Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
583 lines (507 sloc) 30.2 KB
<?php
use AsyncWeb\System\Path;
use AsyncWeb\Frontend\URLParser;
use AsyncWeb\Text\Texts;
use \BT\Base;$load = new \BT\Base;
class Main extends \AsyncWeb\Frontend\Block{
public function initTemplate(){
// nacitaj obce z csv
$i = 0;
$n2k=array();
$obce = array();
$db = array();
$db["mvsr"] = array(
"id","id2","Nemám trvalý pobyt na Slovensku","mvsr","region","pocetobyvatelov","ppz","Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky\nodbor volieb, referenda a politických strán","Drieňová","22","826 86","Bratislava 29","primator","starosta","prednosta","smerovecislo","telefon","fax","mobil","volby@minv.sk","web","id3","zdroj","created","od","do","edited_by","lchange"
);
$obce["mvsr"] = "Nemám trvalý pobyt na Slovensku";
if (($handle = fopen("../obce.csv", "r")) !== FALSE) {
while (($data = fgetcsv($handle, 1000, ",")) !== FALSE) {$i++;
if($i==1){
foreach($data as $k=>$v){
$n2k[Texts::clear($v)] = $k;
}
}else{
$db[$data[$n2k["ico"]]] = $data;
$obce[$data[$n2k["ico"]]] = $data[$n2k["nazov"]];
}
}
}
if(URLParser::v("get") && isset($db[URLParser::v("obec")]) && $obec = $db[URLParser::v("obec")]){
if(URLParser::v("how") == "preukaz"){
$phpWord = $this->vytvorZiadostHlasovaciPreukaz($obec,$n2k);
}elseif(URLParser::v("how") == "preukazsplnomocnene"){
$phpWord = $this->vytvorZiadostHlasovaciPreukazSplnomocnene($obec,$n2k);
}elseif(URLParser::v("how") == "postousr"){
$phpWord = $this->vytvorZiadostHlasovaniePostou($obec,$n2k);
}elseif(URLParser::v("how") == "postounonsr"){
$phpWord = $this->vytvorZiadostHlasovaniePostouNonSR($obec,$n2k);
}
if($phpWord){
$this->posliSubor($phpWord);
}
}
$ret = '<h1>Vytvorte si vzor žiadosti</h1>';
$ret.= '<p>Pre voľbu poštou alebo žiadosti o voličský preukaz</p>';
$ret.=$this->vytvorFormular($obce);
$ret.='<div class="well"><b>Tento formulár použite, ak si chcete vyskúšať použitie ZEP s komunikáciou s úradmi.</b> Pre žiadosť o voličský preukaz, ani pre žiadosť o voľbu poštou sa to technicky nevyžaduje. Ak nechcete používať zaručený elektronický podpis ktorý máte v občianskom preukaze, alternatívne môžete použiť službu: ....Doplní sa neskôr keď bude hotová.... </div>';
$ret.='<p>Touto aplikáciou si môžete vygenerovať upravený vzor, ktorý po doplnení osobných údajov môžete odoslať na úrad vašej obce, a oni Vám odošlú hlasovací preukaz alebo hlasovacie lístky pre hlasovanie poštou.</p>';
$ret.='<p>Vo vygenerovanom súbore v hlavičke je k dispozícii email na ktorý máte žiadosť odoslať. Postupujte nasledovne:</p>
<ol>
<li>Vyberte si formát súboru: .docx, .odt, alebo .rtf</li>
<li>Vyberte si miesto Vášho trvalého bydliska</li>
<li>Stiahnite si vzor</li>
<li>Na vyznačené miesta doplňte osobné údaje</li>
<li>Uložte do formátu PDF, alebo si nainštalujte <a href="http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp">CutePDF</a> a vytlačte dokument do PDF.</li>
<li>Podpíšte PDF súbor elektronickým podpisom napríklad s Občianskym preukazom cez aplikáciu <a href="https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie/">XZep Signer</a></li>
<li>Odošlite na email ktorý je uvedený vo vygenerovanom súbore. (Ak je z emailu rozpoznateľný starosta, odošlite to na druhý email).</li>
</ol>
';
$ret.='<p>Ďalšie zdroje informácií:</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="https://platforma.slovensko.digital/t/registracia-na-volby-postou-zo-zahranicia-alebo-volicsky-preukaz/893/34">Diskusia o registrácii na hlasovanie</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.minv.sk/?nr16-preukaz"><b>Oficiálne informácie o hlasovaní hlasovacím preukazom</b></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.minv.sk/?nr16-preukaz&subor=230515">Oficiálna žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (62,2 kB)</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.minv.sk/?nr16-preukaz&subor=230517">Oficiálna žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie (61,0 kB)</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.minv.sk/?nr16-preukaz&subor=230518">Oficiálne splnomocnenie (58,6 kB)</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.minv.sk/?nr16-posta2"><b>Oficiálne informácie o hlasovaní hlasovaním poštou pre osoby s trvalým bydliskom na Slovensku</b></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.minv.sk/?nr16-posta2&subor=220769">Oficiálna žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 (volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia) (78,0 kB)</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.minv.sk/?nr16-posta1"><b>Oficiálne informácie o hlasovaní hlasovaním poštou pre osoby bez trvalého bydliska na Slovensku</b></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.minv.sk/?nr16-posta1&subor=220768">Oficiálna žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 (volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky) (70,2 kB)</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.minv.sk/?nr16-posta1&subor=230519">Čestné vyhlásenie (volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky) (36,2 kB)</a></li>
</ul>
';
$this->template = $ret;
}
public function vytvorFormular($obce){
$ret.= '<form class="form-horizontal" role="form" action="'.Path::make(array("get"=>"1")).'" method="post">';
$ret.='
<div class="form-group">
<label for="how" class="col-sm-2 control-label">Ako chcete voliť?</label>
<div class="col-sm-10">
<select id="how" name="how" class="form-control">
<option value="preukaz">Chcem voliť osobne na Slovensku hlasovacím preukazom ktorý dostanem poštou do vlastných rúk</option>
<option value="preukazsplnomocnene">Chcem voliť osobne na Slovensku hlasovacím preukazom ktorý prevezme splnomecnená osoba</option>
<option value="postousr">Chcem voliť poštou zo zahraničia a mám trvalé bydlisko na Slovensku</option>
