> jaging
jakt -> jakt
jakt -> veiding
jerntøy -> jarnfang
jerntøy -> jarnsmide
kalfatre -> kalfatra
kalfatre -> tetta
kalve -> kalva
kalve -> kjelva
kane -> karmslede
kane -> skjotslede
kantre -> kvelva
kantre -> velta
kar -> kjer
kar -> kjerald
kime -> klykkja
kime -> tima
kjed -> keid
kjed -> leid
klebe -> festa
klebe -> klistra
klokketårn -> stòpul
klyver -> framsegl
klyver -> stagsegl
kløft -> kluft
kløft -> klyft
knekke -> brjota
knekke -> knekkja
kople -> beita
kople -> binda i hop
kople -> kopla
kredittverdig -> solvent
kredittverdig -> svaringsfør
kun -> berre
kun -> einast
kvad -> kvæde
kvad -> song
kval -> pina
kval -> pinsla
kvele -> kjøva
kvele -> kvæva
kveste -> meida
kveste -> såra
kvidder -> kvitring
kvidder -> kvitter
kylling -> kjukling
kylling -> kykling
kyst -> havsida
kyst -> strandsida
kåre -> kòra
kåre -> velja
landflyktig -> fredlaus
landflyktig -> landlyst
landflyktig -> utlæg
landsforvisning -> landlysing
landsforvisning -> utlegd
landskap -> land
landskap -> lende
likeledes -> like eins
likeledes -> sameleis
likemann -> jamning
likemann -> like
likeså -> like eins
likeså -> sameleis
lungebetennelse -> lungebrùne
lydighet -> lyding
lydighet -> lydnad
låse -> læsa
låse -> stengja
løpsk -> laus
løpsk -> styrlaus
løslate -> lata laus
løslate -> løysa
løslate -> sleppa
løsne -> losna
løsne -> løysa
mannbar -> giftande
mannbar -> manntøk
meddele -> melda
meddele -> vitra
medliden -> medynksam
medliden -> miskunnsam
medvirkning -> hjelp
medvirkning -> medverknad
megen -> mykjen
megen -> stor
melding -> vitring
melkevei -> stjernebraut
melkevei -> vetterbraut
mesling -> krilla
mesling -> krægda
Middelhavet -> Midhavet
Middelhavet -> Millomhavet
midsommer -> høgsumar
midsommer -> midsumar
mildhet -> milda
mildhet -> mildskap
misforståelse -> mistak
misforståelse -> mistyding
mishandle -> fara ille med
mishandle -> skamfara
motløs -> hugfallen
motløs -> modlaus
motsigelse -> motlegg
motsigelse -> motmæle
motstå -> møta
motstå -> standa imot
mølle -> kvern
mølle -> mylna
møller -> malar
møller -> mylnar
møllestein -> kvern
møllestein -> mylnestein
mørkne -> myrkna
mørkne -> skumast
nabolag -> grannelag
nabolag -> grend
naturligvis -> må vita
naturligvis -> som ventande er
navnetrekk -> namneskrift
navngi -> kalla
navngi -> nemna
nedstamme -> hava upphav
nedstamme -> ætta på
nedtegne -> bokføra
nedtegne -> skriva ned
nedverdige -> nedra
nedverdige -> skjemma
nordvest -> utnord
nysgjerrig -> forviten
nysgjerrig -> nyfiken
nyttår -> nytt år
nyttår -> nyår
nøle -> drygja
nøle -> dvelja
nøtteskal -> nateskurn
oldtid -> fornalder
oldtid -> forntid
omgi -> kringsetja
omgi -> standa umkring
oppdage -> finna
oppdage -> koma på
oppfordre -> beda
oppfordre -> moda upp
oppgi -> gjera greide fo
oppgi -> nemna
oppheve -> attra
oppheve -> avskipa
oppheve -> gjera ugild
opphør -> ende
opphør -> upphald
opprettholde -> halda fast på
opprettholde -> halda uppe
opprettholde -> halda ved lag
oppriktig -> sann
oppriktig -> truverdug
oppriktig -> ærleg
