API voor een Alpino-server
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
demo demo/alpiner: log all errors Jul 30, 2018
README.md Metadata: types in alpino_ds versie 1.5 Sep 7, 2016

README.md

Alpino API versie 0.91

Een API voor een Alpino-server.

Deze API wordt onder andere gebruikt door PaQu.

Inhoud:

Motivatie

Er waren al wel enkele Alpino-servers, maar geen met een publieke API. De functionaliteit van die servers is beperkt. De een geeft op een POST-request met een tekst de geparste zinnen direct terug in de response. Dat is alleen geschikt voor zeer kleine teksten. Een andere server verwerkt de toegestuurde tekst geheel offline, en het resultaat kan pas gedownload worden als de verwerking is afgerond. Beide zijn niet geschikt voor een toepassing zoals PaQu.

De uitgangspunten van de huidige API zijn:

 • Een API met duidelijk beschreven opties en verwacht gedrag.
 • Geschikt voor de verwerking van kleine en zeer grote teksten, waarbij ook met grote teksten de resultaten vanaf het begin incrementeel opgevraagd kunnen worden, niet per se in de juiste volgorde.
 • Een API voor een server waarachter teksten in parallel verwerkt kunnen worden, door meerdere werkers, mogelijk verdeeld over meerdere machines. Op het moment dat er maar één tekst verwerkt wordt wordt het werk verdeeld over alle werkers.
 • Flexibel, toepasbaar voor meerdere soorten tekst, zoals doorlopende tekst, tekst die al is opgedeeld in een zin per regel, wel of niet getokeniseerd.

Request en result

Deze API beschrijft hoe je met JSON via HTTP kunt communiceren met een server die Alpino gebruikt om tekst te parsen.

Elk verzoek aan de server bestaat uit een JSON-object. Daarna kan nog data volgen als platte tekst, gecodeerd in UTF-8. Alle verzoeken dienen met methode POST te worden gegaan.

Elk verzoek bevat een element request dat aangeeft wat de opdracht aan de server is.

request omschrijving
parse verzoek om tekst te parsen, zo nodig eerst te tokeniseren
tokenize verzoek om tekst te tokeniseren
output verzoek om (een deel van) de resultaten van een parse terug te sturen
cancel verzoek om een parse te annuleren
info verzoek om informatie over de server

Elk resultaat verstuurd door de server is een JSON-object, type application/json, met tenminste de elementen code en status. Uitzondering: de uitvoer van tokenize is, als er geen fout is opgetreden, platte tekst, type text/plain.

element type
code number
status string

Wanneer er een fout is opgetreden, een code groter dan 299, dan is er ook een element message, dat nadere informatie kan bevatten.

element type
message string

Voorbeeld uitvoer:

{
  "code": 400,
  "status": "Bad Request",
  "message": "alpiner.go:336: Invalid request: pasre"
}

Er worden onderstaande codes gebruikt. Dit zijn standaard HTTP-statuscodes. Bij sommige fouten (bijvoorbeeld 403, 429, 500, 503) kan het zijn dat de server geen JSON terug stuurt, maar alleen een HTTP-statuscode in de headers.

code status omschrijving
200 OK
202 Accepted na succesvolle upload van tekst
400 Bad Request fout van gebruiker
403 Forbidden bijvoorbeeld: ip-adres geblokkeerd vanwege misbruik
405 Method Not Allowed alleen POST is toegestaan
429 Too Many Requests parse-request geweigerd vanwege te veel teksten tegelijk
500 Internal Server Error er ging iets fout in de server, wat niet fout zou mogen gaan
501 Not Implemented er wordt een optie gevraagd die niet is geïmplementeerd
503 Service Unavailable server is overbelast, probeer later opnieuw

Lijst van requests

Request: parse

Doel: Zend een tekst naar de server om te laten parsen. Zo nodig wordt de tekst eerst getokeniseerd. De tekst moet gecodeerd zijn in UTF-8, zonder BOM.

De tekst kan speciale tekens bevatten.

Resultaten kunnen opgevraagd worden met Request: output.

