Permalink
Browse files

fatt hjalp av martin med visdom och kod. Nu fungerar uppdaterin och i…

…nlaggning av bilder utan att racket hanger sig.
  • Loading branch information...
1 parent badd35a commit dcaf3901c79cc4ff7f42ace127c22db8ee041a59 Benjamin Lind committed Apr 20, 2012
Showing with 326 additions and 7 deletions.
  1. +72 −7 canvas.rkt
  2. +56 −0 martingame.rkt
  3. +198 −0 martingui.rkt
View
79 canvas.rkt
@@ -2,17 +2,82 @@
-(define *frame* (make-object frame% "Spelplan"))
+;(define *frame* (make-object frame% "Spelplan")) *****Provar med koden under istället******
+
+;(define *canvas* (new game-canvas% [parent *frame*] ;;en canvas
+;[label "tjenare"]))
+
+(define game-canvas%
+ (class canvas%
+ (inherit get-width
+ get-height
+ refresh)
+ (init [keyboard-handler display]
+ [mouse-handler display])
+ (define on-key-handle keyboard-handler)
+ (define on-mouse-handle mouse-handler)
+ ;(define/override (on-char ke)
+ ;(on-key-handle ke))
+ ;(define/override (on-event me)
+ ;(on-mouse-handle me))
+ (super-new)))
+
+
+
+(define my-window (new frame% [label "Spelplan"]))
+(define my-canvas (new game-canvas%
+ ;[keyboard-handler keyboard-fn]
+ ;[mouse-handler mouse-fn]
+ [parent my-window]))
+;[paint-callback render-fn]))
+(define (render-fn canvas dc)
+
+ ;; Helpfn asks every object to render itself
+ (define (render-one obj)
+ (send obj render dc))
+ (for-each render-one *all-objects*))
+(send my-window show #t)
+
+
+
+
+(define agent%
+ (class object%
+ (init initial-x ...)
+ (define x initial-x)
+ ;...
+ (define/public (render dc)
+ (send dc translate x y)
+ (send dc rotate angle)
+ (send dc draw-bitmap img 0 0)
+ (send dc rotate (- angle))
+ (send dc translate (- x) (- y)))
+ ;...
+ (super-new)))
+
+(define (update)
+ (lambda () (begin
+ (send my-canvas refresh)
+ (draw-pic "testbild.jpg" 0 0))))
+
+(define my-timer ;rackets timer% kan sköta spelloopen
+ (new timer%
+ [interval 1000] ;16ms är ungefär 60FPS
+ [notify-callback update]
+ [just-once? #f]))
+
+
+
-(define *canvas* (new canvas% [parent *frame*] ;;en canvas
- [label "tjenare"]))
;; A procedures that draws a picture from file
(define (draw-pic file x y)
(send (send *canvas* get-dc) draw-bitmap (make-object bitmap% file 'unknown #f) x y))
-(send *frame* show #t)
-;; skriv detta för att lägga in en bild på koordinater
-;;(define (draw-pic file x y)
-;;(send (send *canvas* get-dc) draw-bitmap (make-object bitmap% file 'unknown #f) x y))
+
+;; lägger in en bild på koordinater x,y. Bilden bör ligga i samma mapp som canvas.rkt.
+(define (draw-pic file x y)
+ (send (send my-canvas get-dc) draw-bitmap (make-object bitmap% file 'unknown #f) x y))
+
+;; skriv t.ex (draw-pic "testbild.jpg" 10 20)
View
56 martingame.rkt
@@ -0,0 +1,56 @@
+(load "martingui.rkt")
+(require graphics/graphics)
+
+(define Game%
+ (class object%
+ (super-new)
+ (field (WIDTH 21)
+ (HEIGHT 21)
+ (*should-run* #f)
+ (image null))
+
+ (define/public (get-width) WIDTH)
+ (define/public (get-height) HEIGHT)
+
+ (define (init)
+ (set! image (make-object bitmap% "testbild.jpg" 'unknown #f))
+ (background 0 100 0))
+
+ (define (draw)
+ (clear)
+ (draw-pic image 0 0)
+ ;(draw-pic gubbe gubbex gubbey) När vi har en gubbe med tillhörande koordinater ritas den ut
+ (show)
+ ;(draw-text query-mouse-posn 200 200) query-mouse-posn ska nog inte användas
+ )
+
+ (define (update)
+ (draw))
+
+
+ (define/public (pause-update)
+ (set! *should-run* #f)
+ )
+
+ (define/public (exit-game)
+ (pause-update)
+ (hide-gui *gui*))
+
+ (define/public (start-update)
+ (when (not *should-run*)
+ (set! *should-run* #t)
+ (new timer%
+ [notify-callback update]
+ [interval 20]
+ [just-once? #f])
+ (show-gui *gui*)))
+
+ (define/public (start-game)
+ (init)
+ (start-update)
+ )
+ )
+ )
+
+(define new-game (new Game%))
+(send new-game start-game)
View
198 martingui.rkt
@@ -0,0 +1,198 @@
+;; ---------------------------------------------------------------------
+;; GUI
+;; ---------------------------------------------------------------------
+
+;; CONSTRUCTOR
+
+(define (make-gui frame canvas buffer dc)
+ (list frame canvas buffer dc))
+
+;; SELECTORS
+
+(define (get-frame gui)
+ (car gui))
+
+(define (get-canvas gui)
+ (cadr gui))
+
+(define (get-buffer gui)
+ (caddr gui))
+
+(define (get-dc gui)
+ (cadddr gui))
+
+(define (show-gui gui)
+ (send (get-frame gui) show #t))
+
+(define (hide-gui gui)
+ (send (get-frame gui) show #f))
+
+;; ---------------------------------------------------------------------
+;; Canvas
+;; ---------------------------------------------------------------------
+
+(define my-canvas%
+ (class canvas%
+ (override on-char)
