Skip to content
Sıcaklık değeri analizi
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
SizdenGelenler04
.gitattributes
.gitignore
README.md
SizdenGelenler04.sln

README.md

SizdenGelenler04

Sıcaklık değeri analizi

alt text

Soru:

Meteoroloji merkezi için bir program tasarlanılması istenilmiştir. Programın çalışma şekli ise şövle olmalıdır: a. İlk önce hangi ay için sıcaklık bilgisi girileceği kullanıcıya sorulacaktır. b. Girilen ay bilgisine uygun olarak o ayda kaç tane gün var ise kullanıcıdan gün sayısı kadar sıcaklık bilgisi girilmesi istenilecektir(şubat ayı için gün savısını 28 alınız). c. Sıcaklık veri girişi bittikten sonra o ayın sıcaklık ortalaması ve en düşük sıcaklık bilgisi ekrana yazdırılacaktır. Bu işlemden sonra program sonlanacaktır. Örnek Çıktı: Şubat Ayına ait Ortalama Sıcaklık=15,6 derecedir ve En düşük sıcaklık 6.Gün=10, 1 derecedir.

You can’t perform that action at this time.