Parameters, allen optioneel:

element type default omschrijving
data_type string text doc soort data: zie onder
max_tokens int 0 skip zinnen die meer dan dit aantal tokens hebben
parser string leeg gebruik alternatieve parser
timeout int 0 timeout in seconden voor parsen van één zin

optie: data_type

Het element data_type geeft aan wat voor type tekst je wilt laten verwerken. Na het type kunnen nog opties volgen, alles van elkaar gescheiden door spaties.

type omschrijving
text de data bestaat uit doorlopende tekst
lines de data bestaat uit één zin per regel

Naast de types text en lines kan een server andere types ondersteunen. Deze types moeten vermeld zijn in extra_types als resultaat van een info-request.

1— Voor type is text:

2— Voor type is lines:

 • De optie tokens geeft aan dat de zinnen al gesplitst zijn in tokens. Default: de zinnen zijn nog niet getokeniseerd.
 • In combinatie met de optie tokens kan als optie een escape-level meegegeven worden. Dit is een van none, half en full. Default is half. Zie onder bij Instructies voor de parser voor details.

optie: max_tokens

De waarde 0 betekent geen limiet.

Als de waarde groter is dan de limiet die de server heeft ingesteld, dan geldt de limiet van de server.

optie: parser

Er is bijvoorbeeld een alternatieve parser speciaal voor vraagzinnen.

Een onbekende waarde geeft een 400 Bad Request.

Een lege waarde betekent dat de server de standaard-parser moet gebruiken.

optie: timeout

De server kan verschillende timeouts bieden. Als de exacte waarde er niet bij zit, wordt de dichtstbijzijnde gebruikt.

Waarde 0 betekent dat de server zijn default timeout moet gebruiken.

Voorbeelden aanroep

Tekst volgt na JSON-object:

{
  "request": "parse",
  "data_type": "text mijn_tekst"
}
Dit is doorlopende tekst. Zinnen lopen
door over regeleindes.
{
  "request": "parse",
  "data_type": "lines tokens",
  "parser": "qa"
}
Hoe laat is het ?
Hoe heet jij ?

Resultaat

Bij succes krijg je deze elementen terug:

element type omschrijving
code int 202
status string Accepted
id string id van job
interval int tijd in seconden waarbinnen output opgevraagd moet worden voordat job wordt gecanceld
timeout int door parser gebruikte timeout in seconden per zin
max_tokens int door parser gebruikt maximum aantal tokens per zin
number_of_lines int aantal zinnen, eventueel na splitsen van lopende tekst in zinnen

De waarde van interval is bij benadering. Als je ietsje over de tijd heen zit voordat je uitvoer opvraagt, dan is er niets aan de hand, maar als je ruim over de tijd heen gaat, dan wordt de job op de server gecanceld.

Je mag ook eerder resultaten opvragen, bijvoorbeeld als je maar een of twee zinnen laat parsen. Een goede strategie is om de eerste batch snel op te vragen, en de wachttijd voor elke volgende batch te verlengen tot je aan de waarde van interval zit.

Wat betreft timeout, max_tokes en number_of_lines: de waarde -1 geeft aan dat de werkelijke waarde om een of andere reden niet gegeven kan worden.

Voorbeeld uitvoer

{
  "code": 202,
  "status": "Accepted",
  "id": "118587257602604880",
  "interval": 300,
  "timeout": 60,
  "max_tokens": 100,
  "number_of_lines": 2
}

Request: tokenize

Doel: Zend een tekst naar de server om te laten tokeniseren. De tekst moet gecodeerd zijn in UTF-8, zonder BOM.

De tekst kan speciale tekens bevatten.

Parameter, optioneel:

element type default omschrijving
data_type string text doc soort data

Zie bij Request: parse voor een beschrijving van de waarde van data_type. Het enige verschil is dat data van het type lines geen opties heeft.

Voorbeeld aanroep

Tekst volgt na JSON-object:

{
  "request": "tokenize",
  "data_type": "text mijn_tekst"
}
Dit is doorlopende tekst. Zinnen lopen
door over regeleindes.

Resultaat

Bij succes krijg je platte tekst terug, type text/plain.

