Getting Started nl_NL

Francis Gulotta edited this page Nov 28, 2015 · 5 revisions

Benodigdheden

OSX

 • Installeer Node.js 0.10.x
 • Installeer Xcode
 • Installeer node-gyp npm install -g node-gyp

Windows

Door @ThomasDeutsch in https://github.com/rwldrn/johnny-five/issues/48#issuecomment-7696662

 • Installeer Node.js 0.10.x 32 bit (behalve als iemand 64 bit aan de praat heeft gekregen)
 • Installeer Visual Studio Express 2010 32 bit (zorg ervoor dat de C++ afhankelijkheden zijn aan gevinkt)
 • Installeer Python 2.7.3
 • Open cmd (Start > Run.. > cmd) en typ set PATH=%PATH%;C:\Python27
 • Installeer node-gyp npm install -g node-gyp

Hallo Wereld

Over het algemeen zijn Arduino bordjes (Uno, Mega, Leonardo, Fio, Mini) uitgerust met een gecompileerde StandardFirmata firmware. In de meeste gevallen is beginnen zo simpel als...

mkdir nodebot && cd nodebot;

npm install johnny-five;

Open een tekst editor en maak een bestand "strobe.js". Typ of plak daar het volgende in:

var five = require("johnny-five"),
  board = new five.Board();

board.on("ready", function() {
 // maak een Led op pin 13
 var led = new five.Led(13);

 // Laat de pint aan en uit blinken met standaard tussenpozen van 100ms
 led.strobe();
});

Zorg ervoor dat het bordje is aangesloten op de host machine (desktop, laptop, raspberry pi, etcetera). Typ of plan nu het volgende in een terminal:

node strobe.js

Als alles goed gaat ziet het er zo uit.

Problemen oplossen

 1. Als het bovenstaande niet het gewenste resultaat oplevert, zorg er dan voor dat StandardFirmate op het bordje is geinstalleerd:

  • Download Arduino IDE
  • Sluit je Arduino of Arduino compatibele microcontroller aan via USB.
  • Open de Arduino IDE, selecteer: File > Examples > Firmata > StandardFirmata
  • Klik op de "Upload" knop.
  • Als het uploaden geslaagd is, kan de Arduino IDE gesloten worden. Het bordje is nu klaar gemaakt voor gebruik.
 2. Het kan voorkomen dat Windows systemen afhankelijkheden niet correct kunnen compileren. Wanneer dit het geval is probeer dan:

npm install johnny-five --msvs_version=2012
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.