Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 3 commits ahead of cmda-minor-web:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
amsterdam-stadsdelen.geojson
app.js
index.html
jquery-3.3.1.min.js
leaflet.ajax.min.js.js
more.html
routie.js
style.css
transparency.js

README.md

Wat zijn/waren de aandachtspunten in jouw stadsdeel?

Per stadsdeel zijn de politieke en maatschappelijke problemen getoond die vroeger plaatsvonden in vergelijking met hedendaagse kwesties. Vroeger hadden wij niet het internet om als burger onze standpunten te laten weten aan de buitenwereld. Dit werd gedaan met posters die verspreid werden door de stad. Tegenwoordig worden meningen gedeeld via het internet, Twitter bijvoorbeeld.

Bekijk per stadsdeel de destijdse kwesties en de huidige onderwerpen die spelen in uw wijk. Wat kunnen we daar voor conclusies uit trekken? Waren toen der tijd de kwesties zwaarder? Of praten we nog steeds over dezelfde ergenissen?

https://s44s.github.io/project1/index.html