Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

173 lines (172 sloc) 9.05 kb
contributions.description=Utvecklaren av detta användarskript ber om ditt stöd genom en liten donation för att kunna fortsätta utveckla det.
copyDownloadURL=Kopiera hämtningsadress
copyDownloadURL.ak=K
edit=Redigera
edit.ak=e
editor.couldNotLaunch=Det gick inte att starta redigeringsprogrammet.
editor.pleasePickExecutable=Var vänlig välj ett körbart program att använda för redigering av användarskript.
editor.prompt=Var vänlig välj först det textredigeringsprogram du föredrar
editor.useScratchpad=Vill du använda Scratchpad som din textredigerare?
editor.useScratchpad.no=Nej, jag väljer min egen
editor.useScratchpad.yes=Ja
error.api.badArguments=
error.api.clipboard.type=är inte en typ som stöds av GM_setClipboard.
error.api.noResourceWithName=Det finns ingen resurs med namnet
error.api.noSecondArgValue=Det andra argumentet har inte angivits: Värde
error.api.prefNotFound=
error.api.reqURL=Ogiltig URL
error.api.reqURL.scheme=Otillåtet schema i URL
error.api.safeHTMLParser.url=Argumentet "URL" för GM_safeHTMLParser kunde inte parsas
error.api.unsafeAccess=Åtkomstfel i Scriptish: unsafeWindow kan inte anropa
error.charset=Ogiltig teckenuppsättning angavs.
error.dependency.loading=Fel vid inläsning av beroende
error.dependency.local=Säkerhetsundantag: Förfrågningar till lokala URL:er och chrome-URL:er är förbjudna
error.dependency.serverReturned=Fel! Servern returnerade
error.hash.algorithm=Ogiltig hashalgoritm angavs.
error.icon.dataURL=Ogiltig data: URL för @icon
error.icon.notImage=Fel! @icon har ingen MIME-bildtyp
error.icon.URL=Ogiltig URL för @icon
error.invalidCert=Ogiltigt SSL-certifikat.\nOm så önskas kan alla certifikat tillåtas genom att aktivera alternativet i Scriptish inställningar > Avancerat > Uppdateringssäkerhet.
error.isInvalidValue=är ett ogiltigt värde
error.matchPattern.rules=@match-mönster uppfyller inte mönsterreglerna
error.matchPattern.rules.file=@match-mönstret för filschema uppfyller inte mönsterreglerna
error.notSecure=Osäker URI.\nOm så önskas kan icke-HTTPS-uppdateringar tillåtas genom att aktivera alternativet i Scriptish inställningar > Avancerat > Uppdateringssäkerhet.
error.notSupported.Firefox=stöds inte i denna version av Firefox
error.openingFile=Det gick inte att öppna filen
error.pattern.parsing=Det gick inte att parsa mönstret
error.pref.type=Inställningstypen stöds inte. Giltiga typer är: sträng, boolesk och 32-bitars heltal.
error.remoteVersionOlder=Fjärrskriptet har inget senare versionsnummer än ditt nuvarande skript.
error.resource.dupName=är en resursnamnsdubblett. Varje @resource måste ha ett unikt namn.
error.resource.syntax=Ogiltig syntax för @resource-deklaration
error.retrieving=Det gick inte att hämta
error.script.installing=Fel vid installation av användarskript
error.script.loading=Fel vid inläsning av användarskript
greeting.btn.ak=I
greeting.msg=Detta är ett användarskript. Klicka på \"Installera\" för att börja använda det.
install=Installera
install.domains=domäner:
install.excludes=kan inte köras på:
install.includes=kan köras på:
install.matches=matchningar:
install.requires=kräver:
install.resources=resurser:
install.showScriptSource=Visa skriptets källa
install.title=Installation av användarskript
install.warning1=Skadliga skript kan kränka din integritet och agera för din räkning utan din vetskap.
install.warning2=Du bör endast installera skript från källor som du litar på.
installFromFile=Installera användarskript från fil…
installFromFile.ak=f
menu.commands=Användarskriptkommandon…
menu.commands.ak=A
menu.install=Installera användarskript…
menu.install.ak=I
menu.manage=Hantera användarskript…
menu.manage.ak=H
menu.new=Nytt användarskript…
menu.new.ak=N
menu.options.ak
menu.show=Visa användarskriptets källa
menu.show.ak=V
menu.title=Scriptish
menu.title.ak=c
menuitem.install=Installera detta användarskript…
menuitem.manage=Hantera användarskript
menuitem.new=Nytt användarskript
moving.dependency=Flyttar beroendefil från
moving.script=Flyttar skriptfil från
newscript.author=Skapat av
newscript.description=Beskrivning
newscript.excludes=Undantagna (ett per rad)
newscript.exists=Ett skript med samma namn är redan installerat.\nVill du ersätta det?
newscript.id=ID
newscript.includes=Inkluderade (ett per rad)
newscript.missing.id=Var vänlig ange ett ID.
newscript.missing.name=Var vänlig ange ett namn. Namnet kommer att visas i tilläggshanteraren.