ordspråk -> ordtak
ordspråk -> ordtøke
overenkomst -> avtala
overenkomst -> semja
overflate -> skorpa
overflate -> utsida
overgå -> koma yver
overgå -> sigra
overgå -> slå
pause -> kvild
pause -> upphald
peile -> meda
peile -> mæla
pleie -> røkta
pleie -> sjå til
plikt -> byrd
plikt -> skyldnad
pliktig -> bunden
pliktig -> skyldug
plyndre -> herja
plyndre -> plundra
plyndre -> rana
plyndre -> ræna
prise -> lova
prise -> prisa
prise -> rosa
putevar -> -vær
putevar -> putever
pågripe -> fakka
pågripe -> fanga
pågripe -> gripa
pågripe -> setja fast
påse -> sjå til
påse -> syta for
pæl -> påle
pæl -> staur
pølse -> korv
pølse -> pylsa
rask -> rad
rask -> skjot
rask -> snøgg
redde -> berga
redde -> frelsa
rettmessig -> lovleg
rettmessig -> rett
rettmessig -> rettkomen
ruge -> klekkjam varma
ruge -> liggja yver
ryggrad -> rygg
ryggrad -> ryggbein
ryste -> rista
ryste -> skaka
rytter -> hestkar
rytter -> ridar
rådvill -> rådlaus
rådvill -> rådvill
røve -> herja
salig -> frelst
salig -> sæl
samleie -> hjåsvæve
samleie -> samlega
sanse -> gå
sanse -> merka
seilbar -> fløytt
seilbar -> siglande
sendebud -> sendebòd
sengeliggende -> sengbunden
sengeliggende -> sengfast
senhet -> langdrag
senhet -> seinleik
senhet -> tøvring
sjelefred -> hjartefred
sjelefred -> sålefred
sjelsstyrke -> hugstyrke
sjelsstyrke -> tolmod
skadesløs -> skadelaus
skadesløs -> uskadd
skaffe -> få tak i
skaffe -> lata få råda
skapelse -> skaparverk
skapelse -> skaping
skiftevis -> til skiftes
skiftevis -> ymist
skikkelse -> likneskja
skilt -> mekre
skilt -> skilt
skinnbarlig -> audsynleg
skinnbarlig -> berrsynleg
skinnsyk -> svartsjuk
skinnsyk -> åbryden
skjellig -> rimeleg
skjellig -> skilleg
skjellig -> sterk
skjelne -> gjera skil på
skjelne -> skilja
skjende -> gjera herverk
skjende -> krenkja
skjøge -> hora
skjøge -> skjøkja
skjøtte -> ansa
skjøtte -> skøyta
skjøtte -> vyrda
skotte -> glytta
skotte -> skoda
skrumpe -> skreppa
skrumpe -> skrøkka
skrøpelig -> veikleg
skrøpelig -> vesal
skuddår -> laupår
skuddår -> skotår
skueplass -> leite
skueplass -> synstad
skyggeside -> avsøla
skyggeside -> skuggesida
skyldfri -> saklaus
skyldfri -> uskuldig
skyldighet -> byrd
skyldighet -> skyldnad
skylle -> skylja
skylle -> skòla
skytsånd -> fylgja
skytsånd -> vord
slakte -> slakta
slakte -> slåtra
slank -> grann
slank -> sinut
slektning -> skylding
slektning -> ætting
slukke -> slokna
slukke -> sløkka
snakke -> røda
snakke -> tala
snikmord -> løyndråp
snikmord -> løynmord
snæver -> snæv
snæver -> trong
soleklar -> audsynt
soleklar -> klår som sol
sommerfugl -> fivrelde
sommerfugl -> marihane
spiseskjed -> matskeid
spiseskjed -> spon
spiss -> agge
spiss -> brodd
spiss -> odd
spiss -> tind
språk -> mål
språk -> språk
stadig -> stendig
stadig -> stendug
stadig -> stødt
stedfortreder -> avløysar
stedfortreder -> varamann
stigbøyle -> istig
stigbøyle -> stigbygla
stiv -> stinn
stiv -> stiv
stiv -> styrd
stole -> lita
stole -> trøysta
stolt -> byrg
stolt -> kry
storme -> storma
