Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Uppföljning Regeringskansliet SFS 1999:175 #5

Open
salgo60 opened this issue Jul 1, 2023 · 3 comments
Open

Uppföljning Regeringskansliet SFS 1999:175 #5

salgo60 opened this issue Jul 1, 2023 · 3 comments

Comments

@salgo60
Copy link
Owner

salgo60 commented Jul 1, 2023

image

Svar 2023-07-04 Ju2023/01644 - inget datum / ingen projekt yta / inget beslut hur det kommer att genomföras

image
@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Jul 1, 2023

Intressanta siffror från DS 1998:10 vad kostar dagens tomteverkstad bilaga 3 sidan 166

Kostnaden av dålig data för Rättsinformation enl. DS 1998:10- förstudie till SFS 1999:175

12 Kostnader och vinster sid 153 - år 1998 bara för Rättsinformation..

image image image image

@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Jul 1, 2023

Rätt kompetens så levereras saker

Just nu körs ett projekt Riksdagens Corpus som gör för Riksdagstrycket det projekt SFS 1999:175 haft > 20+ år på sig att leverera då det gäller 100 myndigheters författningar... (se vad som levereras corpus protokoll 1867-2021)

"Tragiskt" är att

image

Vad behövs det för kompetens som inte 100 myndigheter kan skaka fram på 26 år...?

länk

  • litet kompetent team med följande kompetenser
    • python programmering
    • förstå TEI
    • GITHUB
    • fokus på att leverera...
image

Det finns en anledning att Tesla satsar på ML kunniga personer för att skapa självkörande bilar och inte tar in bilskolelärare.... samma problem med SFS 1999:175 och nedanstående organisationer....

@salgo60
Copy link
Owner Author

salgo60 commented Aug 20, 2023

Status dialog pågår som förklaras med buzzwords "hållbart" "säkert"

Fundering behövs det 30 år / 40 år eller > 50 år för att hitta root cause som är digital inkompetens, avsaknad av styrning och en utbredd feghet att ställa krav

image

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant