Skip to content
Rasgele sayı üretip, ortalamaya en yakın sayılar
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs/SizdenGelenler/v14
ConsoleApplication1
README.md
SizdenGelenler.sln

README.md

SizdenGelenler01

Sizden gelen soruları çözdüğümüz serinin ilki

alt text

Soru:

Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş değerleri arasında, klavyeden girilen sayı kadar rastgele tek sayı üretip bu sayılardan ortalamaya en yakın olan x adet sayıyı ekrana yazdıran C# programını yazınız?

You can’t perform that action at this time.