storme -> styrma
straff -> refs
straff -> straff
straffe -> refsa
straffe -> straffa
straks -> med same
straks -> radt
straks -> samstundes
stramme -> spenna
stramme -> strekkja
støtt -> snorten
støtt -> støytt
støtte -> studnad
støtte -> stød
støv -> dumba
støv -> dust
svekkelse -> knekk
svekkelse -> veikjing
sverge -> gjera sin eid
sverge -> sverja
svoger -> måg
svoger -> verbror
sykdom -> sjukdom
sykdom -> sjuke
sykdom -> sott
sykdom -> sykja
sådan -> slik
sådan -> sovoren
såfremt -> alt um
såfremt -> soframt
særdeles -> sers
særdeles -> umfram
særkjenne -> kjennemerke
særkjenne -> merke
sødme -> søta
sødme -> søtleik
tapper -> djerv
tapper -> herdug
tapperhet -> djervskap
tapperhet -> herda
tarv -> torv
tarv -> turft
tegl -> murstein
tegl -> tigl
terskel -> dørstokk
terskel -> treskald
tidsrom -> bolk
tidsrom -> bìl
til -> felles -> sams
til -> i hop
til -> saman
tilbehør -> reide
tilberede -> laga
tilberede -> reida til
tilberede -> verka
tildele -> etla
tildele -> gjeva
tilforlatelig -> litande
tilforlatelig -> truande
tilhold -> tilhald
tilhold -> tilhelde
tillegge -> leggja på
tillegge -> leggja til
trekke -> draga
trekke -> drassa
trett -> trøytt
tukte -> temja
tukte -> tukta
tvespaltet -> tvibolka
tvespaltet -> tvikløyvd
tvungen -> nøydd
tvungen -> tvingd
tylle -> hella i
tylle -> slå i
tøylesløs -> agelaus
tøylesløs -> styrlaus
ufølsom -> hard
ufølsom -> kjenslelaus
ugunstig -> ubateleg
ugunstig -> ugod
uheldig -> uheppen
uheldig -> vansæl
ukentlig -> kvar vika
ukentlig -> vikeviss
ulempe -> ettermun
ulempe -> vanbate
ulvinne -> ho-ulv
ulvinne -> ylva
underfundig -> listig
underfundig -> sløg
underkjenne -> attra
underkjenne -> døma ugild
understøtte -> hjelpe
understøtte -> stydja
unnseelig -> bljug
unnseelig -> varlåten
usikker -> utrygg
usikker -> uviss
ussel -> stakkarsleg
ussel -> vesal
utbedre -> bøta på
utbedre -> vøla
utdannelse -> upplæring
utdannelse -> utdaning
utforske -> granska
utforske -> røkja etter
utilfreds -> misnøgd
utilfreds -> unøgd
utilstrekkelig -> for knapp
utilstrekkelig -> for lite
utilstrekkelig -> unøgjande
utilstrekkelig -> unøgjeleg
uvennskap -> uvenskap
uvennskap -> uvilje
vaie -> blaka
vaie -> blakra
vakker -> fager
vakker -> væn
vandre -> fara
vandre -> flakka
vanskjøtte -> vanrøkte
vanskjøtte -> vanskøyta
varsomhet -> vare
varsomhet -> varsemd
vedkomme -> høyra til
vedkomme -> koma ved
vedlikeholde -> halda ved lag
vedlikeholde -> hævda
vedta -> samtykkja
vedta -> taka ved
vedvare -> halda seg
vedvare -> standa
vedvare -> vara
vekselvis -> til skiftes
vekselvis -> ymist
vekslende -> skiftande
vekslende -> ymis
venninne -> ven
venninne -> vena
verke -> gjera vondt
verke -> verkja
vinge -> veng
vinge -> vengja
virkedag -> orkedag
virkedag -> vyrkedag
visselig -> i vissa
visselig -> visst
viten -> kunne
viten -> kunnskap
vognspor -> hjulfar
vognspor -> råk
vokte -> gjæta
vokte -> vakta
vrimle -> kry
vrimle -> yrja
vrimmel -> kru
vrimmel -> yrja
ørken -> øydemark
ørken -> øydk
øst -> aust
øst -> auster