Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 36af7fb81d
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 276 lines (224 sloc) 19.727 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
<?php
/**
* Zend Framework
*
* LICENSE
*
* This source file is subject to the new BSD license that is bundled
* with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://framework.zend.com/license/new-bsd
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@zend.com so we can send you a copy immediately.
*
* @copyright Copyright (c) 2005-2013 Zend Technologies USA Inc. (http://www.zend.com)
* @license http://framework.zend.com/license/new-bsd New BSD License
*/

/**
* EN-Revision: 25.Jul.2011
*/
return array(
    // Zend_I18n_Validator_Alnum
    "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec, celé nebo desetinné číslo",
    "The input contains characters which are non alphabetic and no digits" => "Hodnota obsahuje i jiné znaky než písmena a číslice",
    "The input is an empty string" => "Hodnota je prázdný řetězec",

    // Zend_I18n_Validator_Alpha
    "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec",
    "The input contains non alphabetic characters" => "Hodnota obsahuje i jiné znaky než písmena",
    "The input is an empty string" => "Hodnota je prázdný řetězec",

    // Zend_I18n_Validator_Float
    "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec, celé nebo desetinné číslo",
    "The input does not appear to be a float" => "Hodnota nevypadá jako desetinné číslo",

    // Zend_I18n_Validator_Int
    "Invalid type given. String or integer expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec nebo celé číslo",
    "The input does not appear to be an integer" => "Hodnota nevypadá jako celé číslo",

    // Zend_I18n_Validator_PostCode
    "Invalid type given. String or integer expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec nebo celé číslo",
    "The input does not appear to be a postal code" => "Hodnota nevypadá jako PSČ",
    "An exception has been raised while validating the input" => "Během volání byla vyvolána výjimka",

    // Zend_Validator_Barcode
    "The input failed checksum validation" => "Hodnota má chybný kontrolní součet",
    "The input contains invalid characters" => "Hodnota obsahuje neplatné znaky",
    "The input should have a length of %length% characters" => "Hodnota by měla mít délku %length% znaků",
    "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec",

    // Zend_Validator_Between
    "The input is not between '%min%' and '%max%', inclusively" => "Hodnota není mezi '%min%' a '%max%', včetně",
    "The input is not strictly between '%min%' and '%max%'" => "Hodnota není přesně mezi '%min%' a '%max%'",

    // Zend_Validator_Callback
    "The input is not valid" => "Hodnota není platná",
    "An exception has been raised within the callback" => "Během volání byla vyvolána výjimka",

    // Zend_Validator_CreditCard
    "The input seems to contain an invalid checksum" => "Hodnota obsahuje neplatný kontrolní součet",
    "The input must contain only digits" => "Hodnota musí obsahovat pouze číslice",
    "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec",
    "The input contains an invalid amount of digits" => "Hodnota obsahuje neplatný počet číslic",
    "The input is not from an allowed institute" => "Hodnota není od povolené společnosti",
    "The input seems to be an invalid creditcard number" => "Hodnota není platné číslo kreditní karty",
    "An exception has been raised while validating the input" => "Během validace byla vyvolána výjimka",

    // Zend_Validator_Csrf
    "The form submitted did not originate from the expected site" => "Odeslaný formulář nepochází z předpokládané internetové stránky",

    // Zend_Validator_Date
    "Invalid type given. String, integer, array or DateTime expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec, číslo, pole nebo objekt DateTime",
    "The input does not appear to be a valid date" => "Hodnota nevypadá jako platné datum",
    "The input does not fit the date format '%format%'" => "Hodnota neodpovídá formátu data '%format%'",

    // Zend_Validator_DateStep
    "Invalid type given. String, integer, array or DateTime expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec, číslo, pole nebo objekt Datetime",
    "The input does not appear to be a valid date" => "Hodnota nevypadá jako platné datum",
    "The input is not a valid step" => "Hodnota není platný krok",

    // Zend_Validator_Db_Abstract
    "No record matching the input was found" => "Nebyl nalezen žádný záznam odpovídající hodnotě",
    "A record matching the input was found" => "Byl nalezen záznam odpovídající hodnotě",

    // Zend_Validator_Digits
    "The input must contain only digits" => "Hodnota musí obsahovat pouze číslice",
    "The input is an empty string" => "Hodnota je prázdný řetězec",
    "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec, celé nebo desetinné číslo",

    // Zend_Validator_EmailAddress
    "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec",
    "The input is not a valid email address. Use the basic format local-part@hostname" => "Hodnota není platná emailová adresa ve formátu local-part@hostname",
    "'%hostname%' is not a valid hostname for the email address" => "'%hostname%' není platné hostname pro emailovou adresu",
    "'%hostname%' does not appear to have any valid MX or A records for the email address" => "'%hostname%' neobsahuje platný MX záznam pro emailovou adresu",
    "'%hostname%' is not in a routable network segment. The email address should not be resolved from public network" => "'%hostname%' není v směrovatelném úseku sítě. Emailová adresa by neměla být požadována z veřejné sítě",
    "'%localPart%' can not be matched against dot-atom format" => "'%localPart%' nemůže být porovnán proti dot-atom formátu",
    "'%localPart%' can not be matched against quoted-string format" => "'%localPart%' nemůže být porovnán proti quoted-string formátu",
    "'%localPart%' is not a valid local part for the email address" => "'%localPart%' není platná 'local part' pro emailovou adresu",
    "The input exceeds the allowed length" => "Hodnota překročila povolenou délku",

    // Zend_Validator_Explode
    "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec",

    // Zend_Validator_File_Count
    "Too many files, maximum '%max%' are allowed but '%count%' are given" => "Příliš mnoho souborů. Maximum je '%max%', ale bylo zadáno '%count%'",
    "Too few files, minimum '%min%' are expected but '%count%' are given" => "Příliš málo souborů. Minimum je '%min%', ale byl zadáno jen '%count%'",

    // Zend_Validator_File_Crc32
    "File '%value%' does not match the given crc32 hashes" => "Soubor '%value%' neodpovídá zadanému crc32 hashi",
    "A crc32 hash could not be evaluated for the given file" => "Pro zadaný soubor nemohl být vypočítán crc32 hash",
    "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje",

    // Zend_Validator_File_ExcludeExtension
    "File '%value%' has a false extension" => "Soubor '%value%' má nesprávnou příponu",
    "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje",

    // Zend_Validator_File_Exists
    "File '%value%' does not exist" => "Soubor '%value%' neexistuje",

    // Zend_Validator_File_Extension
    "File '%value%' has a false extension" => "Soubor '%value%' má nesprávnou příponu",
    "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' není čitelný nebo neexistuje",

    // Zend_Validator_File_FilesSize
    "All files in sum should have a maximum size of '%max%' but '%size%' were detected" => "Součet velikostí všech souborů by měl být maximálně '%max%', ale je '%size%'",
    "All files in sum should have a minimum size of '%min%' but '%size%' were detected" => "Součet velikostí všech souborů by měl být nejméně '%min%', ale je '%size%'",
    "One or more files can not be read" => "Jeden nebo více souborů není možné načíst",

    // Zend_Validator_File_Hash
    "File '%value%' does not match the given hashes" => "Soubor '%value%' neodpovídané danému hashi",
    "A hash could not be evaluated for the given file" => "Hash nemohl být pro daný soubor vypočítán",
    "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' není čitelný nebo neexistuje",

    // Zend_Validator_File_ImageSize
    "Maximum allowed width for image '%value%' should be '%maxwidth%' but '%width%' detected" => "Maximální šířka obrázku '%value%' by měla být '%maxwidth%', ale je '%width%'",
    "Minimum expected width for image '%value%' should be '%minwidth%' but '%width%' detected" => "Minimální šířka obrázku '%value%' by měla být '%minwidth%', ale je '%width%'",
    "Maximum allowed height for image '%value%' should be '%maxheight%' but '%height%' detected" => "Maximální výška obrázku '%value%' by měla být '%maxheight%', ale je '%height%'",
    "Minimum expected height for image '%value%' should be '%minheight%' but '%height%' detected" => "Minimální výška obrázku '%value%' by měla být '%minheight%', ale je '%height%'",
    "The size of image '%value%' could not be detected" => "Rozměry obrázku '%value%' nebylo možné zjistit",
    "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' není čitelný nebo neexistuje",

    // Zend_Validator_File_IsCompressed
    "File '%value%' is not compressed, '%type%' detected" => "Soubor '%value%' není komprimovaný, ale '%type%'",
    "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp souboru '%value%' nebylo možné zjistit",
    "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' není čitelný nebo neexistuje",

