Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
tree: 23328bef11
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

263 lines (214 sloc) 19.186 kb
<?php
/**
* Zend Framework
*
* LICENSE
*
* This source file is subject to the new BSD license that is bundled
* with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://framework.zend.com/license/new-bsd
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@zend.com so we can send you a copy immediately.
*
* @copyright Copyright (c) 2005-2013 Zend Technologies USA Inc. (http://www.zend.com)
* @license http://framework.zend.com/license/new-bsd New BSD License
*/
/**
* EN-Revision: 25.Jul.2011
*/
return array(
// Zend_Validate_Alnum
"Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, celé alebo desatinné číslo",
"'%value%' contains characters which are non alphabetic and no digits" => "'%value%' obsahuje aj iné znaky ako písmená a číslice",
"'%value%' is an empty string" => "'%value%' je prázdny reťazec",
// Zend_Validate_Alpha
"Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec",
"'%value%' contains non alphabetic characters" => "'%value%' obsahuje aj iné znaky ako písmená",
"'%value%' is an empty string" => "'%value%' je prázdny reťazec",
// Zend_Validate_Barcode
"'%value%' failed checksum validation" => "'%value%' má chybný kontrolný súčet",
"'%value%' contains invalid characters" => "'%value%' obsahuje neplatné znaky",
"'%value%' should have a length of %length% characters" => "'%value%' by mal mať dĺžku %length% znakov",
"Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec.",
// Zend_Validate_Between
"'%value%' is not between '%min%' and '%max%', inclusively" => "'%value%' nie je medzi '%min%' a '%max%', vrátane",
"'%value%' is not strictly between '%min%' and '%max%'" => "'%value%' nie je ostro medzi '%min%' a '%max%'",
// Zend_Validate_Callback
"'%value%' is not valid" => "Hodnota '%value%' nie je platná",
"An exception has been raised within the callback" => "Počas volania bola vyvolaná výnimka",
// Zend_Validate_Ccnum
"'%value%' must contain between 13 and 19 digits" => "'%value%' musí obsahovať 13 až 19 číslic",
"Luhn algorithm (mod-10 checksum) failed on '%value%'" => "Luhnov algoritmus (kontrolný súčet mod-10) nevyšiel pre '%value%'",
// Zend_Validate_CreditCard
"'%value%' seems to contain an invalid checksum" => "'%value%' obsahuje neplatný kontrolný súčet",
"'%value%' must contain only digits" => "'%value%' musí obsahovať iba čísla",
"Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec",
"'%value%' contains an invalid amount of digits" => "'%value%' obsahuje neplatný počet číslic",
"'%value%' is not from an allowed institute" => "'%value%' nie je od povolenej spoločnosti",
"'%value%' seems to be an invalid creditcard number" => "'%value%' nie je platné číslo kreditnej karty",
"An exception has been raised while validating '%value%'" => "Počas validácie '%value%' bola vyvoláná výnimka",
// Zend_Validate_Date
"Invalid type given. String, integer, array or Zend_Date expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, číslo, pole, alebo Zend_Date",
"'%value%' does not appear to be a valid date" => "'%value%' nie je platný dátum",
"'%value%' does not fit the date format '%format%'" => "'%value%' nezodpovedá formátu dátumu '%format%'",
// Zend_Validate_Db_Abstract
"No record matching '%value%' was found" => "Nebol nájdený žiadny záznam zodpovedajúci '%value%'",
"A record matching '%value%' was found" => "Bol nájdený záznam zodpovedajúci '%value%'",
// Zend_Validate_Digits
"Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, celé alebo desatinné číslo",
"'%value%' must contain only digits" => "'%value%' musí obsahovať len číslice",
"'%value%' is an empty string" => "'%value%' je prázdny reťazec",
// Zend_Validate_EmailAddress
"Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec",
"'%value%' is not a valid email address in the basic format local-part@hostname" => "'%value%' nie je platná e-mailová adresa vo formáte local-part@hostname",
"'%hostname%' is not a valid hostname for email address '%value%'" => "'%hostname%' nie je platný hostname pre emailovú adresu '%value%'",
