Skip to content

scriptotek/humord

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

License Build Status GitHub repo size in bytes

HUMORD

HUMORD is a subject thesaurus maintained in BIBSYS' emnemodul and exported as XML to http://www.bibsys.no/files/out/humordsok/humord.xml every Monday morning.

Innhold

Contents of this repo:

 • src/humord.xml : Source data from BIBSYS' emnemodul.
 • humord.json : Converted to RoaldIII JSON.
 • dist/humord.ttl : Converted to RDF Turtle, with mappings mixed in.
 • dist/humord.marc21.xml : Converted to MARC21 XML, with DDC mappings mixed in.

Conversion

Authority data is currently maintained in Bibsys and converted to JSON (RoaldIII data model) using RoaldIII. RoaldIII is also used to mix in mappings before exporting RDF/SKOS and MARC21.

 • poetry install to install dependencies needed for the conversion.
 • poetry run doit build to do the actual conversion. This only runs if any of the source files have changed or any of the target files are missing. To force a conversion even if no files have changed, run doit forget build && doit build (useful during development).

Please see the RoaldIII repo for more details on the conversion.

The RoaldIII JSON data is found in humord.json. Complete, distributable RDF/SKOS and MARC21 files are found in the dist folder. These includes mappings.

Konverteringsprosessen

I registerfilen er hver term angitt som et <post>-element. Dette har underelementer som <term-id>, <hovedemnefrase>, osv. Under vises vår foreløpige modell for mapping av disse elementene til RDF, som implementert i convert.xq. Vi bruker hovedsakelig SKOS-vokabularet.

 • Hvis posten har <se-id>:

  <http://data.ub.uio.no/humord/<se-id> a skos:Concept
    skos:altLabel "<hovedemnefrase> (<kvalifikator>)"@nb
 • Ellers:

  <http://data.ub.uio.no/humord/<term-id> a skos:Concept
    skos:prefLabel "<hovedemnefrase> (<kvalifikator)>"@nb
    skos:inScheme <http://data.ub.uio.no/humord/>
    dcterms:identifier "<term-id>"
    dcterms:modified "<dato>"^^xs:date
    skos:definition "<definisjon>"@nb
    skos:editorialNote "<noter>"@nb
    skos:editorialNote "Lukket bemerkning: <lukket-bemerkning>"@nb
    skos:scopeNote "Se også: <gen-se-ogsa-henvisning>"@nb
    skos:broader <http://data.ub.uio.no/humord/<overordnetterm-id>
    skos:broader <http://data.ub.uio.no/humord/<ox-id>
    skos:related <http://data.ub.uio.no/humord/<se-ogsa-id>

Merknader og åpne spørsmål

 • Se-henvisninger (SE) mappes til skos:altLabel med selve termene som enkle literaler. De beholder ikke egne identifikatorer, slik de har i den nåværende HUMORD-modellen. Om vi skulle ønske å beholde identifikatorene, kan vi uttrykke termene som skosxl:Label fremfor literaler, men det kompliserer modellen og er derfor fristende å unngå med mindre vi faktisk har en god grunn til å gjøre det.

 • Generelle se-henvisninger (GE) ignoreres foreløpig. Vi har 392 av disse (liste). Dersom vi skulle ønske å inkludere de kan vi bruke isothes:SplitNonPreferredTerm fra ISO 25964 SKOS extension, som er en utvidelse av skosxl:Label. Eks:

  :9767 a isothes:PreferredTerm ,
    isothes:lexicalValue "Språk" ,
    isothes:identifier "HUME09767" .
  
  :3680 a isothes:PreferredTerm ,
    isothes:lexicalValue "Norden" ,
    isothes:identifier "HUME03680" .
  
  :10249 a isothes:SplitNonPreferredTerm ,
    isothes:lexicalValue "Nordisk språk"@nb ,
    isothes:identifier "HUME10249" .
  
  :c1 a isothes:CompoundEquivalence ,
    isothes:plusUF <:10249>
    isothes:plusUse <:9767>, <:3680>

  Merk at dette er relasjoner mellom termer, ikke begreper, så det representerer et ganske markant brudd med SKOS-modellen. Men det går selvfølgelig an å tilby både en isothes-basert RDF og en SKOS-basert RDF.

 • Fasettindikatorer: Vi har 175 slike (<type>F</type>). Disse mappes til isothes:ThesaurusArray og skos:Collection. Eksempel:

  <humord/c00102> a isothes:ThesaurusArray,
     skos:Collection ;
   dct:identifier "HUME00102" ;
   dct:modified "1994-03-21"^^xsd:date ;
   skos:inScheme <humord> ;
   skos:member <humord/c00103>,
     <humord/c00105>,
     <humord/c00106>,
     <humord/c00107>,
     <humord/c00109>,
     <humord/c16312>,
     <humord/c18224>,
     <humord/c19001>,
     <humord/c19427>,
     <humord/c25561>,
     <humord/c25928>,
     <humord/c27930> ;
   skos:prefLabel "(arkeologi etter type)"@nb .

  (Foreløpig uløst problem: dct:modified reflekterer ikke når det sist ble gjort endringer i medlemslisten.)

  I MARC21-representasjonen får de 008/15 = "b" for å markere at disse ikke skal brukes i emneinnførsler, og 008/09 = "e" for å markere at de er fasettindikatorer ("node label").

 • Knutetermer (hjelpetermer): Vi har 132 slike (<type>K</type>). Disse brukes ikke i indeksering, bare for å "knytte hierarkier sammen". De konverteres som vanlig, men får rdf:type bs:KnuteTerm så de enkelt kan identifiseres ved behov. I MARC21-representasjonen får de 008/15 = "b" for å markere at disse ikke skal brukes i emneinnførsler.

  Eksempel:

  <http://data.ub.uio.no/humord/00008> a bs:KnuteTerm, skos:Concept ;
 • Topptermer (<toppterm-id>): Legger til skos:topConceptOf <http://data.ub.uio.no/humord/>. Humord har 26 stk. I XML-filen fra Bibsys har disse i tillegg en hierarkisk relasjon til HUME00001, men denne ignoreres i konverteringen. Toppbegreper med overordnede blir for dumt :)

 • Underemnefrase (<underemnefrase>) er ikke brukt i HUMORD.

Oppdatering

(UTDATERT)

Bibsys legger ut oppdatert Humord-XML hver mandag klokka 07 UTC. 0715 henter vi filen, konverterer til RDF, gjør en commit og dytter til utv.uio.no. (Zorba og Jena må ligge i PATH)

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/zorba-3.0/bin:/data/apache-jena-2.10.0/bin/
15 7 * * 1 cd /projects/datakilder && ./tools/publish.sh humord 2>&1 | tee out.log

0730 oppdaterer vi Fuseki på en annen maskin. I crontab settes RUBYENV til verdien fra rvm env --path:

RUBYENV=/usr/local/rvm/environments/ruby-1.9.3-p551@global
30 7 * * 1 cd /opt/datakilder && git pull uio master && ./tools/update-fuseki.sh humord

Lisens

Dataene ble lagt ut i forbindelse med prosjektet tesaurus-mapping høsten 2014. De er tilgjengelige under CC0 1.0.

About

Data for Humord-tesaurusen

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published