Permalink
Browse files

polish translations for navigation - markdown files

 • Loading branch information...
1 parent 2b3b4de commit 68753b3f77a62e9480fa4a1311fa9968ede19a92 @slawosz slawosz committed Oct 11, 2011
Showing with 133 additions and 133 deletions.
 1. +3 −3 web/doc/pl/appendix-a-glossary.markdown
 2. +3 −3 web/doc/pl/appendix-b-reading-list.markdown
 3. +1 −1 web/doc/pl/bootstrapping.markdown
 4. +1 −1 web/doc/pl/build-system.markdown
 5. +2 −2 web/doc/pl/bytecode-compiler.markdown
 6. +2 −2 web/doc/pl/bytecode-compiler/customization.markdown
 7. +1 −1 web/doc/pl/contributing.markdown
 8. +6 −6 web/doc/pl/garbage-collector.markdown
 9. +3 −3 web/doc/pl/garbage-collector/large-objects.markdown
 10. +3 −3 web/doc/pl/garbage-collector/mature-generation.markdown
 11. +2 −2 web/doc/pl/garbage-collector/nursery.markdown
 12. +3 −3 web/doc/pl/garbage-collector/young-generation.markdown
 13. +10 −10 web/doc/pl/how-to.markdown
 14. +4 −4 web/doc/pl/how-to/translate-documentation.markdown
 15. +2 −2 web/doc/pl/how-to/write-a-blog-post.markdown
 16. +5 −5 web/doc/pl/how-to/write-a-ruby-spec.markdown
 17. +4 −4 web/doc/pl/how-to/write-a-ticket.markdown
 18. +3 −3 web/doc/pl/how-to/write-documentation.markdown
 19. +2 −2 web/doc/pl/index-of-terms.markdown
 20. +2 −2 web/doc/pl/index.markdown
 21. +3 −3 web/doc/pl/jit.markdown
 22. +11 −11 web/doc/pl/ruby.markdown
 23. +3 −3 web/doc/pl/ruby/blocks-and-procs.markdown
 24. +3 −3 web/doc/pl/ruby/class-variables.markdown
 25. +3 −3 web/doc/pl/ruby/classes-and-modules.markdown
 26. +3 −3 web/doc/pl/ruby/constants.markdown
 27. +3 −3 web/doc/pl/ruby/global-variables.markdown
 28. +3 −3 web/doc/pl/ruby/instance-variables.markdown
 29. +3 −3 web/doc/pl/ruby/local-variables.markdown
 30. +3 −3 web/doc/pl/ruby/methods.markdown
 31. +2 −2 web/doc/pl/ruby/scripts.markdown
 32. +2 −2 web/doc/pl/specs.markdown
 33. +1 −1 web/doc/pl/specs/compiler.markdown
 34. +2 −2 web/doc/pl/specs/rubyspec.markdown
 35. +7 −7 web/doc/pl/systems.markdown
 36. +1 −1 web/doc/pl/systems/c-api.markdown
 37. +1 −1 web/doc/pl/systems/concurrency.markdown
 38. +1 −1 web/doc/pl/systems/ffi.markdown
 39. +1 −1 web/doc/pl/systems/io.markdown
 40. +1 −1 web/doc/pl/systems/primitives.markdown
 41. +5 −5 web/doc/pl/tools.markdown
 42. +1 −1 web/doc/pl/tools/profiler.markdown
 43. +4 −4 web/doc/pl/virtual-machine.markdown
 44. +2 −2 web/doc/pl/virtual-machine/custom-dispatch-logic.markdown
 45. +2 −2 web/doc/pl/virtual-machine/instructions.markdown
View
6 web/doc/pl/appendix-a-glossary.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Appendix A - Glossary
-previous: How-To - Translate Documentation
+title: Dodatek A - Słowniczek
+previous: Jak przetłumaczyć dokumentację
previous_url: how-to/translate-documentation
-next: Appendix B - Reading List
+next: Dodatek B - Warte przeczytania
next_url: appendix-b-reading-list
review: true
---
View
6 web/doc/pl/appendix-b-reading-list.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Appendix B - Reading List
-previous: Appendix A - Glossary
+title: Dodatek B - Warte przeczytania
+previous: Dodatek A - Słowniczek
previous_url: appendix-a-glossary
-next: Terms Index
+next: Słownik pojęć
next_url: terms-index
review: true
---
View
2 web/doc/pl/bootstrapping.markdown
@@ -3,7 +3,7 @@ layout: doc_pl
title: Bootstrapping
previous: Build System
previous_url: build-system
-next: Virtual Machine
+next: Wirtualna maszyna
next_url: virtual-machine
---
View
2 web/doc/pl/build-system.markdown
@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: doc_pl
title: Build System
-previous: Specs - Compiler
+previous: Specyfikacja - Kompilator
previous_url: specs/compiler
next: Bootstrapping
next_url: bootstrapping
View
4 web/doc/pl/bytecode-compiler.markdown
@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: doc_pl
title: Kompilator bajtkodu
-previous: Virtual Machine - Custom Dispatch Logic
+previous: Maszyna wirtualna - Custom Dispatch Logic
previous_url: virtual-machine/custom-dispatch-logic
next: Etap parsowania
next_url: bytecode-compiler/parser
@@ -29,7 +29,7 @@ poniżej.
