Permalink
Browse files

Updating sv-SE courtesy of Lakrits (BabelZilla).

  • Loading branch information...
supahgreg committed Sep 23, 2012
1 parent a00f4cb commit dd748e4ca2d5cec04bd8fe76be7d16a343775841
Showing with 11 additions and 11 deletions.
  1. +1 −1 extension/locale/sv-SE/description.properties
  2. +10 −10 extension/locale/sv-SE/scriptish.properties
@@ -1,5 +1,5 @@
amo.description.line1=Scriptish är en fristående förgrening av Greasemonkey och erbjuder:
-amo.description.line2=Allting som Greasemonkey erbjuder (vilket faktiskt är riktigt användbart)
+amo.description.line2=Allting som Greasemonkey erbjuder (som är användbart, vill säga)
amo.description.line3=Uppdatering: Användarskript kan uppdateras i Scriptish m.h.a. @updateURL
amo.description.line4=Flera nya <a title="Scriptishs metadatablocksdokumentation - Scriptish Wiki" href="https://github.com/scriptish/scriptish/wiki/Manual%3A-Metadata-Block">metadatanycklar (@keys)</a>
amo.description.line5=Flera nya <a title="Scriptishs användarskripts-API - Scriptish Wiki" href="https://github.com/scriptish/scriptish/wiki/Manual%3A-API">tillägg till GM_-API:n</a>
@@ -14,7 +14,7 @@ error.api.noResourceWithName=Det finns ingen resurs med namnet
error.api.noSecondArgValue=Det andra argumentet har inte angivits: Värde
error.api.reqURL=Ogiltig URL
error.api.reqURL.scheme=Otillåtet schema i URL
-error.api.safeHTMLParser.url=
+error.api.safeHTMLParser.url=Argumentet "URL" för GM_safeHTMLParser kunde inte parsas
error.api.unsafeAccess=Åtkomstfel i Scriptish: unsafeWindow kan inte anropa
error.charset=Ogiltig teckenuppsättning angavs.
error.dependency.loading=Fel vid inläsning av beroende
@@ -24,16 +24,16 @@ error.hash.algorithm=Ogiltig hashalgoritm angavs.
error.icon.dataURL=Ogiltig data: URL för @icon
error.icon.notImage=Fel! @icon har ingen MIME-bildtyp
error.icon.URL=Ogiltig URL för @icon
-error.invalidCert=
+error.invalidCert=Ogiltigt SSL-certifikat.\nOm så önskas kan alla certifikat tillåtas genom att aktivera alternativet i Scriptish inställningar > Avancerat > Uppdateringssäkerhet.
error.isInvalidValue=är ett ogiltigt värde
error.matchPattern.rules=@match-mönster uppfyller inte mönsterreglerna
error.matchPattern.rules.file=@match-mönstret för filschema uppfyller inte mönsterreglerna
-error.notSecure=
+error.notSecure=Osäker URI.\nOm så önskas kan icke-HTTPS-uppdateringar tillåtas genom att aktivera alternativet i Scriptish inställningar > Avancerat > Uppdateringssäkerhet.
error.notSupported.Firefox=stöds inte i denna version av Firefox
error.openingFile=Det gick inte att öppna filen
error.pattern.parsing=Det gick inte att parsa mönstret
error.pref.type=Inställningstypen stöds inte. Giltiga typer är: sträng, boolesk och 32-bitars heltal.
-error.remoteVersionOlder=
+error.remoteVersionOlder=Fjärrskriptet har inget senare versionsnummer än ditt nuvarande skript.
error.resource.dupName=är en resursnamnsdubblett. Varje @resource måste ha ett unikt namn.
error.resource.syntax=Ogiltig syntax för @resource-deklaration
error.retrieving=Det gick inte att hämta
@@ -131,10 +131,10 @@ options.pane.main=Allmänt
options.pane.ui=Användargränssnitt
options.requireBuiltInCerts=Säker uppdatering kräver användning av inbyggda certifikat
options.requireSecured=Kräv att användarskript uppdateras via HTTPS
-options.sync.desc=
-options.sync.ScriptishPrefs=
-options.sync.ScriptishPrefs.common=
-options.sync.ScriptishPrefs.editor=
+options.sync.desc=Tjänsten Firefox Sync och dess alternativ "Inställningar" måste vara aktiverade!
+options.sync.ScriptishPrefs=Inställningar för Scriptish
+options.sync.ScriptishPrefs.common=Synkronisera allmänna inställningar för tillägget Scriptish
+options.sync.ScriptishPrefs.editor=Synkronisera redigeringsinställningarna
options.title=Inställningar för Scriptish
options.toolbarbutton=Verktygsfältsknapp
options.toolbarbutton.showScripts=Visa antalet aktiva skript
@@ -157,7 +157,7 @@ statusbar.noScripts.excluded=Sidan är undantagen!
statusbar.noScripts.notfound=Inga skript för sidan!
statusbar.noScripts.scheme=Schemat är inaktiverat!
statusbar.updated=har uppdaterats
-sync=
+sync=Synka
tooltip.loading=Läser in…
Uninstall=Avinstallera
untitledScript=(Namnlöst skript)
@@ -166,4 +166,4 @@ userscript=Användarskript
userscripts=Användarskript
userscripts.get=Hämta användarskript
userscripts.noneInstalled=Du har inga användarskript installerade
-warning.returnfrommain=Att \"gå tillbaka\" från huvudområdet stöds som regel inte. Du bör åtgärda det i ditt användarskript.
+warning.returnfrommain=Att "gå tillbaka" från huvudområdet stöds som regel inte. Du bör åtgärda det i ditt användarskript.

0 comments on commit dd748e4

Please sign in to comment.