A plugin for having a Persian Datalife Engine
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dlefa/upload
LICENSE
README.md

README.md

dlefa

A plugin for having a Persian Datalife Engine ver13.1

DLE version MIT License

پلاگین فارسی و شمسی ساز دیتالایف انجین فارسی نسخه 13.1

نحوه نصب

  1. ابتدا محتویات پوشه ی dlefa/upload را بر روی root سرور خود آپلود نمایید.
    این پوشه شامل فایل install.php فارسی، تقویم شمسی، ادیتور فارسی، ضد اسپم فارسی و فایل های css و js راست چین شده است.

  2. پس از آپلود وارد پنل مدیریت سایت خود به آدرس yoursite/admin.php شده و از منوی سمت راست کنترل کننده ها --> مدیریت پلاگین را انتخاب نمایید. اکنون می بایست در آدرس admin.php?mod=plugins باشید.

  3. آپلود پلاگین را در این صفحه انتخاب کرده و فایل add-persian-language-and-css.xml را آپلود نمایید.
    در صورت انجام صحیح مراحل نام پلاگین به صورت Add Persian Language and CSS v.1.0 به همراه تیک سبز مشاهده می نمایید.

  4. در ادامه دوباره آپلود پلاگین را در این صفحه انتخاب کرده و فایل persian-datalife-engine.xml را آپلود نمایید.
    در صورت انجام صحیح مراحل نام پلاگین به صورت Persian DataLife Engine v.1.2 به همراه تیک سبز مشاهده می نمایید.

مراحل فارسی و شمسی سازی سیستم دیتالایف انجین فارسی به اتمام رسید.
در صورت مشاهده هرگونه خطا در عملکرد سیستم حتما اطلاع دهید تا نسخه های بعدی بدون ایراد در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.

با تقدیم احترام