1. [Etap generowania](/doc/pl/bytecode-compiler/generator/)
1. [Etap kodowania](/doc/pl/bytecode-compiler/encoder/)
1. [Etap pakowania](/doc/pl/bytecode-compiler/packager/)
-1. [Etap zapisu](/doc/en/bytecode-compiler/writer/)
+1. [Etap zapisu](/doc/pl/bytecode-compiler/writer/)
1. Printers
1. [Transformacje](/doc/pl/bytecode-compiler/transformations/)
1. [Modyfikacja procesu kompilacji](/doc/pl/bytecode-compiler/customization/)
View
4 web/doc/pl/bytecode-compiler/customization.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
title: Modyfikacja procesu kompilacji
-previous: Transformations
+previous: Transformacje
previous_url: bytecode-compiler/transformations
-next: JIT Compiler
+next: Kompilator JIT
next_url: jit
review: true
---
View
2 web/doc/pl/contributing.markdown
@@ -51,7 +51,7 @@ oraz łatę rozwiązującą go.
jako <dir> podać dowolny podkatalog z katalogu spec/
2. Znajdź funkcjonalność dla której nie powstały jeszcze
- specyfikacje. Zobacz [Jak napisać specyfikację Ruby Spec](/doc/en/how-to/write-a-ruby-spec).
+ specyfikacje. Zobacz [Jak napisać specyfikację Ruby Spec](/doc/pl/how-to/write-a-ruby-spec).
## Popraw niedziałające specyfikacje
View
12 web/doc/pl/garbage-collector.markdown
@@ -1,14 +1,14 @@
---
layout: doc_pl
title: Garbage Collector
-previous: JIT Compiler
+previous: Kompilator JIT
previous_url: jit
-next: Nursery
+next: Żłobek
next_url: garbage-collector/nursery
review: true
---
-1. [Nursery](/doc/en/garbage-collector/nursery/)
-1. [Young Generation](/doc/en/garbage-collector/young-generation/)
-1. [Mature Generation](/doc/en/garbage-collector/mature-generation/)
-1. [Large Objects](/doc/en/garbage-collector/large-objects/)
+1. [Źłobek](/doc/pl/garbage-collector/nursery/)
+1. [Młoda Generacja](/doc/pl/garbage-collector/young-generation/)
+1. [Dojrzała Generacja](/doc/pl/garbage-collector/mature-generation/)
+1. [Duże Obiekty](/doc/pl/garbage-collector/large-objects/)
View
6 web/doc/pl/garbage-collector/large-objects.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Large Objects
-previous: Mature Generation
+title: Duże obiekty
+previous: Dojrzała generacja
previous_url: garbage-collector/mature-generation
-next: Rubinius Systems
+next: Systemy Rubiniusa
next_url: systems
review: true
---
View
6 web/doc/pl/garbage-collector/mature-generation.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Mature Generation
-previous: Young Generation
+title: Dojrzała generacja
+previous: Młoda generacja
previous_url: garbage-collector/young-generation
-next: Large Objects
+next: Duże obiekty
next_url: garbage-collector/large-objects
review: true
---
View
4 web/doc/pl/garbage-collector/nursery.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Nursery
+title: Żłobek
previous: Garbage Collector
previous_url: garbage-collector
-next: Young Generation
+next: Młoda generacja
next_url: garbage-collector/young-generation
review: true
---
View
6 web/doc/pl/garbage-collector/young-generation.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Young Generation
-previous: Nursery
+title: Młoda generacja
+previous: Żłobek
