Skip to content
Sayıyı basamaklarına ayırma
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ConsoleApplication1
.gitattributes
.gitignore
README.md

README.md

SizdenGelenler02

Sizden gelen soruları çözdüğümüz seri

alt text

Soru:

Klavyeden girilen herhangi bir sayıyı basamaklarına ayırıp her bir basamak değerini ve sayının kaç basamaklı olduğunu ekrana yazan C# programını yazın? Not: Hazır string ya da char fonksiyonlar kullanmayın. Girilen sayının basamak sayısı belli değildir. Her hangi bir sayı girildiğinde program doğru bir şekilde çalışmalıdır. Örneğin 123 girilmişse programın ekran çıktısı: 1 tane 100'luk, 2 tane 10'luk, 3 tane 1'lik; sayı 3 hanelidir şeklinde olmalıdır.

You can’t perform that action at this time.