Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Fråga Regeringskansliet om status Rättsinformationsprojektet #3

Open
salgo60 opened this issue Dec 7, 2022 · 13 comments
Open

Fråga Regeringskansliet om status Rättsinformationsprojektet #3

salgo60 opened this issue Dec 7, 2022 · 13 comments

Comments

@salgo60
Copy link
Owner

salgo60 commented Dec 7, 2022

Bakgrund: detta projekt initierades 1996 med en förstudie och handlar om interoperabilitet mellan 100 myndigheter som ger ut författningar idag 26 år senare har i princip inget levererats och domstolsverket som drev detta vet inte status och pekar på Regeringskansliet .... Regeringskansliet säger att dom på 6 år av översyn inte kan delge oss status

Status förfrågan: Granskning begärd av Regeringskansliets arbete


Brev Regeringskansliet #3

Till Regeringskansliet,

Enligt Domstolverkets svar till mig 2022-jul citat "I Regeringskansliet pågår sedan några år tillbaka en översyn av rättsinformationsförordningen" jag hittar inte detta i listan över pågående "Lista på digitaliseringsprojekt" ni skickade 6 december 2022

Fråga 1 pågår arbete med "översyn av rättsinformationsförordningen"
Fråga 2 projektnummer
Fråga 3 när skall det redovisas
Fråga 4 var kan vi följa detta arbete finns projektyta
Fråga 5 har delresultat publicerats
Fråga 6 är ELI en del av detta

Bakgrund
Förarbete DS 1998:10 pekade på problem med det Svenska rättsinformationssystemet och detta leder till SFS 1999:175 som sedan Domstolsverket driver för att 100 myndigheter med rätt att föreskriva författningar skall implementera detta att leverera sina författningar till lagrummet. Efter > 15 år 2016 verkar någon tagit beslut att 100 myndigheter inte klarar av att leverera sina författningar till lagrummet och projektet stoppas --> att myndigheter som upphört deras författningar vet inte Domstolsverket var de finns idag 2022 etc... alla tankar i DS 1998:10 blev efter 18 års jobb med 100 myndigheter endast 100 länkar och vi har idag 2022 inga kopplingar till ELI. Finns det en analys varför?

På fråga 2022 refererar Domstolsverket till att Regeringskansliet driver detta men som sagt vi kan inte hitta detta projekt i den lista över digitaliseringsprojekt ni redovisar 2022 dec 6

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Magnus Sälgö
Tel: 0735152802

 1. Svar Domstolsverket 2022 jul Domstolsverket lagrummet - författningssamlingar saknas på deras länksida open-data-examples#2 (comment)

 2. Översikt av mig vad som hände med SFS 1999:175 efter > 15 år 2016 verkar någon tagit beslut att 100 myndigheter inte klarar av att leverera sina författningar till lagrummet. Idag 2022 refererar Domstolsverket till att Regeringskansliet driver detta men som sagt vi kan inte hitta detta projekt i den lista över digitaliseringsprojekt ni redovisar 2022 dec 6

 3. EUs översikt vilka länder som implementerat ELI där Sverige inte ingår och frågar jag EU så vet dom inte ens vem i Sverige dom skall prata med

 4. Riksarkivet svar på att dom borde kunna hantera arkiverade myndigheters dokument som dokument och kunna skapa "citation graphs" och bevara persistenta identifierare och kunna skapa "citation graphs"

 5. Regeringskansliet svar 2022 dec 6 om pågående digitaliseringsprojekt

Min ref: #3

@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Dec 7, 2022

image

@salgo60 salgo60 changed the title Fråga Regeringskansliet om status Rättsinformationsprojektet Fråga Justitiedepartementet om status Rättsinformationsprojektet Dec 8, 2022
@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Dec 10, 2022