"'%hostname%' does not appear to have a valid MX record for the email address '%value%'" => "'%hostname%' neobsahuje platný MX záznam pre e-mailovú adresu '%value%'",
"'%hostname%' is not in a routable network segment. The email address '%value%' should not be resolved from public network" => "'%hostname%' nie je v smerovateľnom úseku sieťe. E-mailová adresa '%value%' by nemala byť požadovaná z verejnej siete",
"'%localPart%' can not be matched against dot-atom format" => "'%localPart%' nemôže byť porovnaný voči dot-atom formátu",
"'%localPart%' can not be matched against quoted-string format" => "'%localPart%' nemôže byť porovnaný voči quoted-string formátu",
"'%localPart%' is not a valid local part for email address '%value%'" => "'%localPart%' nie je platná 'local part' pre e-mailovú adresu '%value%'",
"'%value%' exceeds the allowed length" => "'%value%' prekročil povolenú dĺžku",
// Zend_Validate_File_Count
"Too many files, maximum '%max%' are allowed but '%count%' are given" => "Príliš veľa súborov. Maximum je '%max%', ale bolo zadaných '%count%'",
"Too few files, minimum '%min%' are expected but '%count%' are given" => "Príliš málo súborov. Minimum je '%min%', ale bol zadaný len '%count%'",
// Zend_Validate_File_Crc32
"File '%value%' does not match the given crc32 hashes" => "Súbor '%value%' nezodpovedá zadanému crc32 hashu",
"A crc32 hash could not be evaluated for the given file" => "Pre zadaný súbor nemohol byť vypočítaný crc32 hash",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_File_ExcludeExtension
"File '%value%' has a false extension" => "Súbor '%value%' má nesprávnu príponu",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_File_ExcludeMimeType
"File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "File '%value%' has a false mimetype of '%type%'",
"The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp súboru '%value%' nebolo možné zistiť",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_File_Exists
"File '%value%' does not exist" => "Súbor '%value%' neexistuje",
// Zend_Validate_File_Extension
"File '%value%' has a false extension" => "Súbor '%value%' má nesprávnu príponu",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_File_FilesSize
"All files in sum should have a maximum size of '%max%' but '%size%' were detected" => "Súčet veľkostí všetkých súborov by mal byť maximálne '%max%', ale je '%size%'",
"All files in sum should have a minimum size of '%min%' but '%size%' were detected" => "Súčet veľkostí všetkých súborov by mal byť najmenej '%min%', ale je '%size%'",
"One or more files can not be read" => "Jeden, alebo viac súborov nie je možné načítať",
// Zend_Validate_File_Hash
"File '%value%' does not match the given hashes" => "Súbor '%value%' nezodpovedá danému hashu",
"A hash could not be evaluated for the given file" => "Hash nemohol byť pre daný súbor vypočítaný",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_File_ImageSize
"Maximum allowed width for image '%value%' should be '%maxwidth%' but '%width%' detected" => "Maximálna šírka obrázku '%value%' by mala byť '%maxwidth%', ale je '%width%'",
"Minimum expected width for image '%value%' should be '%minwidth%' but '%width%' detected" => "Minimálna šírka obrázku '%value%' by mala byť '%minwidth%', ale je '%width%'",
"Maximum allowed height for image '%value%' should be '%maxheight%' but '%height%' detected" => "Maximálna výška obrázku '%value%' by mala byť '%maxheight%', ale je '%height%'",
"Minimum expected height for image '%value%' should be '%minheight%' but '%height%' detected" => "Minimálna výška obrázku '%value%' by mala byť '%minheight%', ale je '%height%'",
"The size of image '%value%' could not be detected" => "Rozmery obrázku '%value%' nebolo možné zistiť",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_File_IsCompressed
"File '%value%' is not compressed, '%type%' detected" => "Súbor '%value%' nie je komprimovaný, ale '%type%'",
"The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp súboru '%value%' nebolo možné zisťit",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_File_IsImage
"File '%value%' is no image, '%type%' detected" => "Súbor '%value%' nie je obrázok, ale '%type%'",