    // Zend_Validator_File_IsImage
    "File '%value%' is no image, '%type%' detected" => "Soubor '%value%' není obrázek, ale '%type%'",
    "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp souboru '%value%' nebylo možné zjistit",
    "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' není čitelný nebo neexistuje",

    // Zend_Validator_File_Md5
    "File '%value%' does not match the given md5 hashes" => "Soubor '%value%' neodpovídá danému md5 hashi",
    "A md5 hash could not be evaluated for the given file" => "md5 hash nemohl být pro daný soubor vypočítán",
    "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' není čitelný nebo neexistuje",

    // Zend_Validator_File_MimeType
    "File '%value%' has a false mimetype of '%type%'" => "Soubor '%value%' má neplatný mimetyp '%type%'",
    "The mimetype of file '%value%' could not be detected" => "Mimetyp souboru '%value%' nebylo možné zjistit",
    "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' není čitelný nebo neexistuje",

    // Zend_Validator_File_NotExists
    "File '%value%' exists" => "Soubor '%value%' již existuje",

    // Zend_Validator_File_Sha1
    "File '%value%' does not match the given sha1 hashes" => "Soubor '%value%' neodpovídá danému sha1 hashi",
    "A sha1 hash could not be evaluated for the given file" => "sha1 hash nemohl být pro daný soubor vypočítán",
    "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' není čitelný nebo neexistuje",

    // Zend_Validator_File_Size
    "Maximum allowed size for file '%value%' is '%max%' but '%size%' detected" => "Maximální povolená velikost souboru je '%max%', ale '%value%' má '%size%'",
    "Minimum expected size for file '%value%' is '%min%' but '%size%' detected" => "Minimální velikost souboru je '%min%', ale '%value%' má '%size%'",
    "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' buď není čitelný nebo neexistuje",

    // Zend_Validator_File_Upload
    "File '%value%' exceeds the defined ini size" => "Soubor '%value%' překročil velikost definovanou v ini souboru",
    "File '%value%' exceeds the defined form size" => "Soubor '%value%' překročil velikost definovanou ve formuláři",
    "File '%value%' was only partially uploaded" => "Soubor '%value%' byl nahrán jen částečně",
    "File '%value%' was not uploaded" => "Soubor '%value%' nebyl nahrán",
    "No temporary directory was found for file '%value%'" => "Pro soubor '%value%' nebyl nalezen žádný dočasný adresář",
    "File '%value%' can't be written" => "Soubor '%value%' nemůže být zapsán",
    "A PHP extension returned an error while uploading the file '%value%'" => "PHP rozšíření vrátilo chybu během nahrávání souboru '%value%'",
    "File '%value%' was illegally uploaded. This could be a possible attack" => "Soubor '%value%' byl nedovoleně nahrán. Může se jednat o útok",
    "File '%value%' was not found" => "Soubor '%value%' nebyl nalezen",
    "Unknown error while uploading file '%value%'" => "Během nahrávání souboru '%value%' došlo k chybě",

    // Zend_Validator_File_WordCount
    "Too much words, maximum '%max%' are allowed but '%count%' were counted" => "Příliš mnoho slov. Je jich dovoleno maximálně '%max%', ale bylo zadáno '%count%'",
    "Too less words, minimum '%min%' are expected but '%count%' were counted" => "Příliš málo slov. Musí jich být alespoň '%min%', ale bylo zadáno jen '%count%'",
    "File '%value%' is not readable or does not exist" => "Soubor '%value%' není čitelný nebo neexistuje",

    // Zend_Validator_GreaterThan
    "The input is not greater than '%min%'" => "Hodnota není větší než '%min%'",
    "The input is not greater or equal than '%min%'" => "Hodnota není větší nebo rovna '%min%'",

    // Zend_Validator_Hex
    "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec",
    "The input contains non-hexadecimal characters" => "Hodnota neobsahuje jen znaky hexadecimálních čísel",

