Skip to content
Permalink
Browse files

I18N: Update translations templates

 • Loading branch information...
criezy committed Aug 13, 2019
1 parent 4453f3c commit 440f5bd48cf9af4cc6493a607f9392d99ec8b8a6
Showing with 968 additions and 390 deletions.
 1. +41 −16 po/be_BY.po
 2. +36 −15 po/ca_ES.po
 3. +41 −16 po/cs_CZ.po
 4. +41 −16 po/da.po
 5. +41 −16 po/de_DE.po
 6. +41 −16 po/el.po
 7. +41 −16 po/es_ES.po
 8. +36 −15 po/eu.po
 9. +41 −16 po/fi_FI.po
 10. +41 −16 po/fr_FR.po
 11. +41 −16 po/gl_ES.po
 12. +31 −14 po/he.po
 13. +41 −16 po/hu_HU.po
 14. +41 −16 po/it_IT.po
 15. +38 −16 po/nb_NO.po
 16. +41 −16 po/nl_NL.po
 17. +36 −15 po/nn_NO.po
 18. +36 −15 po/pl_PL.po
 19. +33 −15 po/pt_BR.po
 20. +41 −16 po/pt_PT.po
 21. +41 −16 po/ru_RU.po
 22. +30 −14 po/scummvm.pot
 23. +41 −16 po/sv_SE.po
 24. +41 −16 po/uk_UA.po
 25. +36 −15 po/zh-Latn_CN.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.8.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-09 23:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-13 23:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-06 21:35+0000\n"
"Last-Translator: Fiodar <fedor_qd@mail.ru>\n"
"Language-Team: Belarusian <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -2453,27 +2453,27 @@ msgid "Resolution: %dx%d"
msgstr "°ÔàÞ×ÝÕÝÝÕ: %dx%d"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2511
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2518
msgid "Enabled aspect ratio correction"
msgstr "ºÐàíÚæëï áãÐÔÝÞáöÝ ÑÐÚÞþ ãÚÛîçÐÝÐ"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2517
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2524
msgid "Disabled aspect ratio correction"
msgstr "ºÐàíÚæëï áãÐÔÝÞáöÝ ÑÐÚÞþ ÒëÚÛîçÐÝÐ"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:646
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2534
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2541
msgid "Filtering enabled"
msgstr "ÄöÛìâàÐæëï þÚÛîçÐÝÐ"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:648
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2536
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2543
msgid "Filtering disabled"
msgstr "ÄöÛìâàÐæëï ÒëÚÛîçÐÝÐ"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:676
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2565
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
msgid "Stretch mode"
msgstr ""

@@ -2488,7 +2488,7 @@ msgctxt "lowres"
msgid "Normal (no scaling)"
msgstr "±Õ× ßÐÒÕÛöçíÝÝï"

#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2627
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2634
msgid "Active graphics filter:"
msgstr "°ÚâëþÝë ÓàÐäöçÝë äöÛìâà:"

@@ -3084,22 +3084,41 @@ msgid ""
msgstr ""
"½ïßàÐÒöÛìÝÐï ÒÕàáöï äÐÙÛÐ àãåÐÒöçÚÐ %s. ÇÐÚÐÛÐáï %d.%d, ÐÛÕ ×ÝÞÙÔ×ÕÝÐ %d.%d."

#: engines/adl/detection.cpp:49 engines/adl/detection.cpp:59
msgid "Color mode"
msgstr "ÀíÖëÜ ÚÞÛÕàã"
#: engines/adl/detection.cpp:51
#, fuzzy
msgid "TV emulation"
msgstr "ÍÜãÛïâÐà MT-32"

#: engines/adl/detection.cpp:52
msgid "Emulate composite output to an NTSC TV"
msgstr ""

#: engines/adl/detection.cpp:50 engines/adl/detection.cpp:60
msgid "Use color graphics"
#: engines/adl/detection.cpp:61 engines/adl/detection.cpp:71
#, fuzzy
msgid "Color graphics"
msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÚÐÛïàÞÒãî ÓàÐäöÚã"

#: engines/adl/detection.cpp:69
msgid "Scanlines"
msgstr "ÁÚÐÝ-ÛöÝöö"
#: engines/adl/detection.cpp:62 engines/adl/detection.cpp:72
#, fuzzy
msgid "Use color graphics instead of monochrome"
msgstr "²ëÚÐàëáâÞþÒÐæì ÚÐÛïàÞÒãî ÓàÐäöÚã"

#: engines/adl/detection.cpp:70
#: engines/adl/detection.cpp:81
msgid "Show scanlines"
msgstr "¿ÐÚÐ×ÒÐæì áÚÐÝ-ÛöÝöö"

#: engines/adl/detection.cpp:82
msgid "Darken every other scanline to mimic the look of a CRT"
msgstr ""

#: engines/adl/detection.cpp:91
msgid "Always use sharp monochrome text"
msgstr ""

#: engines/adl/detection.cpp:92
msgid "Do not emulate NTSC artifacts for text"
msgstr ""

#: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
#: engines/drascula/detection.cpp:331 engines/dreamweb/detection.cpp:48
#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:457
@@ -5420,6 +5439,12 @@ msgstr ""
"³íâë äÐÙÛ ×ÐåÐÒÐÝÐÙ ÓãÛìÝö ÜÐÕ ÒÕàáöî %u, ÐÛÕ àãåÐÒöçÞÚ ßÐÔâàëÜÒÐÕ ÒÕàáöö ÔÐ "
"%d. ²ÐÜ ßÐâàíÑÝÐ ÝÞÒÐï ÒÕàáöï ScummVM ÔÛï ÚÐàëáâÐÝÝï ÓíâëÜ äÐÙÛÐÜ."

