Skip to content
Mükemmel sayı testi
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
SizdenGelenler06
.gitattributes Add .gitignore and .gitattributes. Nov 6, 2019
.gitignore
README.md Update README.md Nov 7, 2019
SizdenGelenler06.sln Add project files. Nov 6, 2019

README.md

SizdenGelenler06

Mükemmel sayı testi

alt text

Soru:

Kendisi hariç bütün pozitif çarpanları (tam bölenleri) toplamı, yine kendisine eşit olan sayılara ”mükemmel sayı” denir. Örneğin 6=1+2+3 ve 28=1+2+4+7+14 gibi. Buna göre klavyeden girilen bir tamsayının "mükemmel sayı" olup olmadığını kontrol eden programın kodlarını yazınız

You can’t perform that action at this time.