Skip to content
Permalink
Browse files

init

  • Loading branch information
saitorhan committed Nov 6, 2019
1 parent a7200fe commit 55cec463e85ba3e59f80eeb0a7f3a458c245431f
Showing with 54 additions and 0 deletions.
  1. +54 −0 SizdenGelenler04/Program.cs
@@ -10,6 +10,60 @@ class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int[] ayGunSayilari = new[] {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
string[] aylar = new[] {"Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık"};
int girilecekAy, enKucukGun = 0, enBuyukGun = 0;
string okunan;
double[] sicaklikDegerleri;
double temp;
double toplam = 0, enKucuk = 0, enBuyuk = 0, ortalama;

ayDegeriAlma:
Console.WriteLine("Değeri Girilecek Ay Numarası Giriniz");
okunan = Console.ReadLine();

// string sayi dönüşüm işlemleri için https://youtu.be/IjuDU5AMTOI linkinden ilgili videomu izleyebilirsiniz.
if (!Int32.TryParse(okunan, out girilecekAy) || girilecekAy < 1 || girilecekAy > 12)
{
Console.WriteLine("Girilen ay numarası doğru formatta değil");
goto ayDegeriAlma;
}

sicaklikDegerleri = new Double[ayGunSayilari[girilecekAy - 1]];

for (int i = 0; i < ayGunSayilari[girilecekAy-1]; )
{
Console.WriteLine("{0} gününün sıcaklık değerini giriniz", i +1);
okunan = Console.ReadLine();

// string sayi dönüşüm işlemleri için https://youtu.be/IjuDU5AMTOI linkinden ilgili videomu izleyebilirsiniz.
if (!Double.TryParse(okunan, out temp))
{
Console.WriteLine("Girilen sıcaklık değeri doğru formatta değil");
continue;
}

sicaklikDegerleri[i] = temp;
toplam += temp;
i++;

if (temp < enKucuk)
{
enKucuk = temp;
enKucukGun = i;
}

if (temp> enBuyuk)
{
enBuyuk = temp;
enBuyukGun = i;
}
}

ortalama = toplam / ayGunSayilari[girilecekAy - 1];
Console.WriteLine("{0} Ayına ait\nOrtalama Sıcaklık: {1:F2}\nEn Düşük Sıcaklık {2}. Günde: {3:F2}\nEn Yüksek Sıcaklık {4}. Günde: {5:F2}", aylar[girilecekAy -1], ortalama, enKucukGun, enKucuk, enBuyukGun, enBuyuk);

Console.ReadLine();
}
}
}

0 comments on commit 55cec46

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.