Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 11e58ae543
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

31 lines (27 sloc) 2.35 kb
<?php # $Id$
/**
* @version $Revision$
* @author Ahmet Usal <ahmetusal@gmail.com>
* First public version: lang_tr.inc.php
*/
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_TITLE', 'Galeri Gösterimi');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_DESC', 'Anonim kullanıcı-ziyaretçilerin Serendipity Medya Galerisini görmelerine izin verir');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_NUMCOLS_TWO', '2');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_NUMCOLS_THREE', '3');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_NUMCOLS_FOUR', '4');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_NUMCOLS_FIVE', '5');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_NUMCOLS_DESC', 'Galeride gösterilecek sütun sayısı');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_NUMCOLS_NAME', 'Sütunların sayısı');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_PERMALINK_NAME', 'Galeri görünümü için kalıcı bağlantı URL adresi');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_PERMALINK_DESC', 'Galeri erişiminde kullanılmak üzere benzesiz bir kalıcı bağlantı URL adresi yazın');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_SUBNAME_NAME', 'Galeri görünümü için altsayfa adı');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_SUBNAME_DESC', 'Galeri görünümü için kullanmak isteyeceğiniz benzersiz bir altsayfa adı yazın (galeri erişim adresi index.php?serendipity[subpage]=altsayfaismi şeklinde olacak.)');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_DIRECTORY_NAME', 'Öntanımlı Dizin Seçimi');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_DIRECTORY_DESC', 'Galeri fotolarının saklanması ve erişilmesinde kullanılacak Öntanımlı dizini belirtin. ');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_STYLE_NAME', 'Galeri Stili Seçin');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_STYLE_DESC', 'Kullanmak istediğiniz galeri stilini seçin. "Medya Kütüphanesi" dizinler arasında gezinmenize ve arama yapmanıza imkan verir, "Küçükresim Sayfası" dizindeki küçükresimlerin gösterilmesini sağlar ve tıklandığında resimler yeni bir pencerede açılır');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_STYLE_SERENDIPITY', 'Medya Kütüphanesi');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_STYLE_THUMBPAGE', 'Küçükresim Sayfası');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_PRETTY_NAME', 'Gösterim adı');
@define('PLUGIN_EVENT_USERGALLERY_PRETTY_DESC', 'Galeriyi tanımlamakta kullanacağınız başlığı seçin');
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.