Voorbeeld uitvoer

mijn_tekst.p.1.s.1|Dit is doorlopende tekst .
mijn_tekst.p.1.s.2|Zinnen lopen door over regeleindes .

Request: output

Doel: Opvragen van (deel van) de uitvoer van een Request: parse.

Parameter, verplicht:

element type omschrijving
id string id van de job

Voorbeeld aanroep

{
  "request": "output",
  "id": "118587257602604880"
}

Resultaat

Resultaat als er geen fout is opgetreden:

element type omschrijving
code int 200
status string OK
finished bool true als parsen van alle zinnen is voltooid
batch array van items de zinnen geparst tot nu toe sinds laatste aanroep

De zinnen in batch hoeven niet aansluitend te zijn, en de volgorde is niet gedefinieerd.

Wanneer finished false is, dan dien je weer binnen de timeout de volgende batch op te vragen.

Elementen in een item in batch:

element type voorwaarde omschrijving
line_status string ok, skipped of fail
line_number int volgnummer van de zin: eerste is nummer 1
label string indien aanwezig label van de zin
sentence string de getokeniseerde zin
alpino_ds string line_status: ok de parse van de zin: alpino_ds versie 1.5 of hoger
log string fout-uitvoer van de parser, of van een andere fout
parser_build string optioneel indien bekend, en anders dan is vermeld in de response op een info-request