previous_url: garbage-collector/nursery
-next: Mature Generation
+next: Dojrzała generacja
next_url: garbage-collector/mature-generation
review: true
---
View
20 web/doc/pl/how-to.markdown
@@ -1,17 +1,17 @@
---
layout: doc_pl
-title: How-To
-previous: Tools - Memory Analysis
+title: Jak
+previous: Narzędzia - Analiza pamięci
previous_url: tools/memory-analysis
-next: Write a Ticket
+next: Jak zgłosić problem
next_url: how-to/write-a-ticket
review: true
---
-1. [Write a Ticket](/doc/en/how-to/write-a-ticket/)
-1. [Write a Ruby Spec](/doc/en/how-to/write-a-ruby-spec/)
-1. [Fix a Failing Spec](/doc/en/how-to/fix-a-failing-spec/)
-1. [Write Benchmarks](/doc/en/how-to/write-benchmarks/)
-1. [Write a Blog Post](/doc/en/how-to/write-a-blog-post/)
-1. [Write Documentation](/doc/en/how-to/write-documentation/)
-1. [Translate Documentation](/doc/en/how-to/translate-documentation/)
+1. [Jak zgłosić problem](/doc/pl/how-to/write-a-ticket/)
+1. [Jak dodać specyfikację RubySpec](/doc/pl/how-to/write-a-ruby-spec/)
+1. [Jak napisać specyfikację RubySpec](/doc/pl/how-to/fix-a-failing-spec/)
+1. [Jak napisać testy wydajnościowe](/doc/pl/how-to/write-benchmarks/)
+1. [Jak napisać posta na bloga Rubiniusa](/doc/pl/how-to/write-a-blog-post/)
+1. [Jak napisać dokumentację](/doc/pl/how-to/write-documentation/)
+1. [Jak przetłumaczyć dokumentację](/doc/pl/how-to/translate-documentation/)
View
8 web/doc/pl/how-to/translate-documentation.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: How-To - Translate Documentation
-previous: Write Documentation
+title: Jak przetłumaczyć dokumentację
+previous: Jak napisać dokumentację
previous_url: how-to/write-documentation
-next: Appendix A - Glossary
+next: Dodatek A - Słowniczek
next_url: appendix-a-glossary
---
@@ -13,7 +13,7 @@ There are two translation tasks:
1. creating a completely new translation
Begin by reading [How-To - Write
-Documentation](/doc/en/how-to/write-documentation/)
+Documentation](/doc/pl/how-to/write-documentation/)
### Updating an Existing Translation
View
4 web/doc/pl/how-to/write-a-blog-post.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: How-To - Write a Blog Post
+title: Jak napisać posta na bloga Rubiniusa
previous: How-To - Pisanie testów wydajnościowych
previous_url: how-to/write-benchmarks
-next: Write Documentation
+next: Jak napisać dokumentację
next_url: how-to/write-documentation
---
View
10 web/doc/pl/how-to/write-a-ruby-spec.markdown
@@ -1,16 +1,16 @@
---
layout: doc_pl
-title: How-To - Write a Ruby Spec
-previous: Write a Ticket
+title: Jak napisać specyfikację RubySpec
+previous: Jak zgłosić problem
previous_url: how-to/write-a-ticket
-next: Fix a Failing Spec
+next: Jak naprawić specyfikację RubySpec
next_url: how-to/fix-a-failing-spec
---
Make sure you have read:
- * [Getting Started](/doc/en/getting-started/)
- * [Specs](/doc/en/specs/)
+ * [Getting Started](/doc/pl/getting-started/)
+ * [Specs](/doc/pl/specs/)
Then, follow these steps to write a spec for a Ruby method:
View
8 web/doc/pl/how-to/write-a-ticket.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
title: Jak zgłosić problem.