Länkade denna issue från forum.civictech.se

@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Dec 19, 2022

Svar Justitiedepartementet 2022 dec 13

Handlingar.se

Tack för ditt mejl med begäran om att få ta del av handlingar och med frågor om översyn av rättsinformationsförordningen m.m.
Av rättsinformationsförordningen (1999:175) följer att det ska finnas ett rättsinformationssystem som ska innehålla viss grundläggande rättsinformation genom ett allmänt nätverk. Domstolsverket är samordningsmyndighet för systemet (15 §) och administrerar webbplatsen lagrummet.se. I den egenskapen ansvarar Domstolsverket bland annat för samordning av frågor om standardisering samt avgör om den obligatoriska informationen uppfyller kraven enligt förordningen m.m. (16 §).
I budgetpropositionen för 2017 redovisade regeringen att det i Regeringskansliet pågår en översyn av rättsinformationsförordningen (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4 s. 49 f). Det är ett pågående arbete som är under beredning inom Regeringskansliet. Således finns det inget ärendenummer eller liknande och det finns inte heller något bestämt datum för när arbetet ska redovisas eller något beslut om hur det ska ske. Det finns därmed inte heller någon projektyta eller delresultat eller liknande som kan redovisas eller lämnas ut.
Användningen av ELI (European Legislation Identifier) bygger på principen om frivilligt antagande (se Rådets slutsatser av den 6 november 2017 om European Legislation Identifier [2017/C 441/05]). Frågan om en eventuell implementering av ELI i Sverige har inte varit föremål för något regeringsbeslut. Regeringen har således inte tagit ställning till eller fattat några beslut om en eventuell sådan implementering i Sverige.
Hälsningar,
Pontus Hederberg

@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Dec 19, 2022

Status SFS 1999:175

 • Fråga 2022-12-07 status på SFS 1999:175 skickat till Regeringskansliet
 • Svar 2022.-12-07 skickar Regeringskansliet det vidare till Justitiedepartementet
 • Svar 2022-12-13 uppfattar jag att Justitiedepartementet inte har något svar utan bollar det tillbaka till Regeringskansliet med hänvisning till nedanstående budgetproposition

Budgetpropositionen för 2017 prop. 2016/17:1 utg.omr. 4

image

image

Min tolkning av Budgetpropositionen för 2017 prop. 2016/17:1 utg.omr. 4

 • det saknas en digital vision och mogenhet utan pekar på att SILOS med olika myndigheters författningar är vägen framåt
 • att skapa interoperabilitet mellan olika myndigheters författningar, kommuners beslut, Riksdagens öppna data, EU / ELI förstår inte skribenten ger mervärde utan försöker skriva sig fri från att implementera SFS 1999:175 dvs. allt detta som pratades i förstudie DS 1998:10 och som ELI pratar om att interoperabilitet skall uppnås i hela Europa ifrågasätts efter 21 års projekt ( start förstudie 28 nov 1996) och 100 olika myndighets SILOS förespråkas...
 • summering att försöka att implementera interoperabilitet mellan EN dokument typ för ung 100 myndigheter med rätt att föreskriva egna författningar har inte implementerats efter 26 år och idag 2022 vill ingen ta ansvar att driva detta dock pratas det mycket om att Sverige skall bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliserings möjligheter och interoperabilitet men dagens laguppställning levererar inte.

Regeringskansliet anges tydligt i dokumentet ovan som ansvarig

@salgo60 salgo60 changed the title Fråga Justitiedepartementet om status Rättsinformationsprojektet Fråga Regeringskansliet om status Rättsinformationsprojektet Dec 19, 2022
@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Dec 19, 2022

19 dec 2022 för att vara säker att Regeringskansliet känner sig utpekad skickas samma fråga igen

image

@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Dec 20, 2022

Svar Pontus Hederberg, Regeringskansliet 19 dec 2022

Hej Magnus,

Tack för ditt mejl om att få ut handlingar och med frågor gällande översyn av rättsinformationsförordningen m.m. 
Jag har i brev den 13 december skickat ett svar på dina frågor och din begäran men här följer 
ytterligare ett svar.

Fråga 1 pågår arbete med "översyn av rättsinformationsförordningen"
- I budgetpropositionen för 2017 redovisade regeringen att det i Regeringskansliet pågår en översyn 
av rättsinformationsförordningen (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4 s. 49 f). Det är ett pågående arbete 
som är under beredning internt inom Regeringskansliet. Budgetpropositionen för 2017 kan du ta del 
av på följande webbplats: 
Fråga 2 projektnummer
- Det är ett internt arbete.

Fråga 3 när skall det redovisas
- Det finns inget bestämt datum för när arbetet ska redovisas.

Fråga 4 var kan vi följa detta arbete finns projektyta
- Det är ett internt arbete.

Fråga 5 har delresultat publicerats
- Det är ett pågående internt arbete.

Fråga 6 är ELI en del av detta
- Användningen av ELI (European Legislation Identifier) bygger på principen om frivilligt antagande (se Rådets 
slutsatser av den 6 november 2017 om European Legislation Identifier [2017/C 441/05]). Frågan om en eventuell implementering av ELI i Sverige har inte varit föremål för något regeringsbeslut. Regeringen har således 
inte tagit ställning till eller fattat några beslut om en eventuell sådan implementering i Sverige.