Voorbeeld uitvoer

{
  "code": 200,
  "status": "OK",
  "batch": [
{"line_status":"ok","line_number":2,"sentence":"Hoe heet jij ?","alpino_ds":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<alpino_ds version=\"1.5\">\n <node begin=\"0\" cat=\"top\" end=\"4\" id=\"0\" rel=\"top\">\n  <node begin=\"0\" cat=\"whq\" end=\"3\" id=\"1\" rel=\"--\">\n   <node begin=\"0\" end=\"1\" frame=\"wh_adjective\" id=\"2\" index=\"1\" lcat=\"ap\" lemma=\"hoe\" pos=\"adj\" postag=\"BW()\" pt=\"bw\" rel=\"whd\" root=\"hoe\" sense=\"hoe\" wh=\"ywh\" word=\"Hoe\"/>\n   <node begin=\"0\" cat=\"sv1\" end=\"3\" id=\"3\" rel=\"body\">\n    <node begin=\"0\" end=\"1\" id=\"4\" index=\"1\" rel=\"predc\"/>\n    <node begin=\"1\" end=\"2\" frame=\"verb(hebben,sg,copula)\" id=\"5\" infl=\"sg\" lcat=\"sv1\" lemma=\"heten\" pos=\"verb\" postag=\"WW(pv,tgw,ev)\" pt=\"ww\" pvagr=\"ev\" pvtijd=\"tgw\" rel=\"hd\" root=\"heet\" sc=\"copula\" sense=\"heet\" stype=\"whquestion\" tense=\"present\" word=\"heet\" wvorm=\"pv\"/>\n    <node begin=\"2\" case=\"nom\" def=\"def\" end=\"3\" frame=\"pronoun(nwh,je,sg,de,nom,def)\" gen=\"de\" getal=\"ev\" id=\"6\" lcat=\"np\" lemma=\"jij\" naamval=\"nomin\" num=\"sg\" pdtype=\"pron\" per=\"je\" persoon=\"2v\" pos=\"pron\" postag=\"VNW(pers,pron,nomin,vol,2v,ev)\" pt=\"vnw\" rel=\"su\" rnum=\"sg\" root=\"jij\" sense=\"jij\" status=\"vol\" vwtype=\"pers\" wh=\"nwh\" word=\"jij\"/>\n   </node>\n  </node>\n  <node begin=\"3\" end=\"4\" frame=\"punct(vraag)\" id=\"7\" lcat=\"punct\" lemma=\"?\" pos=\"punct\" postag=\"LET()\" pt=\"let\" rel=\"--\" root=\"?\" sense=\"?\" special=\"vraag\" word=\"?\"/>\n </node>\n <sentence sentid=\"2\">Hoe heet jij ?</sentence>\n</alpino_ds>\n","log":""}
{"line_status":"ok","line_number":1,"sentence":"Hoe laat is het ?","alpino_ds":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<alpino_ds version=\"1.5\">\n <node begin=\"0\" cat=\"top\" end=\"5\" id=\"0\" rel=\"top\">\n  <node begin=\"0\" cat=\"whq\" end=\"4\" id=\"1\" rel=\"--\">\n   <node begin=\"0\" cat=\"ap\" end=\"2\" id=\"2\" index=\"1\" rel=\"whd\">\n    <node begin=\"0\" end=\"1\" frame=\"wh_adjective\" id=\"3\" lcat=\"ap\" lemma=\"hoe\" pos=\"adj\" postag=\"BW()\" pt=\"bw\" rel=\"mod\" root=\"hoe\" sense=\"hoe\" wh=\"ywh\" word=\"Hoe\"/>\n    <node aform=\"base\" begin=\"1\" buiging=\"zonder\" end=\"2\" frame=\"adjective(no_e(tmpadv))\" graad=\"basis\" id=\"4\" infl=\"no_e\" lcat=\"ap\" lemma=\"laat\" pos=\"adj\" positie=\"vrij\" postag=\"ADJ(vrij,basis,zonder)\" pt=\"adj\" rel=\"hd\" root=\"laat\" sense=\"laat\" vform=\"adj\" word=\"laat\"/>\n   </node>\n   <node begin=\"0\" cat=\"sv1\" end=\"4\" id=\"5\" rel=\"body\">\n    <node begin=\"0\" end=\"2\" id=\"6\" index=\"1\" rel=\"predc\"/>\n    <node begin=\"2\" end=\"3\" frame=\"verb(unacc,sg_heeft,copula)\" id=\"7\" infl=\"sg_heeft\" lcat=\"sv1\" lemma=\"zijn\" pos=\"verb\" postag=\"WW(pv,tgw,ev)\" pt=\"ww\" pvagr=\"ev\" pvtijd=\"tgw\" rel=\"hd\" root=\"ben\" sc=\"copula\" sense=\"ben\" stype=\"whquestion\" tense=\"present\" word=\"is\" wvorm=\"pv\"/>\n    <node begin=\"3\" end=\"4\" frame=\"determiner(het,nwh,nmod,pro,nparg,wkpro)\" genus=\"onz\" getal=\"ev\" id=\"8\" infl=\"het\" lcat=\"np\" lemma=\"het\" naamval=\"stan\" pdtype=\"pron\" persoon=\"3\" pos=\"det\" postag=\"VNW(pers,pron,stan,red,3,ev,onz)\" pt=\"vnw\" rel=\"su\" rnum=\"sg\" root=\"het\" sense=\"het\" status=\"red\" vwtype=\"pers\" wh=\"nwh\" word=\"het\"/>\n   </node>\n  </node>\n  <node begin=\"4\" end=\"5\" frame=\"punct(vraag)\" id=\"9\" lcat=\"punct\" lemma=\"?\" pos=\"punct\" postag=\"LET()\" pt=\"let\" rel=\"--\" root=\"?\" sense=\"?\" special=\"vraag\" word=\"?\"/>\n </node>\n <sentence sentid=\"1\">Hoe laat is het ?</sentence>\n</alpino_ds>\n","log":""},
  ],
  "finished": true
}

Request: cancel

Doel: Een lopende job afbreken.

Jobs worden ook afgebroken als de timeout is verstreken.

Parameter, verplicht:

element type omschrijving
id string id van job

Voorbeeld aanroep

{
  "request": "cancel",
  "id": "118587257602604880"
}

Voorbeeld uitvoer

{
  "code": 200,
  "status": "OK"
}

Request: info

Doel: Details over de huidige status van de server opvragen.

