Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Javascript - pole a práce s ním

Vytvoření pole

 • var pole = new Array();
 • var pole = [];
 • var pole = [1, "Apple", []];

Přídání prvku do pole

 • pole[0] = "Banana";
 • pole[1] = "Plum";

Vnořené pole

 • pole2 = [["Apple", "Pear", "Blueberry", "Raspberry"]];

Načtení hodnot z pole

 • hodnota = pole[1];
 • hodnota2 = pole2[0][1];

Modifikační metody

pop()

 • Odstraní a vrátí poslední prvek z pole
 • var pole = ["One", "Two", "Three"];
 • pole.pop();
 • vrací "Three" a vymaže jej z pole

push()

 • Přidá prvek na poslední index pole
 • pole.push("Four");

reverse()

 • Převrací pořadí prvků
 • pole.reverse();
 • vrací ["Four", "Three", "Two", "One"]

shift()

 • Odstraní první prvek z pole a vrátí ho
 • pole.shift();
 • vrací "One"

sort()

 • Srovná hodnoty v poli vzestupně (nebo podle abecedy)
 • pole.sort();
 • vrací ["Four", "One", "Three", "Two"];

splice()

 • Vymaže prvek na daném pořadí a nahradí jej novým/i
 • pole.splice(1,1,"Dvě", "Tři"); - (pořadí, od kterého prvku bude náhrada; počet nahrazených prvků; čím bude prvek nahrazen)
 • vrací ["One", "Dvě", "Tři", "Three", "Four"];

unshift()

 • Přídá jeden (nebo více) prvků na začátek pole
 • pole.unshift("Zero")
 • vrací ["Zero", "One", "Two", "Three", "Four"];

Přístupové metody

concat()

 • Spojí více polí do jednoho (původní jsou ale netknutá)
 • pole1 = ["One"];
 • pole2 = ["Two"];
 • pole3 = ["Three"];
 • pole = pole1.concat(pole2, pole3);
 • pole vrací ["One", "Two", "Three"];

join()

 • Spojí prvky pole do textového řetězce (lze předat argument, který bude prvky oddělovat)
 • pole.join(", ");
 • Vrací One, Two, Three

toString()

 • Textová reprezentace pole (neřeší datový typ)
 • var pole=["Do", "what", "you", "want"];
 • pole.toString();
 • vrací "Do what you want"

indexOf()

 • hledá první výskyt daného prvku v poli a vrací jeho indexové pořadí
 • pole.indexOf("what");
 • vrací číslo 1

lastIndexOf()

 • jako indexOf(), ale prohledává pole od konce