Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 3dc3f5b50d
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

21 lines (17 sloc) 1.303 kB
<?php # lang_cs.inc.php 1.1 2009-03-14 18:04:54 VladaAjgl $
/**
* @version 1.1
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @translated 2009/03/08
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @revisionDate 2009/03/14
*/
@define('PLUGIN_EXTERNALPHP_TITLE', 'Externí PHP aplikace');
@define('PLUGIN_EXTERNALPHP_TITLE_BLAHBLAH', 'Zobrazuje výstup externí PHP aplikace uvnitř blogu, v designu a formátování blogu. POUŽÍVAT S ROZVAHOU, TENTO PLUGIN S SEBOU NESE BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA, PROTOŽE UMOŽŇUJE VLOŽIT LIBOVOLNÝ PHP KÓD! TENTO PLUGIN MŮŽE POUŽÍVAT POUZE ADMINISTRÁTOR!');
@define('PLUGIN_EXTERNALPHP_PERMALINK', 'Stálý odkaz');
@define('PLUGIN_EXTERNALPHP_PAGETITLE', 'Zkrácená URL adresa stránky (kvůli zpětné kompatibilitě)');
@define('PLUGIN_EXTERNALPHP_PERMALINK_BLAHBLAH', 'Definuje stálou adresu odkazu. Nutné zadat absolutní HTTP cestu, včetně ukončujícího .htm nebo .html!');
@define('PLUGIN_EXTERNALPHP_INCLUDE', 'Soubor k vložení');
@define('PLUGIN_EXTERNALPHP_INCLUDE_DESC', 'Plná absolutní cesta k PHP souboru, který se má vložit');
@define('PLUGIN_EXTERNALPHP_ARTICLEFORMAT', 'Formátovat jako příspěvek?');
@define('PLUGIN_EXTERNALPHP_ARTICLEFORMAT_BLAHBLAH', 'Pokud je "Ano", výstup je automaticky formátován jako příspěvek/článek (barvy, rámečky apod.) (výchozí: Ano)');
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.