Geen parameters

Voorbeeld aanroep

{
  "request": "info"
}

Resultaat

element type omschrijving
code int 200
status string OK
api_version [ int, int ] major en minor versienummer van de API
parser_build string optioneel Alpino-versie van de parser
tokenizer_build string optioneel Alpino-versie van de tokenizer
about string optioneel vrije tekst, beschrijving, contact-info, etc.
workers int optioneel aantal werkers op dit moment, bezig of wachtend
total_running_jobs int optioneel totaal aantal jobs (parse) die op dit moment verwerkt worden
timeout_default int optioneel default timeout in seconden voor parsen van één zin
timeout_max int optioneel de maximale timeout in seconden voor parsen van één zin
timeout_values [ int ... ] optioneel ondersteunde timeouts voor parsen van één zin
parsers [ string ... ] optioneel lijst met alternatieve parsers
max_jobs int maximum aantal gelijktijdige jobs per IP-adres
max_tokens int optioneel maximum lengte van een zin in tokens, 0 is geen limiet
extra_types [ string ... ] optioneel extra types voor data_type

Voorbeeld uitvoer

{
  "code": 200,
  "status": "OK",
  "api_version": [ 1, 0 ],
  "parser_build": "Alpino-x86_64-Linux-glibc-2.19-20973-sicstus",
  "tokenizer_build": "Alpino-x86_64-Linux-glibc-2.19-20973-sicstus",
  "about": "Experimentele server om de API te testen.\nNiet voor productiedoeleinden.\nContact: Peter Kleiweg <p.c.j.kleiweg@rug.nl>",
  "workers": 10,
  "total_running_jobs": 45,
  "timeout_default": 60,
  "timeout_max": 600,
  "timeout_values": [ 20, 60, 180, 600 ],
  "parsers": [ "qa" ],
  "max_jobs": 6,
  "maxtokens": 100,
  "extra_types": [ ]
}

Wat parser_build en tokenizer_build betreft:

 • Dit is de tekst uit het bestand $ALPINO_HOME/version.
 • Parsen en tokeniseren hoeft niet op dezelfde machine te gebeuren, vandaar dat ze apart worden gegeven.
 • Parsen kan op meerdere machines gebeuren, met verschillende versies van Alpino. Afwijkende versies kunnen vermeld worden per zin in een batch.

Wat max_jobs betreft:

 • Overschrijding van de limiet kan leiden tot een ban van het IP-adres van de client.

Wat max_tokens betreft:

 • De limiet kan door de client lager worden gezet, maar niet hoger.
 • Zinnen die te lang zijn resulteren in zins-status skipped.

Speciale tekens

Tekst die je laat parsen of tokeniseren kan tekens bevatten die een speciale betekenis hebben: % | ##META [ ]

Commentaren

Een regel die begint met een % wordt beschouwd als commentaar. Bij het parsen wordt deze regel overgeslagen. Bij het tokeniseren wordt deze regel ongewijzigd gekopieerd naar de uitvoer.

Een regel die begint met spaties of tabs gevolg door een % is geen commentaar.

Labels

Een | in de tekst wordt gebruikt om een label mee te geven aan de zinnen. Dit verschilt per data_type.

1— Voor type is text:

Er worden automatisch labels toegevoegd, bestaand uit een prefix, een paragraafnummer en een regelnummer (zie onder). De standaardwaarde van prefix is doc, maar dat kun je veranderen door een andere waarde mee te geven met de optie data_type, bijvoorbeeld:

  "data_type": "text mijn_tekst"

Je kunt het prefix veranderen voor delen van de tekst door in de tekst een waarde op te nemen. Een waarde bestaat uit een regel met een prefix (zonder |) gevolgd door een | aan het eind van de regel.

Een nieuw prefix zorgt ervoor dat de telling van paragrafen opnieuw bij 1 begint, tenzij het prefix al eerder is gebruikt, want dan loopt de telling door vanaf de laatste keer dat het prefix is gebruikt. Dus zelfs als je meermaals hetzelfde prefix gebruikt krijgen alle zinnen een uniek label.

Voorbeeld:

title|
Dit is de titel.

body|
Dit is de hoofdtekst. Deze bestaat
uit meerdere zinnen.

En meerdere paragrafen.

2— Voor type is lines:

Tekst die al is gesplitst in één zin per regel krijgen geen labels, tenzij die labels al aanwezig zijn in de invoer. Een label staat vóór de zin op dezelfde regel, gescheiden door een |.

Voorbeeld:

line.1|Dit is de eerste zin.
line.2|Dit is de tweede zin.

