Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (23 sloc) 1.34 KB
<?php # lang_cs.inc.php 1.0 2009-03-07 18:11:40 VladaAjgl $
/**
* @version 1.0
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @translated 2009/03/07
*/
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_NAME', 'Google prohledávání');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_GOOGLE', 'Google');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_ADSENSE', 'Google AdSense ID');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_ADSENSE_DESC', 'Vkládat identifikátor služby Google AdSense for Search po èásti name="client". Obvykle má tvar "pub-1234567890123456". Ponechte prázdné, pokud nepoužíváte Google AdSense.');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_BACKGROUND', 'Barva pozadí');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_TEXT', 'Barva textu');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_BORDER', 'Barva rámeèku');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_TITLE', 'Barva nadpisu');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_FAINT_TEXT', 'Barva neplatného textu');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_URL', 'Barva URL odkazu');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_LOGO_BACKGROUND', 'Barva pozadí loga');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_VISITED_URL', 'Barva navštíveného URL odkazu');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_LOGO_PLACE', 'Umístìní loga (pouze u AdSense)');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_LOGO_URL', 'URL cesta k logu (plná cesta)');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_ABOVE', 'Nad vyhledávacím polem');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_LEFT', 'Vlevo od vyhledávacího pole');
@define('PLUGIN_GOOGLE_QS_SUBMIT', 'Zobrazit tlaèítko pro zadání vyhledávání');
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.