Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
39 lines (20 sloc) 3.48 KB
description
Web

👦 Web API

😢 ปัญหา

เราเคยเจอกันป่ะว่า โปรแกรมที่เราเขียนอยู่เวลาจะไปติดต่อกับโปรแกรมอื่นๆ มันจะมีเรื่องวุ่นวายที่ต้องมาคอยนัดคุยกันเพื่อตกลงกันว่าโปรแกรมของเรากับโปรแกรมของเขาจะทำงานร่วมกันได้ยังไง และปัญหาโลกแตกนี้จะยิ่งถาโถมเข้ามาอีกถ้าโปรแกรมที่เรารับผิดชอบต้องไปติดต่อกับโปรแกรมบริษัทอื่นหลายๆบริษัทด้วย ชีวิตเราคงได้แต่นั่งจมปลักไปกับการเข้าประชุมเพื่อคุยกันว่าจะให้โปรแกรมมันทำงานร่วมกันยังไงแน่นอน แล้วอย่างนี้พวก Paypal, Facebook, Twitter เขาทำยังไงกันล่ะ เพราะคนที่มาติดต่อทำงานกับโปรแกรมของพวกเขานั้นมีเป็นล้านๆบริษัททั่วโลกเลย ทำไมเขายังมีเวลาไปพัฒนาโปรแกรมเขาได้อยู่ไม่ได้มานั่งจมปลักกับการประชุมกันล่ะ ?

😄 วิธีแก้ปัญหา

โดยปรกติแล้วการที่เราจะเปิดช่องเพื่อให้โปรแกรมของเราสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้ เราจะเปิดสิ่งที่เรียกว่า API นั่นเอง แต่ในโลกของ API นั้นจริงๆมีเยอะมากมายเลยซึ่งมาจากคอนเซ็ปที่เรียกกันว่า Service-Oriented Programming หรือที่เราเรียกย่อๆกันว่า SOP นั่นเองครับ ซึ่งในคอร์สนี้เราจะมาพูดถึงการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของเว็บ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันทั่วโลกเพราะคอมพิวเตอร์ทุกตัวสามารถทำงานกับเว็บไซต์ได้นั่นเอง

🧭 ความรู้ในการจัดการปลาตัวนี้

{% page-ref page="intro.md" %}

{% page-ref page="net-core-sdk.md" %}

{% page-ref page="create-your-web-api.md" %}

{% page-ref page="verbs.md" %}

{% page-ref page="swagger.md" %}

{% page-ref page="modeling.md" %}

{% page-ref page="postman.md" %}

{% page-ref page="grouping-api-01.md" %}

{% page-ref page="grouping-api-02.md" %}

🎥 วีดีโอทั้งหมดของคอร์สนี้

@Youtube Web API

You can’t perform that action at this time.