Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 99dd4c92c6
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

33 lines (30 sloc) 1.188 kB
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Dokumentace: Plugin Počasí</title>
<style>
pre {
display: block;
padding: 5px;
border: solid 1px #333333;
background-color: #cccccc;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Dokumentace k pluginu 'Počasí'<br />
<small>(serendipity_plugin_weather)</small></h1>
<p>Dokumentaci k tomuto pluginu přeložil do češtiny Vladimír Ajgl (vlada [zavinac] ajgl [tecka] cz) dne 10.7.2011. Od té doby mohl být plugin pozměněn nebo mohly být rozšířené jeho funkce. Zkontrolujte pro jistotu i <a href="../README.txt">aktuální anglické "README"</a>.
</p>
<h2>Popis pluginu</h2>
<p>
Plugin používá PEAR::Sevices_Weather k získání meteorologických informací METAR pro zadané místo a zobrazuje je.
</p>
<h2>Instalace</h2>
<pre> export SERENDIPITY_HOME=/cesta/k/serendipity
mkdir -p $SERENDIPITY_HOME/plugins/serendipity_plugin_weather
cp serendipity_plugin_weather.php \
$SERENDIPITY_HOME/plugins/serendipity_plugin_weather
cp -r dot/pixel $SERENDIPITY_HOME</pre>
</body>
</html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.