    // Zend_Validator_Hostname
    "The input appears to be a DNS hostname but the given punycode notation cannot be decoded" => "Hodnota vypadá jako DNS hostname ale zadanou punycode notaci není možné dekódovat",
    "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec",
    "The input appears to be a DNS hostname but contains a dash in an invalid position" => "Hodnota vypadá jako hostname, ale obsahuje pomlčku na nedovoleném místě",
    "The input does not match the expected structure for a DNS hostname" => "Hodnota neodpovídá očekáváné struktuře hostname",
    "The input appears to be a DNS hostname but cannot match against hostname schema for TLD '%tld%'" => "Hodnota vypadá jako hostname, ale neodpovídá formátu hostname pro '%tld%'",
    "The input does not appear to be a valid local network name" => "Hodnota nevypadá jako platné síťové jméno",
    "The input does not appear to be a valid URI hostname" => "Hodnota nevypadá jako platný hostname URI",
    "The input appears to be an IP address, but IP addresses are not allowed" => "Hodnota vypadá jako IP adresa, ale ty nejsou dovoleny",
    "The input appears to be a local network name but local network names are not allowed" => "Hodnota vypadá jako hostname lokální sítě, ty ale nejsou povoleny",
    "The input appears to be a DNS hostname but cannot extract TLD part" => "Hodnota sice vypadá jako hostname, ale nemohu určit TLD",
    "The input appears to be a DNS hostname but cannot match TLD against known list" => "Hodnota vypadá jako hostname, ale nemohl být ověřen proti známým TLD",

    // Zend_Validator_Iban
    "Unknown country within the IBAN '%value%'" => "Neznámý stát v IBAN '%value%'",
    "Countries outside the Single Euro Payments Area (SEPA) are not supported" => "Státy mimo jednotný evropský platební prostor nejsou podporovány",
    "The input has a false IBAN format" => "Hodnota není platný formát IBAN",
    "The input has failed the IBAN check" => "Hodnota neprošlo kontrolou IBAN",

    // Zend_Validator_Identical
    "The two given tokens do not match" => "Zadané položky nejsou shodné",
    "No token was provided to match against" => "Nebyla zadána položka pro porovnání",

    // Zend_Validator_InArray
    "The input was not found in the haystack" => "Hodnota nebyla nalezena v seznamu",

    // Zend_Validator_Ip
    "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec",
    "The input does not appear to be a valid IP address" => "Hodnota nevypadá jako platná IP adresa",

    // Zend_Validator_Isbn
    "Invalid type given. String or integer expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec nebo celé číslo",
    "The input is not a valid ISBN number" => "Hodnota není platné ISBN",

    // Zend_Validator_LessThan
    "The input is not less than '%max%'" => "Hodnota není menší než '%max%'",
    "The input is not less or equal than '%max%'" => "Hodnota není menší nebo rovna '%max%'",

    // Zend_Validator_NotEmpty
    "Value is required and can't be empty" => "Položka je povinná a nesmí být prázdná",
    "Invalid type given. String, integer, float, boolean or array expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec, celé nebo desetinné číslo, boolean nebo pole",

    // Zend_Validator_Regex
    "Invalid type given. String, integer or float expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec, celé nebo desetinné číslo",
    "The input does not match against pattern '%pattern%'" => "Hodnota neodpovídá šabloně '%pattern%'",
    "There was an internal error while using the pattern '%pattern%'" => "Během zpracování šablony '%pattern%' došlo k interní chybě",

    // Zend_Validator_Sitemap_Changefreq
    "The input is not a valid sitemap changefreq" => "Hodnota není platné 'changefreq' pro sitemapu",
    "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec",

    // Zend_Validator_Sitemap_Lastmod
    "The input is not a valid sitemap lastmod" => "Hodnota není platné 'lastmod' pro sitemapu",
    "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec",

    // Zend_Validator_Sitemap_Loc
    "The input is not a valid sitemap location" => "Hodnota není platná 'location' pro sitemapu",
    "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byl očekáván řetězec",

    // Zend_Validator_Sitemap_Priority
    "The input is not a valid sitemap priority" => "Hodnota není platná 'priority' pro sitemapu",
    "Invalid type given. Numeric string, integer or float expected" => "Chybný typ. Byl očekáván číselný řetězec, celé nebo desetinné číslo",

    // Zend_Validator_Step
    "Invalid type given. Scalar expected" => "Chybný typ. Byla očekávána skalární hodnota",
    "The input is not a valid step" => "Hodnota není platný krok",

    // Zend_Validator_StringLength
    "Invalid type given. String expected" => "Chybný typ. Byla očekávána řetězec",
    "The input is less than %min% characters long" => "Hodnota je kratší než %min% znaků",
    "The input is more than %max% characters long" => "Hodnota je delší než %max% znaků",

    // Zend_Validator_Uri
    "The input does not appear to be a valid Uri" => "Hodnota nevypadá jako platná URI",
);
Something went wrong with that request. Please try again.