"The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp súboru '%value%' nebolo možné zistiť",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_File_Md5
"File '%value%' does not match the given md5 hashes" => "Súbor '%value%' nezodpovedá danému md5 hashu",
"A md5 hash could not be evaluated for the given file" => "Md5 hash nemohol byť pre daný súbor vypočítaný",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_File_MimeType
"File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "Súbor '%value%' má neplatný mimetyp '%type%'",
"The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp súboru '%value%' nebolo možné zistiť",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_File_NotExists
"File '%value%' exists" => "Súbor '%value%' existuje",
// Zend_Validate_File_Sha1
"File '%value%' does not match the given sha1 hashes" => "Súbor '%value%' nezodpovedá danému sha1 hashu",
"A sha1 hash could not be evaluated for the given file" => "Sha1 hash nemohol byť pre daný súbor vypočítaný",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_File_Size
"Maximum allowed size for file '%value%' is '%max%' but '%size%' detected" => "Maximálna povolená veľkosť súboru je '%max%', ale '%value%' má '%size%'",
"Minimum expected size for file '%value%' is '%min%' but '%size%' detected" => "Minimálna veľkosť súboru je '%min%', ale '%value%' má '%size%'",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_File_Upload
"File '%value%' exceeds the defined ini size" => "Súbor '%value%' prekročil veľkosť definovanú v inom súbore",
"File '%value%' exceeds the defined form size" => "Súbor '%value%' prekročil veľkosť definovanú vo formulári",
"File '%value%' was only partially uploaded" => "Súbor '%value%' bol nahraný len čiastočne",
"File '%value%' was not uploaded" => "Súbor '%value%' nebol nahraný",
"No temporary directory was found for file '%value%'" => "Pre súbor '%value%' nebol nájdený žiadny dočasný adresár",
"File '%value%' can't be written" => "Súbor '%value%' nemôže byť zapísaný",
"A PHP extension returned an error while uploading the file '%value%'" => "PHP rozšírenie vrátilo chybu počas nahrávania súboru '%value%'",
"File '%value%' was illegally uploaded. This could be a possible attack" => "Súbor '%value%' bol neoprávnene nahraný. Môže se jednať o útok",
"File '%value%' was not found" => "Súbor '%value%' nebol nájdený",
"Unknown error while uploading file '%value%'" => "Počas nahrávania súboru '%value%' došlo k chybe",
// Zend_Validate_File_WordCount
"Too much words, maximum '%max%' are allowed but '%count%' were counted" => "Príliš veľa slov. Maximálne je ich dovolených '%max%', ale bolo zadaných '%count%'",
"Too less words, minimum '%min%' are expected but '%count%' were counted" => "Príliš málo slov. Musí ich byť aspoň '%min%', ale bolo zadaných len '%count%'",
"File '%value%' is not readable or does not exist" => "Súbor '%value%' buď nie je čitateľný, alebo neexistuje",
// Zend_Validate_Float
"Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, celé alebo desatinné číslo",
"'%value%' does not appear to be a float" => "'%value%' nie je desatinné číslo",
// Zend_Validate_GreaterThan
"'%value%' is not greater than '%min%'" => "'%value%' nie je väčšie ako '%min%'",
// Zend_Validate_Hex
"Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec",
"'%value%' has not only hexadecimal digit characters" => "'%value%' neobsahuje len znaky hexadecimálnych čísel",
// Zend_Validate_Hostname
"Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec",
"'%value%' appears to be an IP address, but IP addresses are not allowed" => "'%value%' vyzerá ako IP adresa, ale tie nie sú dovolené",
"'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match TLD against known list" => "'%value%' vyzerá ako hostname, ale nemohol byť overený voči známym TLD",
"'%value%' appears to be a DNS hostname but contains a dash in an invalid position" => "'%value%' vyzerá ako hostname, ale obsahuje pomlčku na nedovolenom mieste",
"'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match against hostname schema for TLD '%tld%'" => "'%value%' vyzerá ako hostname, ale nezodpovedá formátu hostname pre '%tld%'",
