Skip to content
Up MVC är ett mycket enkelt ramverk baserat på HMVC-principen (Hierarchical Model View Controller) och med Front Controller. Riktat till den avancerade nybörjaren som vill lära sig lite mer om OOP och MVC. Funktionerna är väldigt rudimentära, men det går ändå att göra mycket.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
App
Documentation
vendor
.gitattributes
.gitignore
.htaccess
README.md
composer.json
index.php

README.md

Up MVC

Beskrivning

Up MVC är ett mycket enkelt ramverk baserat på HMVC- principen (Hierarchical Model View Controller) och med Front Controller. Riktat till den avancerade nybörjaren som vill lära sig lite mer om OOP och (H)MVC. Funktionerna är väldigt rudimentära, men det går ändå att göra mycket.

Tanken är att ni som velat lära er lite mer om ObjektOrientering och MVC ska ha något litet att titta på (kanske innan ni ger er på de större ramverken). Koden är gjord så att den ska vara förhållandevis enkel att greppa, utan komplicerade relationer mellan olika objekt.

Ramverket använder sig av closures och namespaces, och kräver därför PHP 5.3. Läs mer i PHP's manual om closures samt namespaces, och sök på exempelvis wikipedia om mer information om MVC eller HMVC. Manualen förklarar dock så klart vad du behöver veta om namespaces och MVC för att du ska kunna använda alla funktioner av ramverket.

Dokumentation (manual) för Up MVC följer med installationen som exempelsida. Du kan alltid nå den när du vill.

Senaste version

Du kan hämta den senaste versionen av Up MVC på github https://github.com/saurid/UpMvc2

Installation och dokumentation

Systemkrav

  • Webbserver med stöd för URL-rewrite (tex Apache och rewrite_module)
  • PHP >= 5.3.0
  • PDO extension (om databas används)

Installera i testmiljö (egen mapp på servern):

  • Packa upp zip-filen i din webbservers webbrot
  • Byt namn på mappen om du vill
  • Surfa in på http://localhost/[din mapps namn]/ för att läsa manualen

Installera i produktionsmiljö (rekommenderas ej):

  • Packa upp innehållet i zip-filen i din webbservers webbrot
  • Surfa in på http://localhost/ för att läsa manualen

Konfigurera databasinställningar:

Öppna filen App/config.php och redigera variablerna med prefix db_ till dina egna uppgifter för värd, användarnamn, lösenord och data- basnamn.

Några viktiga beståndsdelar

Model

En model bygger du upp med enkla klasser och metoder som du kan anropa ifrån controller-lagret och skicka vidare data (ofta som arrays) till view för utskrift. Behöver du använda mySQL finns det en enkel wrapper Database.php över PDO. Modeller lagras i mappen App/Model.

View

View består av en mycket enkel template-klass (view.php) där du sätter variabler som du sedan skriver ut med php i dina HTML-mallar som lagras i mappen App/View.

Controller

Controllern utgörs av en routing Route.php och RouteResolver.php som startas från index.php. Dessa laddar in och kör dina egna controllers/actions i mappen App/Controller. Du har så klart möjlighet att även skicka med variabler via URL också.

Service Container (Dependency Injection Container)

En statisk (singleton) class Container.php du använder för att ladda in, skapa och lagra objekt eller variabler i ramverket. Containern används även internt av Up MVC.

Up MVC är utvecklad av (kontaktinformation)

You can’t perform that action at this time.