Permalink
Browse files

I18N: Update translations templates

 • Loading branch information...
criezy committed Aug 21, 2018
1 parent 4188ba1 commit 3ba76e354a56651fe5d7b72c88aa57db18d6f41c
Showing with 192 additions and 192 deletions.
 1. +8 −8 po/be_BY.po
 2. +8 −8 po/ca_ES.po
 3. +8 −8 po/cs_CZ.po
 4. +8 −8 po/da_DK.po
 5. +8 −8 po/de_DE.po
 6. +8 −8 po/el.po
 7. +8 −8 po/es_ES.po
 8. +8 −8 po/eu.po
 9. +8 −8 po/fi_FI.po
 10. +8 −8 po/fr_FR.po
 11. +8 −8 po/gl_ES.po
 12. +8 −8 po/hu_HU.po
 13. +8 −8 po/it_IT.po
 14. +8 −8 po/nb_NO.po
 15. +8 −8 po/nl_NL.po
 16. +8 −8 po/nn_NO.po
 17. +8 −8 po/pl_PL.po
 18. +8 −8 po/pt_BR.po
 19. +8 −8 po/pt_PT.po
 20. +8 −8 po/ru_RU.po
 21. +8 −8 po/scummvm.pot
 22. +8 −8 po/sv_SE.po
 23. +8 −8 po/uk_UA.po
 24. +8 −8 po/zh-Latn_CN.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-18 14:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-22 01:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-06 21:35+0000\n"
"Last-Translator: Fiodar <fedor_qd@mail.ru>\n"
"Language-Team: Belarusian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -33,29 +33,29 @@ msgstr "
msgid "Available engines:"
msgstr "´ÐáâãßÝëï àãåÐÒöçÚö:"

#: gui/browser.cpp:69 gui/browser_osx.mm:84
#: gui/browser.cpp:70 gui/browser_osx.mm:84
msgid "Show hidden files"
msgstr "¿ÐÚÐ×ÒÐæì áåÐÒÐÝëï äÐÙÛë"

#: gui/browser.cpp:69
#: gui/browser.cpp:70
msgid "Show files marked with the hidden attribute"
msgstr "¿ÐÚÐ×ÒÐæì äÐÙÛë × ÐâàëÑãâÐÜ \"áåÐÒÐÝë\""

#: gui/browser.cpp:73 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/remotebrowser.cpp:57
msgid "Go up"
msgstr "ÃÒÕàå"

#: gui/browser.cpp:73 gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/remotebrowser.cpp:59
msgid "Go to previous directory level"
msgstr "¿ÕàÐÙáæö ÝÐ ÔëàíÚâÞàëî þ×àÞþÝÕÜ ÒëèíÙ"

#: gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:59
#: gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:59
msgctxt "lowres"
msgid "Go up"
msgstr "ÃÒÕàå"

#: gui/browser.cpp:76 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/browser.cpp:77 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:65
#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:92
#: gui/options.cpp:1774 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "
msgid "Cancel"
msgstr "°ÔÜÕÝÐ"

#: gui/browser.cpp:77 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/browser.cpp:78 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/filebrowser-dialog.cpp:66 gui/remotebrowser.cpp:61
#: gui/themebrowser.cpp:56
msgid "Choose"
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-18 14:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-22 01:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-06 21:31+0000\n"
"Last-Translator: Pere Orga <gotrunks@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -33,29 +33,29 @@ msgstr "Caracter
msgid "Available engines:"
msgstr "Motors disponibles:"

#: gui/browser.cpp:69 gui/browser_osx.mm:84
#: gui/browser.cpp:70 gui/browser_osx.mm:84
msgid "Show hidden files"
msgstr "Mostra els fitxers ocults"

#: gui/browser.cpp:69
#: gui/browser.cpp:70
msgid "Show files marked with the hidden attribute"
msgstr "Mostra els fitxers marcats amb l'atribut d'ocultació"

#: gui/browser.cpp:73 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/remotebrowser.cpp:57
msgid "Go up"
msgstr "Amunt"

#: gui/browser.cpp:73 gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/remotebrowser.cpp:59
msgid "Go to previous directory level"
msgstr "Torna al nivell de directoris anterior"

#: gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:59
#: gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:59
msgctxt "lowres"
msgid "Go up"
msgstr "Amunt"