Metadata

Metadata begint met de tekst ##META. Voorbeelden:

line.1|Dit is de eerste zin.
##META text dag = maandag
##META text kleur = blauw
line.2|Dit is de tweede zin.
##META text kleur = geel
##META text kleur = groen
line.3|Dit is de derde zin.
##META text dag =
line.4|Dit is de vierde zin.

Metadata bestaat uit een type, een naam en een waarde, de laatste twee gescheiden door een is-teken. Het type is één woord. Naam en waarde kunnen uit meerdere woorden bestaan. Type en naam kunnen geen is-teken bevatten.

De DTD van alpino_ds versie 1.5 definieert de volgende waardes voor type: text int float date datetime

Metadata wordt gedefinieerd in blokken. Een metadatablok bevat alleen metadata, en eventueel commentaren, lege regels of labels voor doorlopende tekst. Dus alles behalve te parsen tekst. Metadata gedefineerd in een blok vervangt metadata met dezelfde naam uit een eerder blok.

Bovenstaand voorbeeld leidt tot de volgend metadata per zin:

label metadata
line.1
line.2 dag = maandag, kleur = blauw
line.3 dag = maandag, kleur = geel, kleur = groen
line.4 kleur = geel, kleur = groen

Na parsen is de metadata opgenomen in de xml. Bijvoorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<alpino_ds version="1.5">
 <metadata>
  <meta type="text" name="dag" value="maandag"/>
  <meta type="text" name="kleur" value="geel"/>
  <meta type="text" name="kleur" value="groen"/>
 </metadata>
 <node begin="0" cat="top" end="6" id="0" rel="top">
  ...
 </node>
 <sentence sentid="line.3">Dit is de derde zin .</sentence>
</alpino_ds>

Instructies voor de parser

Sommige tokens hebben een speciale betekenis voor de parser. Wanneer de tekens deel zijn van een langer token, dan hebben ze geen speciale betekenis. Zie: Alpino User Guide: Special symbols in the input: Bracketed input

token interpretatie door de parser
[ speciaal
] speciaal
\[ [
\] ]
\\[ \[
\\] \]

1— Wanneer je de tekst laat parsen dan worden tokens zo nodig automatisch vervangen. (De tokenizer splitst de tekst \[ in twee tokens, waarna alleen het tweede token wordt vervangen.)

invoer tokens
[ \[
] \]
\[ \ \[
\] \ \]
\\[ \\ \[
\\] \\ \]

2— Wanneer je tekst laat parsen die al getokeniseerd is dan kun je met een escape-level aangeven hoe verschillende tokens geïnterpreteerd moeten worden. Bijvoorbeeld:

  "data_type": "lines tokens none"

Default is half.

In onderstaande tabel staat hoe bepaalde tokens (eerste kolom) worden geïnterpreteerd voor verschillende escape-levels.

token none half full
[ speciaal [ [
] speciaal ] ]
\[ [ [ \[
\] ] ] \]
\\[ \[ \[ \[
\\] \] \] \]

Tokeniseren van doorlopende tekst

Tokenisatie van doorlopende tekst gebeurt door het programma $ALPINO_HOME/Tokenization/partok met standaardwaardes voor opties -i en -t, en de waarde prefix voor de optie -d.

Tekst wordt opgedeeld in paragrafen en zinnen. Paragrafen worden genummerd en zinnen worden per paragraaf genummerd.

Lijsten worden herkend doordat regels die voldoen aan deze reguliere expressie worden gezien als het begin van een nieuwe zin: ^\s+(\d+[.)]|\*|-)(\s|$)

Voorbeeld invoer:

% Dit is een commentaar.

Dit is een test. Met commentaren
en labels.

Demo van:
 1. paragrafen
 2. labels
 3. commentaren

% Dit is geen label omdat er een | binnenin zit:
Dit is | geen label|

 % Dit is geen commentaar!