Det finns således inte några andra allmänna handlingar än budgetpropositionen från 2017 att lämna ut som 
motsvarar din förfrågan.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Med vänliga hälsningar
Pontus Hederberg
Kansliråd
Justitiedepartementet
Kriminalpolitiska enheten
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 53 01
Mobil 072-579 69 79
[[e-postadress](https://handlingar.se/help/officers#mobiles)]
[www.regeringen.se](http://www.regeringen.se/)

@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Dec 20, 2022

Summering

 • Fråga 2022-12-07 status på SFS 1999:175 skickat till Regeringskansliet
 • Svar 2022.-12-07 skickar Regeringskansliet det vidare till Justitiedepartementet
 • Svar 2022-12-13 uppfattar jag att Justitiedepartementet inte har något svar utan bollar det tillbaka till Regeringskansliet med hänvisning till nedanstående budgetproposition
 • Svar 2022-12-19 Regeringskansliet har inte status på SFS 1999:175 mer än "Det är ett pågående arbete som är under beredning internt inom Regeringskansliet. Budget"
  • ung. 100 myndigheter med rätt att föreskriva författningar skall leverera EN dokumenttyp författningar på samma sätt
  • för 26 år sedan startade en förstudie DS 1998:10
  • för 23 år sedan kom SFS 1999:175
  • för 7 år sedan "gav Domstolsverket upp" att implementera detta
  • 2016 sep 14 pekas Regeringskansliet ut att göra en översyn i Budgetpropositionen för 2017 prop. 2016/17:1 utg.omr. 4
  • 2022 dec efter 6 år har Regeringskansliet inte producerat några allmänna handlingar om detta säger dom eller peka på projektnummer jmf lista pågående projekt Regeringsarkivet skapad 2022-12-06
   • 2022 dec 7 på förfrågan om status på SFS 1999:175 verkar Regeringskansliet inte ens veta om att det är deras ansvar utan skickar det till Justitiedepartementet
    • nu 2 veckor senare vet Regeringskansliet att Regeringskansliet skall svara men svarar på ett sätt som bara kan tolkas som inget gjorts på 6 år av Regeringskansliet och att i deras värld är det Ok även att den lista som delades saknar all information om Rättsinformationssystemet tyder på att detta borde granskas
     • min tolkning det saknas ansvarstagande och kompetens utan vi avlönar folk som bara skall jävlas med oss medborgare... helt galet att skapandet av ett lands Rättsinformationssystem inte görs med större ansvarstagande hur många år behövs för att inse att dagens laguppställning inte levererar...

Presentation vad som skulle ha levererats dvs. interoperabilitet mellan författningar producerade av ung. 100 myndigheter

imageimageimage

@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Dec 20, 2022

Till Regeringskansliet,
Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.
Jag skriver för att begära en intern granskning av Regeringskansliets hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Rättsinformationssystemet SFS 1999:175' och även att ni gör en översyn hur ni fullföljer ert uppdrag och kommunicerar detta
Att efter 26 års projektarbete och att i budgetpropositionen för 2017 få ett påpekande att Regeringskansliet skall utreda detta att sedan år 2022 inte kunna ge besked och även verkar tro att Justitiedepartementet skulle veta så tyder det på

 1. att utvecklandet av det svenska Rättsinformationssystemet inte sköts på det sätt som SFS 1999:175 beslutat att det skall göras
 2. att regeringskansliet på > 6 år inte kunnat göra en översyn enligt budgetpropositionen för 2017 säger att dom skall göra det tyder på att detta bör granskas
  En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/rattsinformationssystemet_sfs_19

Mitt ärende #3
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Magnus Sälgö

@emilv
Copy link

emilv commented Dec 22, 2022

Kontakta Riksrevisionen också.

@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Dec 23, 2022

Kontakta Riksrevisionen också.

@emilv Tackar min tanke just nu är att vi startar med 20 dec 2022 granskning begärd och ser om någon känner ansvar och tar tag i detta med SFS 1999:175 och skapa ett Rättsinformationssystem seriöst. Förstudien startade om jag minns rätt för 26 år sedan innan företaget Google grundades... 2017 skriver dom i Budgetpropositionen att "SILOS är bättre"...

Jag har skapat ett antal skuggbackloggar med all galenskap jag ser, finns ingen digital kompetens att skapa flöden för rättsväsendet, Riksdagens dokument, nya expertmyndigheten myndigheten DIGG....

