Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Javascript - proměnná, datové typy, operace

Deklarace proměnné

 • Javascript je slabě typovaný jazyk (podobně jako Python), nedefinuje se typ proměnné.
  • var promenna = "hello world";
  • var promenna = 13;
  • var promenna = true;

Datové typy

NUMBER

 • číselné hodnoty
 • Not a Number (NaN):
  • 1
  • 45
  • 1027

STRING

 • textové znaky
  • "Hello world!"
  • "1, 2, 3"
  • "!#^$&>"

BOOLEAN

 • pravda - nepravda
  • true 1
  • false 0

UNDEFINED

 • proměnná je ve stavu, kdy je deklarováná, ale zatím není ještě inicializovaná

NULL

 • nemá žádnou hodnotu
  • null

OBJECT

 • objekt, kolekce vlastností

Operace

MATEMATICKÉ OPERACE

 • sčítání (+)
 • odečítání (-)
 • násobení (*)
 • dělení (/)
 • modulo, dělení se zbytkem (%)

POROVNÁVÁNÍ

TYP POPIS PŘÍKLAD
rovnost (==) - pokud se hodnoty ROVNAJÍ, vrací true - porovnávané hodnoty převádí na stejný datový typ 1 == 1 -> true, "2" == 2 true, 5 == 4 false
nerovnost (!=) - pokud se hodnoty NEROVNAJÍ, vrací true - porovnávané hodnoty převádí na stejný datový typ "2" != 2 -> true, 1 != 1 -> false, 3 != 2 -> true
striktní rovnost (===) - pokud se hodnoty ROVNAJÍ, vrací true - porovnávané hodnoty NEpřevádí na stejný datový typ "1" === 1 -> false, 4 === 4 -> true, 3 === 1 -> false
striktní nerovnost (!==) - pokud se hodnoty NEROVNAJÍ, vrací true - porovnávané hodnoty NEpřevádí na stejný datový typ "3" !== 1 -> false, 3 !== 3 -> false, 4 !==2 -> true
větší než (>) - pokud je hodnota na levé straně VĚTŠÍ než hodnota na pravé straně, vrací true - porovnávané hodnoty převádí na stejný datový typ 0 > 1 -> false, 2 > "" -> (0) true, 4 > 2 -> true
větší nebo rovno (>=) - pokud je hodnota na levé straně VĚTŠÍ NEBO ROVNA hodnotě pravé straně, vrací true - porovnávané hodnoty převádí na stejný datový typ 0 >= 1 -> false, 1 >= 1 -> true, "2" >= 2 -> true
menší než (<) - pokud je hodnota na levé straně MENŠÍ než hodnota na pravé straně, vrací true - porovnávané hodnoty převádí na stejný datový typ 0 < 1 -> true, 3 < "" -> (0) false, 2 < 2 -> false
menší nebo rovno (<=) - pokud je hodnota na levé straně MENŠÍ NEBO ROVNA hodnotě pravé straně, vrací true - porovnávané hodnoty převádí na stejný datový typ 0 <= 1 -> true, "2" <= 2 -> true, 3 <= 1-> false

LOGICKÉ OPERÁTORY

TYP POPIS PŘÍKLAD
and (&&) - násobení, "a zároveň" true&&true -> true, 0&&1 -> 0, true&&false -> false
or (| |) - sčítání, "nebo" true | | true -> true, 1 | | 0 ->1, 0 | | 2 -> 2
not (!) - negace !true -> false, !0 -> true