#: gui/browser.cpp:76 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/browser.cpp:77 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:65
#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:92
#: gui/options.cpp:1774 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "Amunt"
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"

#: gui/browser.cpp:77 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/browser.cpp:78 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/filebrowser-dialog.cpp:66 gui/remotebrowser.cpp:61
#: gui/themebrowser.cpp:56
msgid "Choose"
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.7.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-18 14:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-22 01:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-18 10:09+0000\n"
"Last-Translator: Adrian Frühwirth <bonki@scummvm.org>\n"
"Language-Team: Czech <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -35,29 +35,29 @@ msgstr "Zakompilovan
msgid "Available engines:"
msgstr "Dostupná jádra:"

#: gui/browser.cpp:69 gui/browser_osx.mm:84
#: gui/browser.cpp:70 gui/browser_osx.mm:84
msgid "Show hidden files"
msgstr "Zobrazit skryté soubory"

#: gui/browser.cpp:69
#: gui/browser.cpp:70
msgid "Show files marked with the hidden attribute"
msgstr "Zobrazit soubory s vlastností skryté"

#: gui/browser.cpp:73 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/remotebrowser.cpp:57
msgid "Go up"
msgstr "Jít nahoru"

#: gui/browser.cpp:73 gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/remotebrowser.cpp:59
msgid "Go to previous directory level"
msgstr "Jít na pøedchozí úroveò adresáøe"

#: gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:59
#: gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:59
msgctxt "lowres"
msgid "Go up"
msgstr "Jít nahoru"

#: gui/browser.cpp:76 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/browser.cpp:77 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:65
#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:92
#: gui/options.cpp:1774 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
@@ -79,7 +79,7 @@ msgstr "J
msgid "Cancel"
msgstr "Zru¹it"

#: gui/browser.cpp:77 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/browser.cpp:78 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/filebrowser-dialog.cpp:66 gui/remotebrowser.cpp:61
#: gui/themebrowser.cpp:56
msgid "Choose"
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-18 14:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-22 01:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-18 10:10+0000\n"
"Last-Translator: Adrian Frühwirth <bonki@scummvm.org>\n"
"Language-Team: Danish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -33,29 +33,29 @@ msgstr "Funktioner kompileret ind:"
msgid "Available engines:"
msgstr "Tilgængelige \"motorer\":"

#: gui/browser.cpp:69 gui/browser_osx.mm:84
#: gui/browser.cpp:70 gui/browser_osx.mm:84
msgid "Show hidden files"
msgstr "Vis skjulte filer"

#: gui/browser.cpp:69
#: gui/browser.cpp:70
msgid "Show files marked with the hidden attribute"
msgstr "Vis filer markeret med skjult attribut"

#: gui/browser.cpp:73 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/remotebrowser.cpp:57
msgid "Go up"
msgstr "Gå op"

#: gui/browser.cpp:73 gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/remotebrowser.cpp:59
msgid "Go to previous directory level"
msgstr "Gå til forrige biblioteks niveau"

#: gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:59
#: gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:59
msgctxt "lowres"
msgid "Go up"
msgstr "Gå op"

#: gui/browser.cpp:76 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/browser.cpp:77 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:65
#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:92
#: gui/options.cpp:1774 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "G
msgid "Cancel"
msgstr "Fortryd"

#: gui/browser.cpp:77 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/browser.cpp:78 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/filebrowser-dialog.cpp:66 gui/remotebrowser.cpp:61
#: gui/themebrowser.cpp:56
msgid "Choose"
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-18 14:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-22 01:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-30 19:07+0000\n"
"Last-Translator: Lothar Serra Mari <serra@scummvm.org>\n"
"Language-Team: German <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -33,30 +33,30 @@ msgstr "Verf
msgid "Available engines:"
msgstr "Verfügbare Spiele-Engines:"

#: gui/browser.cpp:69 gui/browser_osx.mm:84
#: gui/browser.cpp:70 gui/browser_osx.mm:84
msgid "Show hidden files"
msgstr "Versteckte Dateien anzeigen"

#: gui/browser.cpp:69
#: gui/browser.cpp:70
msgid "Show files marked with the hidden attribute"
msgstr ""
"Dateien anzeigen, die mit dem Attribut \"versteckt\" gekennzeichnet sind"

#: gui/browser.cpp:73 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/remotebrowser.cpp:57
msgid "Go up"
msgstr "Pfad hoch"