-previous: How-To
+previous: Jak
previous_url: how-to
-next: Write a Ruby Spec
+next: Jak dodać specyfikację RubySpec
next_url: how-to/write-a-ruby-spec
---
@@ -36,9 +36,9 @@ simply not appropriate for a ticket.
1. Double-check.
1. Do a full rebuild ('rake clean; rake') after a 'git pull' or fresh clone.
- 2. Read [Troubleshooting](/doc/en/getting-started/troubleshooting)
+ 2. Read [Troubleshooting](/doc/pl/getting-started/troubleshooting)
to see if something there resolves the issue.
- 3. Read [Specs](/doc/en/specs/).
+ 3. Read [Spec](/doc/pl/specs/).
2. Give your ticket a specific, preferably short title.
View
6 web/doc/pl/how-to/write-documentation.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: How-To - Write Documentation
-previous: Write a Blog Post
+title: Jak napisać dokumentację
+previous: Jak napisać posta na bloga Rubiniusa
previous_url: how-to/write-a-blog-post
-next: Translate Documentation
+next: Jak przetłumaczyć dokumentację
next_url: how-to/translate-documentation
---
View
4 web/doc/pl/index-of-terms.markdown
@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: doc_pl
-title: Index of Terms
-previous: Appendix B - Reading List
+title: Słownik pojęć
+previous: Dodatek B - Warte przeczytania
previous_url: appendix-b-reading-list
review: true
---
View
4 web/doc/pl/index.markdown
@@ -67,6 +67,6 @@ next_url: what-is-rubinius
1. [napisać posta na bloga Rubiniusa](/doc/pl/how-to/write-a-blog-post/)
1. [napisać dokumentację](/doc/pl/how-to/write-documentation/)
1. [przetłumaczyć dokumentację](/doc/pl/how-to/translate-documentation/)
-1. [Appendix A - Słowniczek](/doc/pl/appendix-a-glossary/)
-1. [Appendix B - Warte przeczytania](/doc/pl/appendix-b-reading-list/)
+1. [Dodatek A - Słowniczek](/doc/pl/appendix-a-glossary/)
+1. [Dodatek B - Warte przeczytania](/doc/pl/appendix-b-reading-list/)
1. [Słownik pojęć](/doc/pl/index-of-terms/)
View
6 web/doc/pl/jit.markdown
@@ -1,8 +1,8 @@
---
layout: doc_pl
-title: JIT Compiler
-previous: Bytecode Compiler - Generator
-previous_url: bytecode-compiler/generator
+title: Kompilator JIT
+previous: Kompilator bajtkodu - Modyfikacja procesu kompilacji
+previous_url: bytecode-compiler/customization
next: Garbage Collector
next_url: garbage-collector
review: true
View
22 web/doc/pl/ruby.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
title: Ruby
-previous: Style Guide
+previous: Style programowania
previous_url: contributing/style-guide
-next: Scripts
+next: Skrypty
next_url: ruby/scripts
review: true
---
@@ -47,12 +47,12 @@ Each of the following elements of Ruby are discussed from the perspective of
understanding how Rubinius implements them and how the concept of _scope_ is
involved in each one.