<option value="postounonsr">Chcem voliť poštou zo zahraničia a nemám trvalé bydlisko na Slovensku</option>
</select>
</div>
</div> <div class="form-group">
<label for="obec" class="col-sm-2 control-label">Vaše trvalé bydlisko je vedené v obci:</label>
<div class="col-sm-10">
<select id="obec" name="obec" class="form-control">';
foreach($obce as $k=>$v){
$ret.='<option value="'.htmlspecialchars($k).'">'.htmlspecialchars($v).'</option>';
}
$ret.='
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="type" class="col-sm-2 control-label">Aký formát vzoru si môžete upraviť?</label>
<div class="col-sm-10">
<select id="type" name="type" class="form-control">
<option value="1">Vzor pre moju obec vo formáte .xdoc</option>
<option value="2">Vzor pre moju obec vo formáte .odt</option>
<option value="3">Vzor pre moju obec vo formáte .rtf</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group has-error has-feedback">
<label class="col-sm-2 control-label"></label>
<div class="col-sm-10">
<input class="btn btn-primary" type="submit" value="Stiahnuť vzor">
</div>
</div>';
$ret.= '';
$ret.= '</form>';
return $ret;
}
public function vytvorZiadostHlasovaciPreukaz($obec,$n2k){
$phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();
$phpWord->addParagraphStyle('pStyle', array('spacing' => 5));
$phpWord->addParagraphStyle('pStyle2', array('spacing' => 5,'align' => 'center'));
$phpWord->addParagraphStyle('pStyler', array('spacing' => 5,'align' => 'right'));
$section = $phpWord->addSection();
$textrun = $section->addTextRun('pStyle');
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$this->spracujAdresuPrijemcu($textrun,$obec,$n2k);
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Vec: Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu"),array('bold' => true));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Meno:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("MENO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addText(htmlspecialchars("\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("Priezvisko:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("PRIEZVISKO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("R.č.:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("RODNÉ ČÍSLO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addText(htmlspecialchars("\t\tŠtátna príslušnosť:\tSlovenská republika"));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Adresa trvalého pobytu:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("ADRESA TRVALÉHO BYDLISKA"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo)"),array('size' => '6'));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun = $section->addTextRun('pStyle2');
$textrun->addText(htmlspecialchars("žiadam"),array('bold' => true,"align"=>"center"));
$textrun = $section->addTextRun('pStyle');
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("podľa § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("o vydanie hlasovacieho preukazu"),array('bold' => true));
$textrun->addText(htmlspecialchars(" pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016."));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Hlasovací preukaz žiadam zaslať na adresu:"),array('bold' => true));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Meno:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("MENO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addText(htmlspecialchars("\t\tPriezvisko:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("PRIEZVISKO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Adresa:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("ADRESA KDE ZASLAŤ HLASOVACÍ PREUKAZ"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo, poštové smerovacie číslo)"),array('size' => '6'));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("V "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("MIESTO KDE SA NACHÁDZATE"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addText(htmlspecialchars(", dňa "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("DNEŠNÝ DÁTUM"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun = $section->addTextRun('pStyler');
$textrun->addText(htmlspecialchars("MENO ALEBO PODPIS"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
return $phpWord;
}
public function vytvorZiadostHlasovaciPreukazSplnomocnene($obec,$n2k){
$phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();
$phpWord->addParagraphStyle('pStyle', array('spacing' => 5));
$phpWord->addParagraphStyle('pStyle2', array('spacing' => 5,'align' => 'center'));
$phpWord->addParagraphStyle('pStyler', array('spacing' => 5,'align' => 'right'));
$section = $phpWord->addSection();
$textrun = $section->addTextRun('pStyle');
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$this->spracujAdresuPrijemcu($textrun,$obec,$n2k);
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Vec: Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu"),array('bold' => true));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Meno:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("MENO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addText(htmlspecialchars("\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("Priezvisko:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("PRIEZVISKO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("R.č.:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("RODNÉ ČÍSLO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addText(htmlspecialchars("\t\tŠtátna príslušnosť:\tSlovenská republika"));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Adresa trvalého pobytu:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("ADRESA TRVALÉHO BYDLISKA"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo)"),array('size' => '6'));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun = $section->addTextRun('pStyle2');
