Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

173 lines (172 sloc) 9.128 kB
contributions.description=Twórca tego skryptu prosi o drobne wsparcie, w celu kontynuowania procesu rozwoju.
copyDownloadURL=Kopiuj adres pobierania
copyDownloadURL.ak=C
edit=Edycja
edit.ak=E
editor.couldNotLaunch=Nie można załadować edytora.
editor.pleasePickExecutable=Proszę wybrać aplikację przeznaczoną do edycji skryptu użytkownika.
editor.prompt=Najpierw proszę wybrać swój preferowany edytor tekstu
editor.useScratchpad=Czy chcesz użyć Scratchpad-a jako edytor?
editor.useScratchpad.no=Nie ( sam wybiorę )
editor.useScratchpad.yes=Tak
error.api.badArguments=
error.api.clipboard.type=nie jest to typ wspierany przez GM_setClipboard.
error.api.noResourceWithName=Brak źródeł z nazwą
error.api.noSecondArgValue=Drugi argument nie został określony: Wartość
error.api.prefNotFound=
error.api.reqURL=Błędny URL
error.api.reqURL.scheme=Niedozwolony schemat URL
error.api.safeHTMLParser.url=Argument "URL" z Parsera GM_safeHTMLParser nie może zostać przetworzony
error.api.unsafeAccess=Naruszenie zasad dostępu Scriptish: nie można wywołać niebezpiecznego Okna
error.charset=Określony zestaw znaków jest nieprawidłowy.
error.dependency.loading=Błąd ładowania zależności
error.dependency.local=Wyjątek Bezpieczeństwa: Żądanie URL lokalnych i chrome`a jest niedozwolone.
error.dependency.serverReturned=Błąd! Serwer zwrócił
error.hash.algorithm=Błędnie określony algorytm hash.
error.icon.dataURL=Błąd danych: URL dla @icon
error.icon.notImage=Błąd! @icon nie posiada obrazu typu MIME
error.icon.URL=Błędny URL dla @icon
error.invalidCert=Nieprawidłowy certyfikat SSL.\nJeżeli jest on wymagany, to włącz wszystkie certyfikaty poprzez aktywację odpowiednich ustawień w Opcje / Zaawansowane / Aktualizuj Zabezpieczenia.
error.isInvalidValue=jest błędną wartością
error.matchPattern.rules=wzór @match nie odpowiada regułom wzoru
error.matchPattern.rules.file=Schemat wzoru @match dla pliku nie odpowiada regułom wzoru
error.notSecure=Niezabezpieczony URI.\nJeżeli jest wymagany, to włącz aktualizacje nie-HTTPS-owe poprzez aktywację ustawień w Opcje / Zaawansowane / Aktualizuj Zabezpieczenia.
error.notSupported.Firefox=nie jest wspierany przez tą wersję Firefox-a
error.openingFile=Nie można otworzyć pliku
error.pattern.parsing=Wzór nie mógł zostać przetworzony
error.pref.type=Niewspierany typ preferencji. Obowiązujące typy: string, bool oraz 32-bitowy integer.
error.remoteVersionOlder=Zdalny skrypt nie posiada nowszej wersji niż obecna.
error.resource.dupName=jest duplikatem nazwy źródła. Każde @resource musi zawierać unikatową nazwę.
error.resource.syntax=Błąd składni deklaracji @resource
error.retrieving=Nie odzyskano
error.script.installing=Błąd podczas instalowania skryptu użytkownika
error.script.loading=Błąd podczas ładowania skryptu użytkownika
greeting.btn.ak=I
greeting.msg=To jest skrypt użytkownika. Wciśnij Zainstaluj do rozpoczęcia używania.
install=Zainstaluj
install.domains=domeny:
install.excludes=nie działa na:
install.includes=działa na:
install.matches=pasuje:
install.requires=wymaga:
install.resources=źródła:
install.showScriptSource=Pokaż Źródło Skryptu
install.title=Instalacja Skryptu Użytkownika
install.warning1=Złośliwe skrypty mogą naruszać twoją prywatność i działać w Twoim imieniu bez twojej wiedzy.
install.warning2=Instaluj skrypty z zaufanych źródeł.
installFromFile=Zainstaluj Skrypt Użytkownika z Pliku...
installFromFile.ak=U
menu.commands=Komendy Skryptu Użytkownika...
menu.commands.ak=C
menu.install=Zainstaluj Skrypt Użytkownika
menu.install.ak=I
menu.manage=Zarządzaj Skryptami Użytkownika...
menu.manage.ak=M
menu.new=Nowy Skrypt Użytkownika...
menu.new.ak=N
menu.options.ak=O
menu.show=Przejrzyj Źródło Skryptu Użytkownika
menu.show.ak=V
menu.title=Scriptish
menu.title.ak=S
menuitem.install=Zainstaluj Ten Skrypt Użytkownika...
menuitem.manage=Zarządzaj Skryptami Użytkownika
menuitem.new=Nowy Skrypt Użytkownika
moving.dependency=Przeniesienie zależności plikowych z
moving.script=Przeniesienie pliku skryptu z
newscript.author=Autor
newscript.description=Opis
newscript.excludes=Wyjątki (jeden na linię)
newscript.exists=Skrypt o tej nazwie został już zainstalowany. Nadpisać?
newscript.id=ID
newscript.includes=Zawiera ( Jedną na linie )
newscript.missing.id=Proszę wprowadzić ID.
newscript.missing.name=Proszę wprowadzić nazwę. Nazwa będzie widoczna w nazwie Menadżera Dodatków.