-1. [Scripts](/doc/en/ruby/scripts/)
-1. [Methods](/doc/en/ruby/methods/)
-1. [Constants](/doc/en/ruby/constants/)
-1. [Classes & Modules](/doc/en/ruby/classes-and-modules/)
-1. [Blocks & Procs](/doc/en/ruby/blocks-and-procs/)
-1. [Local Variables](/doc/en/ruby/local-variables/)
-1. [Instance Variables](/doc/en/ruby/instance-variables/)
-1. [Class Variables](/doc/en/ruby/class-variables/)
-1. [Global Variables](/doc/en/ruby/global-variables/)
+1. [Skrypty](/doc/pl/ruby/scripts/)
+1. [Metody](/doc/pl/ruby/methods/)
+1. [Stałe](/doc/pl/ruby/constants/)
+1. [Klasy i moduły](/doc/pl/ruby/classes-and-modules/)
+1. [Bloki i konstrukcje Proc](/doc/pl/ruby/blocks-and-procs/)
+1. [Zmienne lokalne](/doc/pl/ruby/local-variables/)
+1. [Zmienne instancji](/doc/pl/ruby/instance-variables/)
+1. [Zmienne klasy](/doc/pl/ruby/class-variables/)
+1. [Zmienne globalne](/doc/pl/ruby/global-variables/)
View
6 web/doc/pl/ruby/blocks-and-procs.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Blocks & Procs
-previous: Classes & Modules
+title: Bloki i konstrukcje Proc
+previous: Klasy i moduły
previous_url: ruby/classes-and-modules
-next: Local Variables
+next: Zmienne lokalne
next_url: ruby/local-variables
review: true
---
View
6 web/doc/pl/ruby/class-variables.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Class Variables
-previous: Instance Variables
+title: Zmienne klasy
+previous: Zmienne instancji
previous_url: ruby/instance-variables
-next: Global Variables
+next: Zmienne globalne
next_url: ruby/global-variables
review: true
---
View
6 web/doc/pl/ruby/classes-and-modules.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Classes & Modules
-previous: Constants
+title: Klasy i moduły
+previous: Stałe
previous_url: ruby/constants
-next: Blocks & Procs
+next: Bloki i konstrukcje Proc
next_url: ruby/blocks-and-procs
review: true
---
View
6 web/doc/pl/ruby/constants.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Constants
-previous: Methods
+title: Stałe
+previous: Metody
previous_url: ruby/methods
-next: Classes & Modules
+next: Klasy i moduły
next_url: ruby/classes-and-modules
review: true
---
View
6 web/doc/pl/ruby/global-variables.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Global Variables
-previous: Class Variables
+title: Zmienne globalne
+previous: Zmienne klasy
previous_url: ruby/class-variables
-next: Specs
+next: Specyfikacja
next_url: specs
review: true
---
View
6 web/doc/pl/ruby/instance-variables.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Instance Variables
-previous: Local Variables
+title: Zmienne instancji
+previous: Zmienne lokalne
previous_url: ruby/locas-variables
-next: Class Variables
+next: Zmienne klasy
next_url: ruby/class-variables
review: true
---
View
6 web/doc/pl/ruby/local-variables.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Local Variables
-previous: Blocks & Procs
+title: Zmienne lokalne
+previous: Bloki i konstrukcje Proc
previous_url: ruby/blocks-and-procs
-next: Instance Variables
+next: Zmienne instancji
next_url: ruby/instance-variables
review: true
---
View
6 web/doc/pl/ruby/methods.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Methods
-previous: Scripts
+title: Metody
+previous: Skrypty
previous_url: ruby/scripts
-next: Constants
+next: Stałe
next_url: ruby/constants
review: true
---
View
4 web/doc/pl/ruby/scripts.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
-title: Scripts
+title: Skrypty
previous: Ruby
previous_url: ruby
-next: Methods
+next: Metody
next_url: ruby/methods
review: true
---
View
4 web/doc/pl/specs.markdown
@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: doc_pl
-title: Specs
-previous: Ruby - Global Variables
+title: Specyfikacja
+previous: Zmienne globalne
previous_url: ruby/global-variables
next: RubySpec
next_url: specs/rubyspec
View
2 web/doc/pl/specs/compiler.markdown
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: doc_pl
-title: Compiler Specs
+title: Kompilator
previous: RubySpec
previous_url: specs/rubyspec
next: Build System
View
