Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Loading…

Fix OYGL typo. #11

Merged
merged 1 commit into from

1 participant

@vy
Owner
vy commented

No description provided.

@vy vy merged commit e8c8fab into from
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Apr 8, 2013
  1. @vy

    Replace OYGL typo with OYLG.

    vy authored
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 README.md
View
6 README.md
@@ -10,11 +10,11 @@ Google Groups altında etkin olarak kullanmakta olduğumuz, katılımın herkese
Gerçekleştirmiş olduğumuz sosyal etkinliklere ve ilgili belgelere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
-- [2013-04-06] **OYGL 2013, "Play 2 ve ReactiveMongo" Atölyesi**
+- [2013-04-06] **OYLG 2013, "Play 2 ve ReactiveMongo" Atölyesi**
Seminerde Mehmet Ali Gözaydın ([@kubudik](https://twitter.com/kubudik)) sahnedeki isimdi. Kalabalıkta sandelyelere dağılan (yer yer çimlere uzanan) Çağdaş Şenol ([@csenol](https://twitter.com/cagdas_senol)), Fehmi Can Sağlam ([@fehmicansaglam](https://twitter.com/fehmicansaglam)) ve Volkan Yazıcı ([@yazicivo](https://twitter.com/yazicivo)) tribünlerde amigoluk yaparak tazahüratta bulundu.
-- [2013-04-06] **OYGL 2013, "Neden Scala?" Semineri**
+- [2013-04-06] **OYLG 2013, "Neden Scala?" Semineri**
Seminer Scala Türkiye ekibinden Çağdaş Şenol ([@csenol](https://twitter.com/cagdas_senol)), Fehmi Can Sağlam ([@fehmicansaglam](https://twitter.com/fehmicansaglam)), Mehmet Ali Gözaydın ([@kubudik](https://twitter.com/kubudik)) ve Volkan Yazıcı ([@yazicivo](https://twitter.com/yazicivo)) ile gerçekleştirildi. Seminerde _Neden Scala?_ sorusuna cevap aranırken, Nokta'dan Erdem Ağaoğlu ([@agaoglu](https://twitter.com/agaoglu)) ve İletken/SocialWire/VNGRS co-founder'larından Deniz Oktar ([@denizoktar](https://twitter.com/denizoktar)) Scala kullanan firmalar olarak sunum yaptılar. Sunuma [şuradan](http://scala-turkiye.github.io/scala-tr/20130406-oylg-neden-scala.html) ulaşabilirsiniz.
@@ -38,7 +38,7 @@ Gerçekleştirmiş olduğumuz sosyal etkinliklere ve ilgili belgelere aşağıda
Gruba ait görsellere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
-- [2013-04-05] [OYGL 2013 Katılımı](http://scala-turkiye.github.io/scala-tr/20130405-oygl/index.html)
+- [2013-04-05] [OYLG 2013 Katılımı](http://scala-turkiye.github.io/scala-tr/20130405-oylg/index.html)
## Telif Hakkı
Something went wrong with that request. Please try again.