Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
142 lines (134 sloc) 5.47 KB
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
<title>Dokumentace: Spamblock (Bayes)</title>
</head>
<body>
<h1>Dokumentace k pluginu 'Spamblock (Bayes)'</h1>
<p>Dokumentaci k tomuto pluginu přeložil do češtiny Vladimír Ajgl (vlada [zavinac] ajgl [tecka] cz) dne 8.1.2011. Od té doby mohl být plugin pozměněn nebo mohly být rozšířené jeho funkce. Zkontrolujte pro jistotu i <a href="ChangeLog">aktuální anglický ChangeLog</a>.
<p>
<h2>Poděkování</h2>
Děkuji autorům jQuery pluginů, které jsem použil:
<ul>
<li>Heatcolor: <a href="http://www.jnathanson.com/blog/client/jquery/heatcolor/index.cfm">http://www.jnathanson.com/blog/client/jquery/heatcolor/index.cfm</a></li>
<li>Excerpt: <a href="http://adamhooper.com/bodacity/playground/jquery.excerpt.html">http://adamhooper.com/bodacity/playground/jquery.excerpt.html</a></li>
<li>Tablesorter: <a href="http://tablesorter.com/docs/">http://tablesorter.com/docs/</a></li>
</ul>
<h2>Historie verzí (ChangeLog)</h2>
<ul>
<li>Verze 0.3.9.3:</li>
<ul>
<li>Změněno počítání komentářů při importu</li>
</ul>
<li>Verze 0.3.9.2:</li>
<ul>
<li>Mazání a znovuvytváření databáze odteď vytváří tabulky s klíči</li>
<li>Opravena php-chyba při dotazu na všechny komentáře z prázdné databáze</li>
</ul>
<li>Verze 0.3.9.1:</li>
<ul>
<li>Optimalizace výkonu databáze, nyní je import možný i na velkých databázích</li>
<li>Sníženo využití paměti při exportu</li>
<li>Zlepšena podpora pro SQLlite</li>
</ul>
<li>Verze 0.3.9:</li>
<ul>
<li>Přidán Import/Export z/do databáze</li>
<li>Přidána ochrana před smazáním databáze pomocí potvrzovacího dialogu</li>
</ul>
<li>Verze 0.3.8:</li>
<ul>
<li>Přidána volba pro ignorování polí komentáře</li>
<li>Použití Limitu k omezení nadužívání zdrojů v menu analýzy</li>
<li>Změna pořadí řazení na "nejnovější komenátř první" v menu analýzy</li>
<li>Opraveno: Koš se vyprazdňoval při analýze komentáře</li>
<li>Přidán odkaz na analýzy z hodnocení v seznamu komentářů</li>
</ul>
<li>Verze 0.3.7:</li>
<ul>
<li>Obnoveno požadované řazení tabulky koše (recycler)</li>
<li>Snížen vliv jednoho pole obsahujícího spam, pokud ostatní pole komentáře nevypadají jako spam (např. jméno komentujícího vypadá jako spam, ale všechno ostatní projde kontrolou)</li>
<li>Učení z obnovených komentářů přímo jako "ham"</li>
<li>Přidáno tlačítko na naučení z komentářů v koši při jeho vyprázdnění.</li>
<li>Přidáno menu pro analýzu hodnocení komentářů, zobrazující hodnocení každé části komentáře.</li>
</ul>
<li>Verze 0.3.6.1:</li>
<ul>
<li>Oprava obnovení obsahu koše</li>
</ul>
<li>Verze 0.3.6:</li>
<ul>
<li>Na základě požadavků: Přidáno datum k položkám koše</li>
<li>Přidáno tlačítko "Označit vše jako ham" na stránku s komentáři, a to za použití tagu &lt;fieldset&gt; pro jeho oddělení od běžných tlačítek komentářů.</li>
</ul>
<li>Verze 0.3.5:</li>
<ul>
<li>Opravena možná nekonečná smyčka při označování komentářů jako spam.</li>
<li>Zlepšení funkce "označit jako spam" - nyní robustnější</li>
<li>Upgrade: Opraveno ukládání starého počítadla do nového systému.</li>
<li>Lepší pojmenování "Vlastní" léčby</li>
</ul>
<li>Verze 0.3.4:</li>
<ul>
<li>Přidán workaround pro "prázdné" pingbacky</li>
</ul>
<li>Verze 0.3.3:</li>
<ul>
<li>Přidáno shromažďování informací o komentáři při hodnocení právě zadaného komentáře (jméno, referrer, ip adresa)</li>
<li>Opraven zmatek v pojmenování kategorií (jsou jiné v databázi a jiné při události ukládání komentáře)</li>
<li>Odstraněny chyby ve stylopisu pro administrační sekci</li>
<ul>
<li>Použito pevné tabulkové rozvržení pro tabulku koš</li>
<li>Přidány chybějící překlady</li>
<li>Opraveny chyby css co se týče ovládacích prvků</li>
</ul>
</ul>
<li>Verze 0.3.2:</li>
<ul>
<li>Hodnocení každého prvku komentáře jako jsou text nebo email zvlášť</li>
<li>Použití UTF-8 v databázi a pro dělení na tokeny</li>
<li>Přidáno tlačítko pro označení všech vybraných komentářů jako spam</li>
<li>Přidáno menu pro:</li>
<ul>
<li>Naučení libovolného komentáře jako spam nebo "ham"</li>
<li>Zobrazení přehledu databázové tabulky a její ovládání</li>
<li>Obnovení komentářů dříve blokovaných jako spam</li>
</ul>
</ul>
<li>Verze 0.2.2:</li>
<ul>
<li>Přidán volitelný (custom) mód pro zadávání podmínek pro schvalování a zamítání komentářů</li>
<li>Označování: označení jako "ham" schvaluje, označení jako "spam" maže</li>
</ul>
<li>Verze 0.2.1:</li>
<ul>
<li>Vylepšen SQL dotaz pro načtení komentáře</li>
</ul>
<li>Verze 0.2:</li>
<ul>
<li>Přidáno zobrazení hodnocení komentáře na stránce s komentářem</li>
<li>Přidány ovládací prvky = odkazy na emailové oznámení při vložení komentáře (v závislosti na změně v Serendipity 1.6)</li>
<li>Oprava chyby: Některé komentáře nešlo hodnotit</li>
</ul>
<li>Verze 0.1.9:</li>
<ul>
<li>Sloučení ovládacích prvků s existujícíc stránku komentáře</li>
<li>Vylepšeno čtení komentářů při učení se</li>
</ul>
<li>Verze 0.1.8.1:</li>
<ul>
<li>Přidáno další/předchozí na spodek menu</li>
<li>Odstraněny nadále nepotřebné prvky</li>
<li>Pokus o vyčištění html</li>
</ul>
<li>Verze 0.1.8:</li>
<ul>
<li>Z uživatelského rozhraní odstraněny přebytečné prvky</li>
<li>Přidán indikátor načtení do uživatelského rozhraní</li>
<li>Oprava chyby: Použití formuláře v administrátorské sekci nadále nepřepíná na stránku s komentářem</li>
<li>Oprava chyby: odstranění tagu "konec php" (= "?&gt;") z jazykových souborů</li>
</ul>
</ul>
</body>
</html>
You can’t perform that action at this time.