newscript.name=Nazwa
newscript.namespace=Przestrzeń nazw
newscript.noID=Proszę wprowadzić prawidłowe ID dla swojego skryptu.
newscript.noName=Proszę wprowadzić nazwę dla swojego skryptu.
newscript.runat=Rozpocznij kiedy
newscript.runat.documentend=Koniec ładowania dokumentu
newscript.runat.documentidle=Bezczyny dokumenty
newscript.runat.documentstart=Dokument zaczyna się ładować
newscript.runat.windowload=Okno wraz mediami, są w pełni załadowane
newscript.version=Wersja
nothing.timedOut=nic ( upłynął limit czasu )
openFolder=Otwórz Folder
openFolder.ak=O
openUserScriptsManager=Otwórz Menadżera Skryptów Użytkownika
openUserScriptsManager.ak=O
options=Opcje
options.addonsManager=Menadżer Dodatków
options.alsoUninstallPrefs=Podczas deinstalacji skryptu, usuń również jego ustawienia
options.cache=Cache
options.cache.enabled=Cache skryptów użytkownika
options.changeEditor=Zmień Edytor
options.editor=Edytor
options.editor.notset=Nie wybrano edytora
options.enableCopyDownloadURL=Włącz kopiowanie adresów URL pobierania
options.enabledSchemes.about=o protokole ( wewnętrznym )
options.enabledSchemes.advanced=Dodatkowe protokoły
options.enabledSchemes.chrome=protokół chrome ( wewnętrzny )
options.enabledSchemes.data=protokół danych
options.enabledSchemes.file=protokół pliku ( pliki lokalne )
options.enabledSchemes.ftp=protokół ftp
options.enabledSchemes.http=protokół http/https
options.enabledSchemes.main=Protokoły
options.enabledSchemes.securityRemark=Dodatkowe protokoły mogą posiadać pełny dostęp do systemu.
options.enabledSchemes.securityRemark2=Dlatego też stanowią spore zagrożenie bezpieczeństwa z niezaufanymi skryptami!
options.enabledSchemes.unmht=protokół unmht ( format archiwizacji Mozilli )
options.excludes.desc=Wyjątki globalne nadpiszą każdy skrypt albo reguły zdefiniowane przez użytkownika
options.excludes.empty=Nie zdefiniowano żadnych wyjątków globalnych
options.excludes.remark=(Możesz zdefiniować jeden wyjątek na linię)
options.excludes.test=
options.logChrome=Zapisuj niekrytyczne wiadomości rozszerzenia do konsoli błędów
options.logging=Logowanie
options.logToErrorConsole=GM_log używa Konsoli Błędów
options.notifications=Powiadomienia
options.notifications.popup.enable=Włącz powiadomienia popup
options.notifications.sliding.enable=Włącz powiadomienia przesuwane
options.notifications.whenDisabled=Kiedy wyłączone, wszelkie powiadomienia będą wyświetlane w konsoli błędów.
options.pane.advanced=Zaawansowane
options.pane.excludes=Wyjątki globalne
options.pane.main=Główne
options.pane.ui=Interfejs Użytkownika
options.requireBuiltInCerts=Aktualizacja bezpieczeństwa wymaga użycia wbudowanych certyfikatów
options.requireSecured=Wymagane skrypty użytkownika do aktualizacji przez HTTPS
options.sync.desc=Usługa Firefox Sync i jej "Preferencje" muszą być włączone!
options.sync.ScriptishPrefs=Preferencje Scriptish
options.sync.ScriptishPrefs.common=Synchronizuj wspólne preferencje rozszerzeń Scriptish
options.sync.ScriptishPrefs.editor=Synchronizuj preferencje Edytora
options.title=Opcje Scriptish
options.toolbarbutton=Pasek narzędzi
options.toolbarbutton.showScripts=Pokaż liczbę aktywnych skryptów
options.translation=Tłumaczenie
options.translation.useEnglish=Zawsze używaj angielskiego
options.update.security=Aktualizacja Bezpieczeństwa
options.useDownloadURL=Używaj adresu pobierania jeśli nie ma adresu aktualizacji
reinstall=Reinstalacja
saving=Zapisywanie
scratchpad.saveAsUserScript=Zapisz jako Skrypt Użytkownika
scratchpad.saveAsUserScript.ak=u
scriptOptions.disableScriptIncludes=Wyłącz ten skrypt zawierający wzory i używaj zdefiniowane przez użytkownika.
scriptOptions.excludes=Wykluczone przez Użytkownika:
scriptOptions.includes=Zawarte przez Użytkownika:
statusbar.enabled=Włączone
statusbar.enabled.ak=E
statusbar.installed=poprawnie zainstalowano
statusbar.modified=zmodyfikowano
statusbar.noScripts.excluded=Strona została wykluczona!
statusbar.noScripts.notfound=Brak skryptów dla strony!
statusbar.noScripts.scheme=Schemat został wyłączony!
statusbar.updated=poprawnie zaktualizowano
sync=Synchronizuj
tooltip.loading=Ładowanie...
Uninstall=Odinstalowanie
untitledScript=Skrypt bez nazwy
Update=Aktualizacja
userscript=Skrypt Użytkownika
userscripts=Skrypty Użytkownika
userscripts.get=Zdobądź skrypty użytkownika
userscripts.noneInstalled=Nie posiadasz zainstalowanych skryptów użytkownika
warning.returnfrommain="return" z głównego zakresu nie jest wspierany. Powinieneś to poprawić w swoim skrypcie użytkownika.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.