Skip to content
Permalink
Browse files

Update README.md

  • Loading branch information
saitorhan committed Nov 7, 2019
1 parent c7d4f0b commit a173026cd8de7a27fcedba54601aacf3dc692c36
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 README.md
@@ -1,4 +1,7 @@
# SizdenGelenler02
Sizden gelen soruları çözdüğümüz seri

![alt text](https://i2.wp.com/saitorhan.com/wp-content/uploads/2019/11/basamakSayisi.jpg?w=417 "Basamaklara Ayırma")

# Soru:
Klavyeden girilen herhangi bir sayıyı basamaklarına ayırıp her bir basamak değerini ve sayının kaç basamaklı olduğunu ekrana yazan C# programını yazın? Not: Hazır string ya da char fonksiyonlar kullanmayın. Girilen sayının basamak sayısı belli değildir. Her hangi bir sayı girildiğinde program doğru bir şekilde çalışmalıdır. Örneğin 123 girilmişse programın ekran çıktısı: 1 tane 100'luk, 2 tane 10'luk, 3 tane 1'lik; sayı 3 hanelidir şeklinde olmalıdır.

0 comments on commit a173026

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.