Övrigt

image

image

image

 • Status rapporterad 2002 - lite intressant är att 2022 så ser vi inte att det långsiktiga målet gjorts.... dags för en haveriutredning!!!

image

image

2007 Verva presenterar projektet (sid 35)

Udda att man inte lyfter upp

 • kompetensbrist
 • förmåga att bygga upp kunskap
 • att dom 100 myndigheter som projektet berör har enormt dålig förmåga att leverera digitalt....

image

Vilka blev förlorare 2022 - 15 år efter denna status rapport

Som jag säger ovan vi har "a trail of shit" när saker som detta inte kan levereras och ingen slår larm och bygger upp kompetens...

 • 100 myndigheter som alla borde synas se Digitalt SkillGap #100
 • projektstyrning som inte fungerar
 • hur projektet i 26 år inte lyfts upp till ytan och tydligt beskriva att vi har ett problem!!! Istället får man en fadd känsla att många kockar som mumlar och mumlar och mumlar.... verkar finnas en "myndighetskultur" där det är ok att som kansliråd Pontus Hederberg ovan slå bort frågan med Det är ett internt arbete utan att reflektera att detta projekt starta innan Google skapades...
  • sund organisation som arbetar med det svenska rättsväsendet borde ha ännu större respekt för att implementera SFS 1999:125
 • att idag 2022 har Regeringskansliet så dålig koll att frågan skickas till Justitiedepartementet...
  • att Det är ett internt arbete skall nog tolkas mer som yesterdays weather... har man inte kunnat leverera på 26 år så kan inte dagens myndigheter leverera sina författningar på ett enhetligt sätt med dagens laguppställning. Vem vågar tvätta statens IT-byk...

image

@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Jan 7, 2023

Varför lyckas inte myndigheterna med SFS 1999:175?

Min slutsats är fel laguppställning och en haverirappoort måste tas fram....

Vi kan jämför projektet Rättsinformationsförordning SFS 1999:175 med

Riksdagens corpus har även kopplat samma som med Wikidata som i sin tur kopplar samma som boken Tvåkammar-riksdagen 1867-1970 och många andra

Hur Riksdagstrycket har Samma som Wikidata dvs. interoperabilitet

Projektet "Swedish parliamentary proceedings" använder TEI Parla-Clarin dom märker upp vem som prata med semantisk interoperabilitet med Wikidata

<u who="Q5711655" ....

där Q5711655 är Wikidata Persistenta Identifieraren för Riksdagsmannen Arthur Engberg intressant är att detta görs i flera länder se Parla-mint

image

Varför skall en kunskapsgraf skapas för länkade öppna data från Sveriges riksdag från år 1867 till idag

Motiveringen till projektet "bättre ekosystem av länkade öppna data från Sveriges riksdag från år 1867 till idag."

Bristen på grundlig metadatastruktur och länkad parlamentariska data, samt lapptäcket av luckor och digitaliseringsbrister har resulterat i en tämligen primitiv forskningsinfrastruktur, något som projektet ska ta itu med.

image

Samma problem vi ser med Riksdagens Öppna data / myndighetens DIGG och deras svenska dataportal / Projekt som NSÖD / Nationell dataverkstad

Författningar och Riksdagens dokument skall ha samma som ELI

image

image

@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Jan 9, 2023

Intressant kommentar av Niklas Lindström från Kungliga biblioteket som var del av projektet och kunnig som idag 2022 finns på Kungliga Biblioteket i ett annat mer eller mindre dysfunktionellt projekt #77-11

man måste äga frågan som organisation

Gissar att det är lärdomar av att jobba med 100 myndigheter och Rättsinformationssystemet under flera år

@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Jan 9, 2023

Alla granskningsförslag utgår från en sammanvägd bedömning av relevans, väsentlighet, mervärde, tajming och genomförbarhet.

Med relevans menas till exempel att det finns indikationer på att verksamheten är ineffektiv. Kriteriet avser också om frågan har stor påverkan på statsbudgeten, innebär offentligfinansiella risker eller är principiellt viktig.

Med väsentlighet kan avses verksamheter som hanterar stora ekonomiska eller andra värden.

Med mervärde menas att granskningen ska kunna tillföra ny information jämfört med tidigare kunskapsläge. När i tiden en granskning genomförs och publiceras kan vara viktig både för själva genomförandet och för att resultaten ska kunna nyttiggöras på ett bra sätt. Risker för genomförandet av en granskning ska bedömas, exempelvis vad gäller sekretesshantering och datakvalitet.

#4

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants