Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
31 lines (21 sloc) 2.39 KB

Luật của chat room

Về hành vi ứng xử, chỉ có một yêu cầu duy nhất là "be nice". Điều này có nghĩa là gì:

 • Xin hãy đừng quên cảm ơn ai đã dành thời gian giúp bạn
 • Không văng tục hay dùng lời lẽ không tế nhị hay lịch sự với người tiếp nhận (vd: xưng hô mày tao hay thằng)
 • Không nói chuyện về các chủ đề nhạy cảm về tôn giáo, chính trị và giới tính
 • Không chia sẻ thông tin cá nhân như số đt hay địa chỉ cá nhân
 • "Be positive" -- hành xử tích cực, không đưa ra những nhận xét tiêu cực nếu bản thân không hiểu rõ vấn đề
 • NO SPAM! - Nếu bạn là người tuyển dụng thì xin trao đổi trong room #jobs, còn nếu bạn tìm co-founder thì phải làm bài tập trước khi hỏi, nếu bạn hỏi ngu thì luật Chất lượng câu hỏi ở dưới sẽ được áp dụng
 • Toàn bộ các cuộc thoại không liên quan kỹ thuật xin hãy đưa vào #random
 • Các câu hỏi của các bạn mới nhập môn xin hỏi tại #newbie

Thành viên vi phạm sẽ được cảnh cáo lần đầu và sẽ bị đá nếu tái phạm. Suy xét vào tuỳ trường hợp cá biệt, BĐH hay admin/mod của room có quyền kick bạn ra khỏi room hoặc ban không cảnh cáo lần đầu để đảm bảo môi trường sinh hoạt chung công bằng và lành mạnh.

Để đảm bảo chất lượng room và cũng giúp người giúp bạn, BĐH yêu cầu các thành viên tham gia chat room khi đặt câu hỏi tuân theo các điều sau:

 • Câu hỏi phải súc tích, không lan man, có đầy đủ các thông tin từ input > implementation > output, tham khảo câu hỏi mẫu
 • Code phải wrap vào, code nào quá dài thì phải cho vào gist.github.com
 • Đọc kĩ hướng dẫn của người trả lời trước khi hỏi lại
 • Làm bài tập trước khi hỏi, tránh hỏi ngu vì ...lười

Nếu thành viên nào lười biếng nghiên cứu và lạm dụng chat room để hỏi lười hỏi ngu thì sẽ bị đá khỏi room sau 3 lần cảnh cáo.

Tất cả góp ý hay khiếu nại về các vấn đề quản trị xin gửi PM đến chat room #community_feedback.

Cảm ơn mọi người nhiều

BĐH