newscript.name=Namn
newscript.namespace=Namnområde
newscript.noID=Var vänlig ange ett giltigt ID för ditt skript.
newscript.noName=Var vänlig ange ett namn på ditt skript.
newscript.runat=Kör när
newscript.runat.documentend=Dokumentet har lästs in
newscript.runat.documentidle=Dokumentet är först i väntelistan
newscript.runat.documentstart=Dokumentet börjar läsas in
newscript.runat.windowload=Fönster inkl. alla medier har lästs in helt och hållet
newscript.version=Version
nothing.timedOut=ingenting (tidsgränsen uppnåddes)
openFolder=Öppna mapp
openFolder.ak
openUserScriptsManager=Öppna användarskripthanteraren
openUserScriptsManager.ak
options=Inställningar
options.addonsManager=Tilläggshanteraren
options.alsoUninstallPrefs=Vid avinstallation av ett skript, ta även bort dess inställningar
options.cache=Cache
options.cache.enabled=Cachelagra användarskript
options.changeEditor=Byt redigeringsprogram
options.editor=Redigeringsprogram
options.editor.notset=Inget redigeringsprogram har valts
options.enableCopyDownloadURL=Aktivera kopiering av hämtningsadress
options.enabledSchemes.about=about-protokoll (internt)
options.enabledSchemes.advanced=Ytterligare protokoll
options.enabledSchemes.chrome=chrome-protokoll (internt)
options.enabledSchemes.data=dataprotokoll
options.enabledSchemes.file=filprotokoll (lokala filer)
options.enabledSchemes.ftp=FTP-protokoll
options.enabledSchemes.http=HTTP/HTTPS-protokoll
options.enabledSchemes.main=Protokoll
options.enabledSchemes.securityRemark=Alla ytterligare protokoll kan ha full åtkomst till systemet.
options.enabledSchemes.securityRemark2=Därmed utgör de en säkerhetsrisk tillsammans med ej betrodda skript!
options.enabledSchemes.unmht=UNMHT-protokoll (format för Mozilla Archive)
options.excludes.desc=Globala undantag kommer att åsidosätta alla skript och användardefinierade regler
options.excludes.empty=Inga globala undantag har angivits
options.excludes.remark=(Du kan ange ett undantag per rad)
options.excludes.test=
options.logChrome=Logga icke-kritiska tilläggsmeddelanden till Felkonsolen
options.logging=Loggning
options.logToErrorConsole=GM_log använder Felkonsolen
options.notifications=Aviseringar
options.notifications.popup.enable=Aktivera popup-aviseringar
options.notifications.sliding.enable=Aktivera glidande aviseringar
options.notifications.whenDisabled=Om inaktiverat, kommer alla aviseringar att visas i Felkonsolen.
options.pane.advanced=Avancerat
options.pane.excludes=Globala undantag
options.pane.main=Allmänt
options.pane.ui=Användargränssnitt
options.requireBuiltInCerts=Säker uppdatering kräver användning av inbyggda certifikat
options.requireSecured=Kräv att användarskript uppdateras via HTTPS
options.sync.desc=Tjänsten Firefox Sync och dess alternativ "Inställningar" måste vara aktiverade!
options.sync.ScriptishPrefs=Inställningar för Scriptish
options.sync.ScriptishPrefs.common=Synkronisera allmänna inställningar för tillägget Scriptish
options.sync.ScriptishPrefs.editor=Synkronisera redigeringsinställningarna
options.title=Inställningar för Scriptish
options.toolbarbutton=Verktygsfältsknapp
options.toolbarbutton.showScripts=Visa antalet aktiva skript
options.translation=Översättning
options.translation.useEnglish=Använd alltid engelska
options.update.security=Uppdateringssäkerhet
options.useDownloadURL=Använd hämtningsadressen för uppdateringar om ingen uppdaterings-URL finns angiven
reinstall=Ominstallera
saving=Sparar
scratchpad.saveAsUserScript=Spara som användarskript
scratchpad.saveAsUserScript.ak=p
scriptOptions.disableScriptIncludes=Inaktivera detta skripts inkluderade mönster och använd endast de användardefinierade mönstren.
scriptOptions.excludes=Undantagna av användaren:
scriptOptions.includes=Inkluderade av användaren:
statusbar.enabled=Aktiverat
statusbar.enabled.ak=A
statusbar.installed=har installerats
statusbar.modified=har ändrats
statusbar.noScripts.excluded=Sidan är undantagen!
statusbar.noScripts.notfound=Inga skript för sidan!
statusbar.noScripts.scheme=Schemat är inaktiverat!
statusbar.updated=har uppdaterats
sync=Synka
tooltip.loading=Läser in…
Uninstall=Avinstallera
untitledScript=(Namnlöst skript)
Update=Uppdatera
userscript=Användarskript
userscripts=Användarskript
userscripts.get=Hämta användarskript
userscripts.noneInstalled=Du har inga användarskript installerade
warning.returnfrommain=Att "gå tillbaka" från huvudområdet stöds som regel inte. Du bör åtgärda det i ditt användarskript.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.