Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 23328bef11
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

262 lines (213 sloc) 18.7 KB
<?php
/**
* Zend Framework
*
* LICENSE
*
* This source file is subject to the new BSD license that is bundled
* with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://framework.zend.com/license/new-bsd
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@zend.com so we can send you a copy immediately.
*
* @copyright Copyright (c) 2005-2013 Zend Technologies USA Inc. (http://www.zend.com)
* @license http://framework.zend.com/license/new-bsd New BSD License
*/
/**
* EN-Revision: 25.Jul.2011
*/
return array(
// Zend_Validate_Alnum
"Invalid type given. String, integer or float expected" => "Podana wartość powinna być ciągiem znaków, liczbą całkowitą lub liczbą zmiennoprzecinkową",
"'%value%' contains characters which are non alphabetic and no digits" => "Wartość '%value%' powinna zawierać znaki z alfabetu lub cyfry",
"'%value%' is an empty string" => "'%value%' jest pustym ciągiem znaków",
// Zend_Validate_Alpha
"Invalid type given. String expected" => "Podana wartość nie jest ciągiem znaków",
"'%value%' contains non alphabetic characters" => "'%value%' zawiera znaki spoza alfabetu",
"'%value%' is an empty string" => "'%value%' jest pustym ciągiem znaków",
// Zend_Validate_Barcode
"'%value%' failed checksum validation" => "Błędna suma kontrolna dla wartości '%value%'",
"'%value%' contains invalid characters" => "'%value%' zawiera niedozwolone znaki",
"'%value%' should have a length of %length% characters" => "Wartość '%value%' powinna być długości %length% znaków",
"Invalid type given. String expected" => "Podana wartość nie jest ciągiem znaków",
// Zend_Validate_Between
"'%value%' is not between '%min%' and '%max%', inclusively" => "'%value%' nie zawiera się w przedziale od '%min%' do '%max%' włącznie",
"'%value%' is not strictly between '%min%' and '%max%'" => "'%value%' nie zawiera się w przedziale od '%min%' do '%max%'",
// Zend_Validate_Callback
"'%value%' is not valid" => "Wartość '%value%' jest nie poprawna",
"An exception has been raised within the callback" => "Wystąpił błąd podczas działania funkcji sprawdzającej",
// Zend_Validate_Ccnum
"'%value%' must contain between 13 and 19 digits" => "'%value%' musi zawierać od 13 do 19 cyfr",
"Luhn algorithm (mod-10 checksum) failed on '%value%'" => "Błąd podczas wykonywania algorytmu Luhna (mod-10 checksum) dla wartości '%value%'",
// Zend_Validate_CreditCard
"'%value%' seems to contain an invalid checksum" => "'%value%' zawiera niepoprawną sumę kontrolną",
"'%value%' must contain only digits" => "Numer karty może zawierać tylko cyfry",
"Invalid type given. String expected" => "Podana wartość nie jest ciągiem znaków",
"'%value%' contains an invalid amount of digits" => "Numer '%value%' zawiera niepoprawną liczbę cyfr",
"'%value%' is not from an allowed institute" => "Numer '%value%' nie jest z dozwolonej instytucji",
"'%value%' seems to be an invalid creditcard number" => "'%value%' jest niepoprawnym numerem karty",
"An exception has been raised while validating '%value%'" => "Wystąpił błąd podczas sprawdzania numeru karty '%value%'",
// Zend_Validate_Date
"Invalid type given. String, integer, array or Zend_Date expected" => "Podana wartość powinna być ciągiem znaków, liczbą, tablicą lub obiektem Zend_Date",
"'%value%' does not appear to be a valid date" => "'%value%' nie jest poprawną datą",
"'%value%' does not fit the date format '%format%'" => "Data '%value%' nie jest w formacie '%format%'",
// Zend_Validate_Db_Abstract
"No record matching '%value%' was found" => "Nie znaleziono rekordu dla '%value%'",
"A record matching '%value%' was found" => "Znaleziono rekord dla '%value%'",
// Zend_Validate_Digits
"Invalid type given. String, integer or float expected" => "Podana wartość powinna być ciągiem znaków, liczbą całkowitą lub liczbą zmiennoprzecinkową",
"'%value%' must contain only digits" => "'%value%' może zawierać tylko cyfry",
"'%value%' is an empty string" => "'%value%' jest pustym ciągiem znaków",
// Zend_Validate_EmailAddress
"Invalid type given. String expected" => "Podana wartość nie jest ciągiem znaków",
"'%value%' is not a valid email address in the basic format local-part@hostname" => "'%value%' nie jest poprawnym adresem email w formacie nazwa@serwer",