#: gui/browser.cpp:73 gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/remotebrowser.cpp:59
msgid "Go to previous directory level"
msgstr "Zu höherer Pfadebene wechseln"

#: gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:59
#: gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:59
msgctxt "lowres"
msgid "Go up"
msgstr "Pfad hoch"

#: gui/browser.cpp:76 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/browser.cpp:77 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:65
#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:92
#: gui/options.cpp:1774 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr "Pfad hoch"
msgid "Cancel"
msgstr "Abbrechen"

#: gui/browser.cpp:77 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/browser.cpp:78 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/filebrowser-dialog.cpp:66 gui/remotebrowser.cpp:61
#: gui/themebrowser.cpp:56
msgid "Choose"
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.10.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-18 14:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-22 01:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-06 21:26+0000\n"
"Last-Translator: Arius <alidop@pathfinder.gr>\n"
"Language-Team: Greek <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -32,29 +32,29 @@ msgstr "
msgid "Available engines:"
msgstr "ÄéáèÝóéìåò ìç÷áíÝò:"

#: gui/browser.cpp:69 gui/browser_osx.mm:84
#: gui/browser.cpp:70 gui/browser_osx.mm:84
msgid "Show hidden files"
msgstr "ÅìöÜíéóç êñõöþí áñ÷åßùí"

#: gui/browser.cpp:69
#: gui/browser.cpp:70
msgid "Show files marked with the hidden attribute"
msgstr "ÅìöÜíåéóç áñ÷åßùí ðïõ Ý÷ïõí åðéóçìáíèåß ùò êñõöÜ"

#: gui/browser.cpp:73 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/remotebrowser.cpp:57
msgid "Go up"
msgstr "ÌåôÜâáóç ðÜíù"

#: gui/browser.cpp:73 gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/remotebrowser.cpp:59
msgid "Go to previous directory level"
msgstr "ÌåôÜâáóç óôï ðñïçãïýìåíï åðßðåäï êáôáëüãïõ"

#: gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:59
#: gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:59
msgctxt "lowres"
msgid "Go up"
msgstr "ÌåôÜâáóç ðÜíù"

#: gui/browser.cpp:76 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/browser.cpp:77 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:65
#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:92
#: gui/options.cpp:1774 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
@@ -76,7 +76,7 @@ msgstr "
msgid "Cancel"
msgstr "Áêýñùóç"

#: gui/browser.cpp:77 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/browser.cpp:78 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/filebrowser-dialog.cpp:66 gui/remotebrowser.cpp:61
#: gui/themebrowser.cpp:56
msgid "Choose"
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.4.0svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-18 14:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-22 01:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-18 10:10+0000\n"
"Last-Translator: Adrian Frühwirth <bonki@scummvm.org>\n"
"Language-Team: Spanish <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -33,29 +33,29 @@ msgstr "Caracter
msgid "Available engines:"
msgstr "Motores disponibles:"

#: gui/browser.cpp:69 gui/browser_osx.mm:84
#: gui/browser.cpp:70 gui/browser_osx.mm:84
msgid "Show hidden files"
msgstr "Mostrar archivos ocultos"

#: gui/browser.cpp:69
#: gui/browser.cpp:70
msgid "Show files marked with the hidden attribute"
msgstr "Mostrar los archivos marcados como ocultos"

#: gui/browser.cpp:73 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/remotebrowser.cpp:57
msgid "Go up"
msgstr "Arriba"

#: gui/browser.cpp:73 gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/browser.cpp:74 gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:57
#: gui/remotebrowser.cpp:59
msgid "Go to previous directory level"
msgstr "Ir al nivel de directorio anterior"

#: gui/browser.cpp:75 gui/remotebrowser.cpp:59
#: gui/browser.cpp:76 gui/remotebrowser.cpp:59
msgctxt "lowres"
msgid "Go up"
msgstr "Arriba"

#: gui/browser.cpp:76 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/browser.cpp:77 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:298
#: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:65
#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:92
#: gui/options.cpp:1774 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "Arriba"
msgid "Cancel"
msgstr "Cancelar"

#: gui/browser.cpp:77 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/browser.cpp:78 gui/browser_osx.mm:151 gui/chooser.cpp:47
#: gui/filebrowser-dialog.cpp:66 gui/remotebrowser.cpp:61
#: gui/themebrowser.cpp:56
msgid "Choose"
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 3ba76e3

Please sign in to comment.