Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (16 sloc) 1.19 KB
<?php
/**
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @translated 2009/05/31
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @revisionDate 2010/03/06
*/
@define('PLUGIN_EVENT_DPSYNTAXHIGHLIGHTER_NAME', 'Zvýrazòovaè syntaxe dp.SyntaxHighlighter');
@define('PLUGIN_EVENT_DPSYNTAXHIGHLIGHTER_DESC', 'Tento plugin je JavaScriptový zvýrazòovaè syntaxe zalo¾ený na stejnojmeném kódu Alexe Gorbaèeva.'
.'Tento plugin zatì¾uje server ménì ne¾ GeSHi a vkládá ménì znaèek do HTML kódu. Pøedstavuje èistìj¹í, odlehèenìj¹í alternativu ke GeSHi. '
.'Plugin vy¾aduje pou¾ití ¹ablony vzhledu, který podporuje následující hooky: frontend_header, frontend_footer (a volitelnì také backend_preview pro'
.'zobrazování i v administraèní sekci).');
@define('PLUGIN_EVENT_DPSYNTAXHIGHLIGHTER_PATH', 'Cesta ke skriptùm');
@define('PLUGIN_EVENT_DPSYNTAXHIGHLIGHTER_PATH_DESC', 'Zadejte plnou HTTP cestu (v¹echno po názvu Va¹í domény), která vede do adresáøe s tímto pluginem.');
@define('PLUGIN_EVENT_DPSYNTAXHIGHLIGHTER_THEME', 'Vyberte téma (¹ablonu vzhledu)');
@define('PLUGIN_EVENT_DPSYNTAXHIGHLIGHTER_THEME_DESC', 'Vyberte téma (¹ablonu vzhledu, styl) pro zvýraznìní syntaxe, která se nejlépe hodí k Va¹emu blogu.');