"'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot extract TLD part" => "'%value%' síce vyzerá ako hostname, ale nemožno určiť TLD",
"'%value%' does not match the expected structure for a DNS hostname" => "'%value%' nezodpovedá očakávanej štruktúre hostname",
"'%value%' does not appear to be a valid local network name" => "'%value%' nevyzerá ako platné sieťové meno",
"'%value%' appears to be a local network name but local network names are not allowed" => "'%value%' vyzerá ako hostname lokálnej siete, tie ale nie sú povolené",
"'%value%' appears to be a DNS hostname but the given punycode notation cannot be decoded" => "'%value%' vyzerá ako DNS hostname ale zadanú punycode notáciu nie je možné dekódovať",
"'%value%' does not appear to be a valid URI hostname" => "'%value%' nevyzerá ako platné URI hostname",
// Zend_Validate_Iban
"Unknown country within the IBAN '%value%'" => "Neznámý štát v IBAN '%value%'",
"'%value%' has a false IBAN format" => "'%value%' nie je platný formát IBAN",
"'%value%' has failed the IBAN check" => "'%value%' neprešlo kontrolou IBAN",
// Zend_Validate_Identical
"The two given tokens do not match" => "Zadané položky nie su zhodné",
"No token was provided to match against" => "Nebola zadáná položka pre porovnanie",
// Zend_Validate_InArray
"'%value%' was not found in the haystack" => "'%value%' nebola nájdená v zozname",
// Zend_Validate_Int
"Invalid type given. String or integer expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, alebo celé číslo",
"'%value%' does not appear to be an integer" => "'%value%' nie je celé číslo",
// Zend_Validate_Ip
"Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec",
"'%value%' does not appear to be a valid IP address" => "'%value%' nie je platná IP adresa",
// Zend_Validate_Isbn
"Invalid type given. String or integer expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, alebo celé číslo",
"'%value%' is not a valid ISBN number" => "'%value%' nie je platné ISBN",
// Zend_Validate_LessThan
"'%value%' is not less than '%max%'" => "'%value%' nie je menej ako '%max%'",
// Zend_Validate_NotEmpty
"Invalid type given. String, integer, float, boolean or array expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, celé alebo desatinné číslo, boolean alebo pole",
"Value is required and can't be empty" => "Položka je povinná a nesmie byť prázdna",
// Zend_Validate_PostCode
"Invalid type given. String or integer expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, alebo celé číslo",
"'%value%' does not appear to be a postal code" => "'%value%' nevyzerá ako PSČ",
// Zend_Validate_Regex
"Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec, celé alebo desatinné číslo",
"'%value%' does not match against pattern '%pattern%'" => "'%value%' nezodpovedá šablóne '%pattern%'",
"There was an internal error while using the pattern '%pattern%'" => "Počas spracovania šablóny '%pattern%' došlo k internej chybe",
// Zend_Validate_Sitemap_Changefreq
"'%value%' is not a valid sitemap changefreq" => "'%value%' nie je platný 'changefreq' pre sitemapu",
"Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec",
// Zend_Validate_Sitemap_Lastmod
"'%value%' is not a valid sitemap lastmod" => "'%value%' nie je platný 'lastmod' pre sitemapu",
"Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec",
// Zend_Validate_Sitemap_Loc
"'%value%' is not a valid sitemap location" => "'%value%' nie je platná 'location' pre sitemapu",
"Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec",
// Zend_Validate_Sitemap_Priority
"'%value%' is not a valid sitemap priority" => "'%value%' nie je platná 'priority' pre sitemapu",
"Invalid type given. Numeric string, integer or float expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný číselný reťazec, celé alebo desatinné číslo",
// Zend_Validate_StringLength
"Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Bol očakávaný reťazec",
"'%value%' is less than %min% characters long" => "'%value%' je kratšia ako %min% znakov",
"'%value%' is more than %max% characters long" => "'%value%' je dlhšia ako %max% znakov",
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.