Skip to content
Permalink
Browse files

Create README.md

  • Loading branch information
saitorhan committed Nov 6, 2019
1 parent 55cec46 commit 94a70881fa47e73801ad115901dd009228ae7421
Showing with 12 additions and 0 deletions.
  1. +12 −0 README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
# SizdenGelenler04
Sıcaklık değeri analizi
# Soru:
Meteoroloji merkezi için bir program tasarlanılması istenilmiştir. Programın çalışma şekli
ise şövle olmalıdır:
a. İlk önce hangi ay için sıcaklık bilgisi girileceği kullanıcıya sorulacaktır.
b. Girilen ay bilgisine uygun olarak o ayda kaç tane gün var ise kullanıcıdan gün sayısı kadar sıcaklık
bilgisi girilmesi istenilecektir(şubat ayı için gün savısını 28 alınız).
c. Sıcaklık veri girişi bittikten sonra o ayın sıcaklık ortalaması ve en düşük sıcaklık bilgisi ekrana
yazdırılacaktır. Bu işlemden sonra program sonlanacaktır.
Örnek Çıktı: Şubat Ayına ait Ortalama Sıcaklık=15,6 derecedir ve En düşük sıcaklık 6.Gün=10, 1
derecedir.

0 comments on commit 94a7088

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.