Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: c8995f8f1b
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

18 lines (14 sloc) 1.417 kB
<?php # lang_cz.inc.php 1.0 2009-02-17 18:53:19 VladaAjgl $
/**
* @version 1.0
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @translated 2009/02/17
*/
@define('PLUGIN_EVENT_OUTDATE', 'Schovat/smazat staré příspěvky');
@define('PLUGIN_EVENT_OUTDATE_DESC', 'Pro nepřihlášené čtenáře schová všechny příspěvky starší než nastavený čas, tyto příspěvky jsou viditelné pouze přihlášeným uživatelům/autorům.');
@define('PLUGIN_EVENT_OUTDATE_TIMEOUT', 'Kdy mají být příspěvky schovány?');
@define('PLUGIN_EVENT_OUTDATE_TIMEOUT_DESC', 'Zadejte dobu, po jejímž uplynutí od vydání bude příspěvek schován. (ve dnech, 0 pro deaktivaci volby)');
@define('PLUGIN_EVENT_OUTDATE_TIMEOUT_STICKY', 'Kdy mají být příspěvky "odlepeny"?');
@define('PLUGIN_EVENT_OUTDATE_TIMEOUT_STICKY_DESC', 'Zadejte dobu, po jejímž uplynutí od vydání bude příspěveku zrušen příznak "přilepený". (ve dnech, 0 pro deaktivaci volby)');
@define('PLUGIN_EVENT_OUTDATE_TIMEOUT_EXPIRY', 'Přídavné pole "Datum expirace"');
@define('PLUGIN_EVENT_OUTDATE_TIMEOUT_EXPIRY_FIELD', 'Pokud používáte přídavný modul "Rozšířené vlastnosti příspěvků", můžete definovat přídavné pole, do kterého zadáte datum, kdy příspěvku vyprší platnost. Datum musí mít formát RRRR-MM-DD. Tento plugin najde toto datum vypršení platnosti a nastaví příspěvek jako KONCEPT, takže zmizí ze zobrazení příspěvků. Zde zadejte název přídavného pole (například "DatumExpirace").');
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.