"'%hostname%' is not a valid hostname for email address '%value%'" => "Email '%value%' zawiera niepoprawną nazwę serwera '%hostname%'",
"'%hostname%' does not appear to have a valid MX record for the email address '%value%'" => "Serwer '%hostname%' nie posiada poprawnie zdefiniowanego rekordu MX dla adresu '%value%'",
"'%hostname%' is not in a routable network segment. The email address '%value%' should not be resolved from public network" => "'%hostname%' nie rutowalnym segmentem sieci. Email '%value%' nie powinien być wykrywany z sieci publiczej",
"'%localPart%' can not be matched against dot-atom format" => "Nazwa '%localPart%' nie jest w formacie dot-atom",
"'%localPart%' can not be matched against quoted-string format" => "'%localPart%' nie jest w formacie quoted-string",
"'%localPart%' is not a valid local part for email address '%value%'" => "'%localPart%' nie jest poprawną nazwą",
"'%value%' exceeds the allowed length" => "Wartość '%value%' przekroczyła dozwoloną długość",
// Zend_Validate_File_Count
"Too many files, maximum '%max%' are allowed but '%count%' are given" => "Wybrano '%count%' plików. Dopuszczalna liczba plików to '%max%'",
"Too few files, minimum '%min%' are expected but '%count%' are given" => "Wybrano '%count%' plików. Minimalna liczba plików to '%min%'",
// Zend_Validate_File_Crc32
"File '%value%' does not match the given crc32 hashes" => "Błędna suma kontrolna pliku '%value%'",
"A crc32 hash could not be evaluated for the given file" => "Nie można obliczyć sumy kontrolnej dla podanego pliku",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_File_ExcludeExtension
"File '%value%' has a false extension" => "Plik '%value%' ma niepoprawne rozszerzenie",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_File_ExcludeMimeType
"File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "Plik '%value%' ma niepoprawny typ MIME '%type%'",
"The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Nie można wykryć typu MIME dla pliku '%value%'",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_File_Exists
"File '%value%' does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje",
// Zend_Validate_File_Extension
"File '%value%' has a false extension" => "Plik '%value%' ma niepoprawne rozszerzenie",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_File_FilesSize
"All files in sum should have a maximum size of '%max%' but '%size%' were detected" => "Wybrane pliki łącznie zajmują '%size%'. Maksymalny łączny rozmiar to '%max%'",
"All files in sum should have a minimum size of '%min%' but '%size%' were detected" => "Wybrane pliki łącznie zajmują '%size%'. Minimalny łączny rozmiar to '%min%'",
"One or more files can not be read" => "Jeden lub więcej plików nie mogą zostać odczytane",
// Zend_Validate_File_Hash
"File '%value%' does not match the given hashes" => "Plik '%value%' ma niedopuszczalny hash",
"A hash could not be evaluated for the given file" => "Nie można obliczyć funkcji haszującej dla podanego pliku",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_File_ImageSize
"Maximum allowed width for image '%value%' should be '%maxwidth%' but '%width%' detected" => "Plik '%value%' ma szerokość '%width%'. Maksymalna szerokość to '%maxwidth%'",
"Minimum expected width for image '%value%' should be '%minwidth%' but '%width%' detected" => "Plik '%value%' ma szerokość '%width%'. Minimalna szerokość to '%maxwidth%'",
"Maximum allowed height for image '%value%' should be '%maxheight%' but '%height%' detected" => "Plik '%value%' ma wysokość '%height%'. Maksymalna wysokość to '%maxheight%'",
"Minimum expected height for image '%value%' should be '%minheight%' but '%height%' detected" => "Plik '%value%' ma wysokość '%height%'. Minimalna wysokość to '%minheight%'",
"The size of image '%value%' could not be detected" => "Nie można określić rozmiaru pliku '%value%'",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_File_IsCompressed
"File '%value%' is not compressed, '%type%' detected" => "Plik '%value%' typu '%type%' nie jest skompresowany",
"The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Nie można wykryć typu MIME dla pliku '%value%'",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_File_IsImage