% Dit is metadata:
##META text warnings = none

knmi.meta|
Vandaag & morgen

Zonnig zomerweer

% Dit is ook een commentaar.

knmi.main |
##META int mintemp = 14
##META int maxtemp = 26
Het is vandaag een mooie zomerdag. Het is zonnig en droog en de maxima
lopen uiteen van 22°C op de Wadden tot lokaal 26°C in het zuiden van het
land. Vanavond verschijnen er in Limburg enkele wolkenvelden, de kans op
neerslag blijft klein. De noordoostelijke wind is zwak tot matig.
% Een commentaar begint ook een nieuwe paragraaf!
Komende nacht is het helder, maar in het noordoosten kunnen er opnieuw
enkele mistbanken ontstaan. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 10
graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden. Er staat een
zwakke wind uit oost tot noordoost.
% Metadata begint ook een nieuwe paragraaf!
##META int mintemp =
##META int maxtemp = 28
Morgen overdag is het aanvankelijk zonnig en droog. In de loop van de
middag komt er van het zuiden uit meer bewolking opzetten en neemt
vooral in het zuiden de kans op een bui toe. In de avond trekt een
gebied met wat buiige regen van het zuidwesten uit het land binnen. De
maximumtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden tot lokaal 28
graden in het zuidoosten van het land. De zwakke tot matige wind is
eerst oost maar draait in de loop van de middag naar zuid en wordt dan
in het zuidwesten geleidelijk veranderlijk. (bron: KNMI)

% Wanneer een label herhaalt wordt tellen paragrafen door van
% de laatste keer dat het label werd gebruikt.
knmi.meta|
Toon minder van het weerbericht

% Een leeg label:

  |

Dat was het!

% Einde bestand.

Uitvoer:

% Dit is een commentaar.
doc.p.1.s.1|Dit is een test .
doc.p.1.s.2|Met commentaren en labels .
doc.p.2.s.1|Demo van :
doc.p.2.s.2|1. paragrafen
doc.p.2.s.3|2. labels
doc.p.2.s.4|3. commentaren
% Dit is geen label omdat er een | binnenin zit:
doc.p.3.s.1|Dit is | geen label|
doc.p.4.s.1|% Dit is geen commentaar !
% Dit is metadata:
##META text warnings = none
knmi.meta.p.1.s.1|Vandaag & morgen
knmi.meta.p.2.s.1|Zonnig zomerweer
% Dit is ook een commentaar.
##META int mintemp = 14
##META int maxtemp = 26
knmi.main.p.1.s.1|Het is vandaag een mooie zomerdag .
knmi.main.p.1.s.2|Het is zonnig en droog en de maxima lopen uiteen van 22°C op de Wadden tot lokaal 26°C in het zuiden van het land .
knmi.main.p.1.s.3|Vanavond verschijnen er in Limburg enkele wolkenvelden , de kans op neerslag blijft klein .
knmi.main.p.1.s.4|De noordoostelijke wind is zwak tot matig .
% Een commentaar begint ook een nieuwe paragraaf!
knmi.main.p.2.s.1|Komende nacht is het helder , maar in het noordoosten kunnen er opnieuw enkele mistbanken ontstaan .
knmi.main.p.2.s.2|De minimumtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden .
knmi.main.p.2.s.3|Er staat een zwakke wind uit oost tot noordoost .
% Metadata begint ook een nieuwe paragraaf!
##META int mintemp =
##META int maxtemp = 28
knmi.main.p.3.s.1|Morgen overdag is het aanvankelijk zonnig en droog .
knmi.main.p.3.s.2|In de loop van de middag komt er van het zuiden uit meer bewolking opzetten en neemt vooral in het zuiden de kans op een bui toe .
knmi.main.p.3.s.3|In de avond trekt een gebied met wat buiige regen van het zuidwesten uit het land binnen .
knmi.main.p.3.s.4|De maximumtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuidoosten van het land .
knmi.main.p.3.s.5|De zwakke tot matige wind is eerst oost maar draait in de loop van de middag naar zuid en wordt dan in het zuidwesten geleidelijk veranderlijk .
knmi.main.p.3.s.6|( bron : KNMI )
% Wanneer een label herhaalt wordt tellen paragrafen door van
% de laatste keer dat het label werd gebruikt.
knmi.meta.p.3.s.1|Toon minder van het weerbericht
% Een leeg label:
doc.p.5.s.1|Dat was het !
% Einde bestand.