$textrun->addText(htmlspecialchars("žiadam"),array('bold' => true,"align"=>"center"));
$textrun = $section->addTextRun('pStyle');
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("podľa § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("o vydanie hlasovacieho preukazu"),array('bold' => true));
$textrun->addText(htmlspecialchars(" pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016."));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Na prevzatie hlasovacieho preukazu podľa § 46 ods. 6 zákona "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("splnomocňujem"),array('bold' => true));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Meno:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("MENO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addText(htmlspecialchars("\t\tPriezvisko:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("PRIEZVISKO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Číslo občianskeho preukazu:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("ČÍSLO OP SPLNOMOCNENEJ OSOBY"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("V "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("MIESTO KDE SA NACHÁDZATE"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addText(htmlspecialchars(", dňa "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("DNEŠNÝ DÁTUM"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun = $section->addTextRun('pStyler');
$textrun->addText(htmlspecialchars("MENO ALEBO PODPIS"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
return $phpWord;
}
public function vytvorZiadostHlasovaniePostou($obec,$n2k){
$phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();
/* Note: any element you append to a document must reside inside of a Section. */
$phpWord->addParagraphStyle('pStylel', array('spacing' => 5));
$phpWord->addParagraphStyle('pStylec', array('spacing' => 5,'align' => 'center'));
$phpWord->addParagraphStyle('pStyler', array('spacing' => 5,'align' => 'right'));
$section = $phpWord->addSection();
$textrun = $section->addTextRun('pStyler');
$textrun->addText(htmlspecialchars("ŽIADOSŤ VYPLŇTE VEĽKÝMI PÍSMENAMI."),array('bold' => true));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun = $section->addTextRun('pStylec');
$textrun->addText(htmlspecialchars("Žiadosť o voľbu poštou"),array("size"=>"14"));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016"),array("size"=>"14"));
$textrun = $section->addTextRun('pStylel');
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$this->spracujAdresuPrijemcu($textrun,$obec,$n2k);
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Podľa § 60 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadam o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016."));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Meno:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("MENO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Priezvisko:\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("PRIEZVISKO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Rodné priezvisko:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("RODNÉ PRIEZVISKO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Rodné číslo:\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("RODNÉ ČÍSLO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Adresa trvalého pobytu v Slovenskej republike:"));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Ulica:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("ULICA"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Číslo domu:\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("ČÍSLO DOMU"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Obec:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("OBEC"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("PSČ:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("PSČ"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Adresa miesta pobytu v cudzine (pre zaslanie hlasovacích lístkov a obálok):"));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Ulica:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("ULICA"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Číslo domu:\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("ČÍSLO DOMU"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Obec:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("OBEC"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("PSČ:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("PSČ"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Štát:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("ŠTÁT"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("V "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("MIESTO KDE SA NACHÁDZATE"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addText(htmlspecialchars(", dňa "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("DNEŠNÝ DÁTUM"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun = $section->addTextRun('pStyler');
$textrun->addText(htmlspecialchars("MENO ALEBO PODPIS"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
return $phpWord;
}
public function vytvorZiadostHlasovaniePostouNonSR($obec,$n2k){
$phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();
/* Note: any element you append to a document must reside inside of a Section. */
$phpWord->addParagraphStyle('pStylel', array('spacing' => 5));
$phpWord->addParagraphStyle('pStylec', array('spacing' => 5,'align' => 'center'));
$phpWord->addParagraphStyle('pStyler', array('spacing' => 5,'align' => 'right'));
$section = $phpWord->addSection();
$textrun = $section->addTextRun('pStyler');
$textrun->addText(htmlspecialchars("ŽIADOSŤ VYPLŇTE VEĽKÝMI PÍSMENAMI."),array('bold' => true));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun = $section->addTextRun('pStylec');