"File '%value%' is no image, '%type%' detected" => "Plik '%value%' typu '%type%' nie jest obrazem",
"The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Nie można wykryć typu MIME dla pliku '%value%'",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_File_Md5
"File '%value%' does not match the given md5 hashes" => "Plik '%value%' ma niedopuszczalny hash md5",
"A md5 hash could not be evaluated for the given file" => "Nie można obliczyć funkcji haszującej md5 dla podanego pliku",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_File_MimeType
"File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "Plik '%value%' ma niepoprawny typ MIME '%type%'",
"The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Nie można wykryć typu MIME dla pliku '%value%'",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_File_NotExists
"File '%value%' exists" => "Plik '%value%' istnieje",
// Zend_Validate_File_Sha1
"File '%value%' does not match the given sha1 hashes" => "Plik '%value%' ma niedopuszczalny hash sha1",
"A sha1 hash could not be evaluated for the given file" => "Nie można obliczyć funkcji haszującej sha1 dla podanego pliku",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_File_Size
"Maximum allowed size for file '%value%' is '%max%' but '%size%' detected" => "Podany plik ma rozmiar '%size%'. Maksymalny rozmiar pliku to '%max%'",
"Minimum expected size for file '%value%' is '%min%' but '%size%' detected" => "Podany plik ma rozmiar '%size%'. Minimalny rozmiar pliku to '%min%'",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_File_Upload
"File '%value%' exceeds the defined ini size" => "Rozmiar pliku '%value%' przekroczył zdefiniowaną wartość w ini",
"File '%value%' exceeds the defined form size" => "Rozmiar pliku '%value%' przekroczył zdefiniowaną wartość w formularzu",
"File '%value%' was only partially uploaded" => "Plik '%value%' nie został całkowicie wysłany",
"File '%value%' was not uploaded" => "Plik '%value%' nie został wysłany",
"No temporary directory was found for file '%value%'" => "Nie zdefiniowano tymczasowego katalogu",
"File '%value%' can't be written" => "Nie można zapisać pliku '%value%'",
"A PHP extension returned an error while uploading the file '%value%'" => "Rozszerzenie PHP zgłosiło wyjątek podczas wysyłania pliku '%value%'",
"File '%value%' was illegally uploaded. This could be a possible attack" => "Plik '%value%' został niepoprawnie wysłany. Istnieje możliwość wystąpienia ataku",
"File '%value%' was not found" => "Nie znaleziono pliku '%value%'",
"Unknown error while uploading file '%value%'" => "Nieznany błąd podczas wysyłania pliku '%value%'",
// Zend_Validate_File_WordCount
"Too much words, maximum '%max%' are allowed but '%count%' were counted" => "Podano '%count%' słów. Maksymalna liczba słów to '%max%'",
"Too less words, minimum '%min%' are expected but '%count%' were counted" => "Podano '%count%' słów. Minimalna liczba słów to '%min%'",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Plik '%value%' nie istnieje lub nie można go odczytać",
// Zend_Validate_Float
"Invalid type given. String, integer or float expected" => "Podana wartość powinna być ciągiem znaków, liczbą całkowitą lub liczbą zmiennoprzecinkową",
"'%value%' does not appear to be a float" => "'%value%' nie jest liczbą zmiennoprzecinkową",
// Zend_Validate_GreaterThan
"'%value%' is not greater than '%min%'" => "'%value%' nie jest większe niż '%min%'",
// Zend_Validate_Hex
"Invalid type given. String expected" => "Podana wartość nie jest ciągiem znaków",
"'%value%' has not only hexadecimal digit characters" => "'%value%' nie jest wartością heksadecymalną",
// Zend_Validate_Hostname
"Invalid type given. String expected" => "Podana wartość nie jest ciągiem znaków",
"'%value%' appears to be an IP address, but IP addresses are not allowed" => "Wartość '%value%' jest adresem IP a nie nazwą hosta",
"'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match TLD against known list" => "'%value%' zawiera nieznane TLD",
"'%value%' appears to be a DNS hostname but contains a dash in an invalid position" => "Nazwa hosta '%value%' zawiera znak '-' w złym miejscu",
"'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match against hostname schema for TLD '%tld%'" => "Nazwa hosta '%value%' jest niezgodna ze schematem dla TLD '%tld%'",
