Skip to content
Permalink
Browse files

Create README.md

  • Loading branch information
saitorhan committed Nov 6, 2019
1 parent 47e0a06 commit ed89328791c116c9d53635cd3da4bc217fe8dc2c
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 README.md
@@ -0,0 +1,7 @@
# SizdenGelenler05
Komisyon hesaplama

# Soru:
Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan
ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen teker teker girilen 5 malın komisyonlarını bulup
ekrana yazdıran ve en sonunda da toplam komisyonu ekrana yazdıran programını yazınız.

0 comments on commit ed89328

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.