4 web/doc/pl/specs/rubyspec.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
title: RubySpec
-previous: Specs
+previous: Specyfikacja
previous_url: specs
-next: Compiler Specs
+next: Kompilator
next_url: specs/compiler
review: true
---
View
14 web/doc/pl/systems.markdown
@@ -1,15 +1,15 @@
---
layout: doc_pl
-title: Rubinius Systems
-previous: Garbage Collector - Large Objects
+title: Systemy Rubiniusa
+previous: Garbage Collector - Duże obiekty
previous_url: garbage-collector/large-objects
next: Primitives
next_url: systems/primitives
review: true
---
-1. [Primitives](/doc/en/systems/primitives/)
-1. [FFI](/doc/en/systems/ffi/)
-1. [Concurrency](/doc/en/systems/concurrency/)
-1. [IO](/doc/en/systems/io/)
-1. [C-API](/doc/en/systems/c-api/)
+1. [Primitives](/doc/pl/systems/primitives/)
+1. [FFI](/doc/pl/systems/ffi/)
+1. [Współbieżność](/doc/pl/systems/concurrency/)
+1. [IO](/doc/pl/systems/io/)
+1. [C-API](/doc/pl/systems/c-api/)
View
2 web/doc/pl/systems/c-api.markdown
@@ -3,7 +3,7 @@ layout: doc_pl
title: C-API
previous: IO
previous_url: systems/io
-next: Tools
+next: Narzędzia
next_url: tools
review: true
---
View
2 web/doc/pl/systems/concurrency.markdown
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: doc_pl
-title: Concurrency
+title: Współbieżność
previous: FFI
previous_url: systems/ffi
next: IO
View
2 web/doc/pl/systems/ffi.markdown
@@ -3,7 +3,7 @@ layout: doc_pl
title: Foreign Function Interface
previous: Primitives
previous_url: systems/primitives
-next: Concurrency
+next: Współbieżność
next_url: systems/concurrency
review: true
---
View
2 web/doc/pl/systems/io.markdown
@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: doc_pl
title: IO
-previous: Concurrency
+previous: Współbieżność
previous_url: systems/concurrency
next: C-API
next_url: systems/c-api
View
2 web/doc/pl/systems/primitives.markdown
@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: doc_pl
title: Primitives
-previous: Rubinius Systems
+previous: Systemy Rubiniusa
previous_url: systems
next: FFI
next_url: systems/ffi
View
10 web/doc/pl/tools.markdown
@@ -1,13 +1,13 @@
---
layout: doc_pl
-title: Tools
-previous: Rubinius Systems - C-API
+title: Narzędzia
+previous: Systemy Rubiniusa - C-API
previous_url: systems/c-api
next: Debugger
next_url: tools/debugger
review: true
---
-1. [Debugger](/doc/en/tools/debugger/)
-1. [Profiler](/doc/en/tools/profiler/)
-1. [Memory Analysis](/doc/en/tools/memory-analysis/)
+1. [Debugger](/doc/pl/tools/debugger/)
+1. [Profiler](/doc/pl/tools/profiler/)
+1. [Analiza pamięci](/doc/pl/tools/memory-analysis/)
View
2 web/doc/pl/tools/profiler.markdown
@@ -3,7 +3,7 @@ layout: doc_pl
title: Profiler
previous: Debugger
previous_url: tools/debugger
-next: Memory Analysis
+next: Analiza pamięci
next_url: tools/memory-analysis
---
View
8 web/doc/pl/virtual-machine.markdown
@@ -1,12 +1,12 @@
---
layout: doc_pl
-title: Virtual Machine
+title: Maszyna wirtualna
previous: Bootstrapping
previous_url: bootstrapping
-next: Instructions
+next: Instrukcje
next_url: virtual-machine/instructions
review: true
---
-1. [Instructions](/doc/en/virtual-machine/instructions/)
-1. [Custom Dispatch Logic](/doc/en/virtual-machine/custom-dispatch-logic/)
+1. [Instrukcje](/doc/pl/virtual-machine/instructions/)
+1. [Custom Dispatch Logic](/doc/pl/virtual-machine/custom-dispatch-logic/)
View
4 web/doc/pl/virtual-machine/custom-dispatch-logic.markdown
@@ -1,9 +1,9 @@
---
layout: doc_pl
title: Custom Dispatch Logic
-previous: Instructions
+previous: Instrukcje
previous_url: virtual-machine/instructions
-next: Bytecode Compiler
+next: Kompilator bajtkodu
next_url: bytecode-compiler
review: true
---
View
4 web/doc/pl/virtual-machine/instructions.markdown
@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: doc_pl
-title: Instructions
-previous: Virtual Machine
+title: Instrukcje
+previous: Maszyna wirtualna
previous_url: virtual-machine
next: Custom Dispatch Logic
next_url: virtual-machine/custom-dispatch-logic

0 comments on commit 68753b3

Please sign in to comment.