"'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot extract TLD part" => "Nie można rozpoznać TLD dla nazwy hosta '%value%'",
"'%value%' does not match the expected structure for a DNS hostname" => "'%value%' nie jest poprawną nazwą hosta",
"'%value%' does not appear to be a valid local network name" => "'%value%' nie jest poprawną nazwą sieci lokalnej",
"'%value%' appears to be a local network name but local network names are not allowed" => "'%value%' prawdopodobnie jest nazwą sieci lokalnej. Nazwy sieci lokalnych są niedozwolone",
"'%value%' appears to be a DNS hostname but the given punycode notation cannot be decoded" => "Nie można zdekodować punycode dla podanej nazwy hosta '%value%'",
// Zend_Validate_Iban
"Unknown country within the IBAN '%value%'" => "Niepoprawny kraj w IBAN '%value%'",
"'%value%' has a false IBAN format" => "Wartość '%value%' nie jest w formacie IBAN",
"'%value%' has failed the IBAN check" => "Wystąpił błąd podczas sprawdzania IBAN dla '%value%'",
// Zend_Validate_Identical
"The two given tokens do not match" => "Podane wartości nie są takie same",
"No token was provided to match against" => "Nie podano wartości do porównania",
// Zend_Validate_InArray
"'%value%' was not found in the haystack" => "Nie znaleziono wartości '%value%'",
// Zend_Validate_Int
"Invalid type given. String or integer expected" => "Podana wartość powinna być ciągiem znaków lub liczbą całkowitą",
"'%value%' does not appear to be an integer" => "'%value%' nie jest liczbą",
// Zend_Validate_Ip
"Invalid type given. String expected" => "Podana wartość nie jest ciągiem znaków",
"'%value%' does not appear to be a valid IP address" => "'%value%' nie jest poprawnym adresem IP",
// Zend_Validate_Isbn
"Invalid type given. String or integer expected" => "Podana wartość powinna być ciągiem znaków lub liczbą całkowitą",
"'%value%' is not a valid ISBN number" => "'%value%' nie jest poprawnym ISBN",
// Zend_Validate_LessThan
"'%value%' is not less than '%max%'" => "'%value%' nie jest mniejsze niż '%max%'",
// Zend_Validate_NotEmpty
"Invalid type given. String, integer, float, boolean or array expected" => "Podana wartość powinna być ciągiem znaków, liczbą całkowitą, liczbą zmiennoprzecinkową, wartością logiczną lub tablicą",
"Value is required and can't be empty" => "To pole jest wymagane",
// Zend_Validate_PostCode
"Invalid type given. String or integer expected" => "Podana wartość powinna być ciągiem znaków lub liczbą całkowitą",
"'%value%' does not appear to be a postal code" => "Wartość '%value%' nie jest poprawnym kodem pocztowym",
// Zend_Validate_Regex
"Invalid type given. String, integer or float expected" => "Podana wartość powinna być ciągiem znaków, liczbą całkowitą lub liczbą zmiennoprzecinkową",
"'%value%' does not match against pattern '%pattern%'" => "Wartość '%value%' nie pasuje do wzorca '%pattern%'",
"There was an internal error while using the pattern '%pattern%'" => "Wystąpił błąd podczas dopasowania wyrażenia '%pattern%'",
// Zend_Validate_Sitemap_Changefreq
"'%value%' is not a valid sitemap changefreq" => "'%value%' nie jest poprawną wartością changefreq",
"Invalid type given. String expected" => "Podana wartość nie jest ciągiem znaków",
// Zend_Validate_Sitemap_Lastmod
"'%value%' is not a valid sitemap lastmod" => "'%value%' nie jest poprawną wartością lastmod",
"Invalid type given. String expected" => "Podana wartość nie jest ciągiem znaków",
// Zend_Validate_Sitemap_Loc
"'%value%' is not a valid sitemap location" => "'%value%' nie jest poprawną lokalizacją mapy strony",
"Invalid type given. String expected" => "Podana wartość nie jest ciągiem znaków",
// Zend_Validate_Sitemap_Priority
"'%value%' is not a valid sitemap priority" => "'%value%' nie jest poprawną wartością priorytetu",
"Invalid type given. Numeric string, integer or float expected" => "Podana wartość powinna być ciągiem znaków, liczbą całkowitą lub liczbą zmiennoprzecinkową",
// Zend_Validate_StringLength
"Invalid type given. String expected" => "Podana wartość nie jest ciągiem znaków",
"'%value%' is less than %min% characters long" => "'%value%' zawiera mniej niż %min% znaków",
"'%value%' is more than %max% characters long" => "'%value%' zawiera więcej niż %max% znaków",
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.