Skip to content
Browse files

Updating pl courtesy of allertec (BabelZilla).

  • Loading branch information...
1 parent edc1cdd commit 74f67989e31054fd95223dc7a966d7a066103a97 @supahgreg supahgreg committed Sep 24, 2012
Showing with 9 additions and 9 deletions.
  1. +9 −9 extension/locale/pl/scriptish.properties
View
18 extension/locale/pl/scriptish.properties
@@ -16,7 +16,7 @@ error.api.noSecondArgValue=Drugi argument nie został określony: Wartość
error.api.prefNotFound=
error.api.reqURL=Błędny URL
error.api.reqURL.scheme=Niedozwolony schemat URL
-error.api.safeHTMLParser.url=
+error.api.safeHTMLParser.url=Argument "URL" z Parsera GM_safeHTMLParser nie może zostać przetworzony
error.api.unsafeAccess=Naruszenie zasad dostępu Scriptish: nie można wywołać niebezpiecznego Okna
error.charset=Określony zestaw znaków jest nieprawidłowy.
error.dependency.loading=Błąd ładowania zależności
@@ -26,16 +26,16 @@ error.hash.algorithm=Błędnie określony algorytm hash.
error.icon.dataURL=Błąd danych: URL dla @icon
error.icon.notImage=Błąd! @icon nie posiada obrazu typu MIME
error.icon.URL=Błędny URL dla @icon
-error.invalidCert=
+error.invalidCert=Nieprawidłowy certyfikat SSL.\nJeżeli jest on wymagany, to włącz wszystkie certyfikaty poprzez aktywację odpowiednich ustawień w Opcje / Zaawansowane / Aktualizuj Zabezpieczenia.
error.isInvalidValue=jest błędną wartością
error.matchPattern.rules=wzór @match nie odpowiada regułom wzoru
error.matchPattern.rules.file=Schemat wzoru @match dla pliku nie odpowiada regułom wzoru
-error.notSecure=
+error.notSecure=Niezabezpieczony URI.\nJeżeli jest wymagany, to włącz aktualizacje nie-HTTPS-owe poprzez aktywację ustawień w Opcje / Zaawansowane / Aktualizuj Zabezpieczenia.
error.notSupported.Firefox=nie jest wspierany przez tą wersję Firefox-a
error.openingFile=Nie można otworzyć pliku
error.pattern.parsing=Wzór nie mógł zostać przetworzony
error.pref.type=Niewspierany typ preferencji. Obowiązujące typy: string, bool oraz 32-bitowy integer.
-error.remoteVersionOlder=
+error.remoteVersionOlder=Zdalny skrypt nie posiada nowszej wersji niż obecna.
error.resource.dupName=jest duplikatem nazwy źródła. Każde @resource musi zawierać unikatową nazwę.
error.resource.syntax=Błąd składni deklaracji @resource
error.retrieving=Nie odzyskano
@@ -133,10 +133,10 @@ options.pane.main=Główne
options.pane.ui=Interfejs Użytkownika
options.requireBuiltInCerts=Aktualizacja bezpieczeństwa wymaga użycia wbudowanych certyfikatów
options.requireSecured=Wymagane skrypty użytkownika do aktualizacji przez HTTPS
-options.sync.desc=
-options.sync.ScriptishPrefs=
-options.sync.ScriptishPrefs.common=
-options.sync.ScriptishPrefs.editor=
+options.sync.desc=Usługa Firefox Sync i jej "Preferencje" muszą być włączone!
+options.sync.ScriptishPrefs=Preferencje Scriptish
+options.sync.ScriptishPrefs.common=Synchronizuj wspólne preferencje rozszerzeń Scriptish
+options.sync.ScriptishPrefs.editor=Synchronizuj preferencje Edytora
options.title=Opcje Scriptish
options.toolbarbutton=Pasek narzędzi
options.toolbarbutton.showScripts=Pokaż liczbę aktywnych skryptów
@@ -159,7 +159,7 @@ statusbar.noScripts.excluded=Strona została wykluczona!
statusbar.noScripts.notfound=Brak skryptów dla strony!
statusbar.noScripts.scheme=Schemat został wyłączony!
statusbar.updated=poprawnie zaktualizowano
-sync=
+sync=Synchronizuj
tooltip.loading=Ładowanie...
Uninstall=Odinstalowanie
untitledScript=Skrypt bez nazwy

0 comments on commit 74f6798

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.