$textrun->addText(htmlspecialchars("Žiadosť o voľbu poštou"),array("size"=>"14"));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016"),array("size"=>"14"));
$textrun = $section->addTextRun('pStylel');
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$this->spracujAdresuPrijemcu($textrun,$obec,$n2k);
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadam o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 a o zaslanie hlasovacích lístkov a obálok na adresu:"));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Meno:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("MENO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Priezvisko:\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("PRIEZVISKO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Rodné priezvisko:\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("RODNÉ PRIEZVISKO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Rodné číslo:\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("RODNÉ ČÍSLO"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Ulica:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("ULICA"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Číslo domu:\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("ČÍSLO DOMU"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Obec:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("OBEC"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("PSČ:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("PSČ"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Štát:\t\t\t\t"));
$textrun->addText(htmlspecialchars("ŠTÁT"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Prílohy:"));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("- čestné vyhlásenie voliča, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky."));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("- fotokópia časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópia osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky voliča."));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("V "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("MIESTO KDE SA NACHÁDZATE"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addText(htmlspecialchars(", dňa "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("DNEŠNÝ DÁTUM"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun = $section->addTextRun('pStyler');
$textrun->addText(htmlspecialchars("MENO ALEBO PODPIS"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$section = $phpWord->addSection();
$textrun = $section->addTextRun('pStylec');
$textrun->addText(htmlspecialchars("meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu v cudzine"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("ČESTNÉ VYHLÁSENIE"),array('size'=>20));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("Na účely voľby poštou do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016"),array('size'=>12));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("čestne vyhlasujem,"),array('size'=>12,'bold'=>true));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("že nemám trvalý pobyt na území Slovenskej republiky."),array('size'=>12));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addTextBreak();
$textrun = $section->addTextRun('pStylel');
$textrun->addText(htmlspecialchars("V "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("MIESTO KDE SA NACHÁDZATE"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addText(htmlspecialchars(", dňa "));
$textrun->addText(htmlspecialchars("DNEŠNÝ DÁTUM"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$textrun->addTextBreak();
$textrun = $section->addTextRun('pStyler');
$textrun->addText(htmlspecialchars("MENO ALEBO PODPIS"),array('bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
$section = $phpWord->addSection();
$textrun = $section->addTextRun('pStylec');
$textrun->addText(htmlspecialchars("fotokópia časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópia osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky voliča"),array('size'=>'30','bgColor' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Font::FGCOLOR_YELLOW));
return $phpWord;
}
public function spracujAdresuPrijemcu(&$textrun,&$obec,&$n2k){
$urada = explode("\n",$obec[$n2k["urad"]]);
foreach($urada as $item){
$textrun->addText(htmlspecialchars("\t\t\t\t\t\t".$item),array('bold' => true));
$textrun->addTextBreak();
}
$textrun->addText(htmlspecialchars("\t\t\t\t\t\t".$obec[$n2k["ulica"]]." ".$obec[$n2k["cislo"]]));
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("\t\t\t\t\t\t".$obec[$n2k["psc"]]." ".$obec[$n2k["posta"]]));
$emails = explode(";",$obec[$n2k["email"]]);
foreach($emails as $email){
$textrun->addTextBreak();
$textrun->addText(htmlspecialchars("\t\t\t\t\t\t".$email));
}
}
public function posliSubor($phpWord){
if(URLParser::v("type") == "1"){
$objWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord, 'Word2007');
$objWriter->save($name = '../docs/'.md5(uniqid()).'.docx');
$pripona = ".docx";
}elseif(URLParser::v("type") == "2"){
$objWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord, 'ODText');
$objWriter->save($name = '../docs/'.md5(uniqid()).'.odt');
$pripona = ".odt";
}elseif(URLParser::v("type") == "3"){
$objWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord, 'RTF');
$objWriter->save($name = '../docs/'.md5(uniqid()).'.rtf');
$pripona = ".rtf";
}
header('Content-Description: File Transfer');
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Disposition: attachment; filename=NaPodpis'.$pripona);
header('Content-Transfer-Encoding: binary');
header('Expires: 0');
header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
header('Pragma: public');
header('Content-Length: ' . filesize($name));
flush();
readfile($name);
unlink($name);
exit;
}
}