+ (init-field (key-callback #f))
+ (define (on-char event)
+ (when key-callback
+ (key-callback event)))
+ (super-instantiate ())))
+
+(define (key-fn key-event)
+ (let ((key (send key-event get-key-code)))
+ (send (get-field key-handler new-game) on-key key-event)))
+
+(define (draw-canvas canvas dc)
+ (send dc draw-bitmap (get-buffer *gui*) 0 0))
+
+(define (redraw)
+ (send (get-canvas *gui*) on-paint))
+
+;; ---------------------------------------------------------------------
+;; Functions to draw
+;; ---------------------------------------------------------------------
+
+; A procedure that clears the GUI
+(define (clear)
+ (send *dc* clear))
+
+; A procedure that sets the background color of the GUI
+(define (background)
+ (send *dc* set-background (make-object color% (random 255) (random 255) (random 255))))
+
+(define (background r g b)
+ (send *dc* set-background (make-object color% r g b)))
+
+;; A procedures that draws an ellipse
+(define (draw-circle x y size-x size-y pen brush)
+ (send (get-dc *gui*) set-pen pen)
+ (send (get-dc *gui*) set-brush brush)
+ (send (get-dc *gui*) draw-ellipse x y size-x size-y))
+
+;; A procedures that draws a rectangle
+(define (draw-rectangle x y size-x size-y pen brush)
+ (send (get-dc *gui*) set-pen pen)
+ (send (get-dc *gui*) set-brush brush)
+ (send (get-dc *gui*) draw-rectangle x y size-x size-y))
+
+;; A procedures that draws a line
+(define (draw-line x y size-x size-y pen brush)
+ (send (get-dc *gui*) set-pen pen)
+ (send (get-dc *gui*) set-brush brush)
+ (send (get-dc *gui*) draw-line x y (+ x size-x) (+ y size-y)))
+
+;; A procedures that draws text
+(define (draw-text text x y pen brush)
+ (send (get-dc *gui*) set-pen pen)
+ (send (get-dc *gui*) set-brush brush)
+ (send (get-dc *gui*) draw-text text x y))
+
+;; A procedures that draws a picture from file
+(define (draw-pic file x y)
+ (send (get-dc *gui*) draw-bitmap file x y))
+
+; A procedure that shows the new GUI
+(define (show)
+ (redraw))
+
+;; The colors to draw with:
+(define *red-pen*
+ (send the-pen-list find-or-create-pen "red" 4 'solid))
+(define *green-pen*
+ (send the-pen-list find-or-create-pen "green" 2 'solid))
+(define *black-pen*
+ (send the-pen-list find-or-create-pen "black" 2 'solid))
+(define *blue-pen*
+ (send the-pen-list find-or-create-pen "blue" 2 'solid))
+(define *yellow-pen*
+ (send the-pen-list find-or-create-pen "yellow" 2 'solid))
+(define *white-pen*
+ (send the-pen-list find-or-create-pen "white" 2 'solid))
+
+(define *yellow-brush*
+ (send the-brush-list find-or-create-brush "yellow" 'solid))
+(define *red-brush*
+ (send the-brush-list find-or-create-brush "red" 'solid))
+(define *blue-brush*
+ (send the-brush-list find-or-create-brush "blue" 'solid))
+(define *green-brush*
+ (send the-brush-list find-or-create-brush "green" 'solid))
+(define *white-brush*
+ (send the-brush-list find-or-create-brush "white" 'solid))
+(define *black-brush*
+ (send the-brush-list find-or-create-brush "black" 'solid))
+
+;; --------------------------------------------------------------------
+;; The animation loop
+;; --------------------------------------------------------------------
+
+;(define *should-run* #f)
+;
+;(define (start-loop)
+; (when (not *should-run*)
+; (set! *should-run* #t)
+; (thread loop)
+; (show-gui *gui*)))
+;
+;(define (stop-loop)
+; (set! *should-run* #f))
+;
+;(define (fps->seconds fps)
+; (/ 1 fps))
+;
+;(define *sleep-time* (fps->seconds 60))
+;
+;(define (loop)
+; (when *should-run*
+; (trandencent)
+; (update)
+; (draw)
+; (sleep *sleep-time*)
+; (loop)))
+
+;; --------------------------------------------------------------------
+;; The GUI and its components (buttons, menus etc)
+;; --------------------------------------------------------------------
+
+(define *frame* (make-object frame% "Ben is awesome"))
+
+;(instantiate button%
+; ("Quit" *frame* (lambda (e b) (hide-gui *gui*)))
+; (horiz-margin 2)
+; (vert-margin 2)
+; (stretchable-width #f))
+
+(define *menu-bar*
+ (instantiate menu-bar%
+ (*frame*)))
+
+(define *menu*
+ (instantiate menu%
+ ("Menu" *menu-bar*)))
+
+(instantiate menu-item%
+ ("Quit" *menu* (lambda (a b) (hide-gui *gui*))))
+
+(define *canvas*
+ (instantiate my-canvas% ()
+ (parent *frame*)
+ (paint-callback draw-canvas)
+ (key-callback key-fn)
+ (min-height 672)
+ (min-width 672)
+ (stretchable-width #f)
+ (stretchable-height #f)))
+
+(define *buffer* (make-object bitmap% 832 832 #f))
+(define *dc* (make-object bitmap-dc% *buffer*))
+
+(define *gui*
+ (make-gui
+ *frame*
+ *canvas*
+ *buffer*
+ *dc*))
+
+

0 comments on commit dcaf390

Please sign in to comment.