#~ msgid "Color mode"
#~ msgstr "ÀíÖëÜ ÚÞÛÕàã"

#~ msgid "Scanlines"
#~ msgstr "ÁÚÐÝ-ÛöÝöö"

#~ msgid "Storage:"
#~ msgstr "²ÞÑÛÐÚÐ:"

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.6.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-09 23:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-13 23:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-11 14:05+0000\n"
"Last-Translator: Alfred Vallés Tortosa <lolocop@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -2445,27 +2445,27 @@ msgid "Resolution: %dx%d"
msgstr ""

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2511
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2518
msgid "Enabled aspect ratio correction"
msgstr "S'ha activat la correcció de la relació d'aspecte"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2517
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2524
msgid "Disabled aspect ratio correction"
msgstr "S'ha desactivat la correcció de la relació d'aspecte"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:646
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2534
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2541
msgid "Filtering enabled"
msgstr "Filtratge activat"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:648
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2536
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2543
msgid "Filtering disabled"
msgstr "Filtratge desactivat"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:676
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2565
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
msgid "Stretch mode"
msgstr ""

@@ -2480,7 +2480,7 @@ msgctxt "lowres"
msgid "Normal (no scaling)"
msgstr "Normal (no escalat)"

#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2627
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2634
msgid "Active graphics filter:"
msgstr "Filtre de gràfics actiu:"

@@ -3074,23 +3074,41 @@ msgid ""
"%d.%d."
msgstr ""

#: engines/adl/detection.cpp:49 engines/adl/detection.cpp:59
msgid "Color mode"
msgstr "Mode de color"
#: engines/adl/detection.cpp:51
#, fuzzy
msgid "TV emulation"
msgstr "Emulador de MT-32"

#: engines/adl/detection.cpp:50 engines/adl/detection.cpp:60
msgid "Use color graphics"
#: engines/adl/detection.cpp:52
msgid "Emulate composite output to an NTSC TV"
msgstr ""

#: engines/adl/detection.cpp:69
msgid "Scanlines"
#: engines/adl/detection.cpp:61 engines/adl/detection.cpp:71
#, fuzzy
msgid "Color graphics"
msgstr "Filtres de gràfics"

#: engines/adl/detection.cpp:62 engines/adl/detection.cpp:72
msgid "Use color graphics instead of monochrome"
msgstr ""

#: engines/adl/detection.cpp:70
#: engines/adl/detection.cpp:81
#, fuzzy
msgid "Show scanlines"
msgstr "Mostra les etiquetes dels objectes"

#: engines/adl/detection.cpp:82
msgid "Darken every other scanline to mimic the look of a CRT"
msgstr ""

#: engines/adl/detection.cpp:91
msgid "Always use sharp monochrome text"
msgstr ""

#: engines/adl/detection.cpp:92
msgid "Do not emulate NTSC artifacts for text"
msgstr ""

#: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
#: engines/drascula/detection.cpp:331 engines/dreamweb/detection.cpp:48
#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:457
@@ -5381,6 +5399,9 @@ msgid ""
"%d. You will need an updated version of the engine to use this saved game."
msgstr ""

#~ msgid "Color mode"
#~ msgstr "Mode de color"

#~ msgid "Storage:"
#~ msgstr "Emmagatzematge:"

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ScummVM 1.7.0git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-09 23:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-13 23:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-18 10:09+0000\n"
"Last-Translator: Adrian Frühwirth <bonki@scummvm.org>\n"
"Language-Team: Czech <https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/"
@@ -2455,27 +2455,27 @@ msgid "Resolution: %dx%d"
msgstr "Rozli¹ení: %dx%d"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:624
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2511
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2518
msgid "Enabled aspect ratio correction"
msgstr "Povolena korekce pomìru stran"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:626
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2517
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2524
msgid "Disabled aspect ratio correction"
msgstr "Zakázána korekce pomìru stran"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:646
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2534
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2541
msgid "Filtering enabled"
msgstr "Filtrování povoleno"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:648
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2536
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2543
msgid "Filtering disabled"
msgstr "Filtrování zakázáno"

#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:676
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2565
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2572
msgid "Stretch mode"
msgstr ""

@@ -2490,7 +2490,7 @@ msgctxt "lowres"
msgid "Normal (no scaling)"
msgstr "Normální (bez zmìny velikosti)"

#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2627
#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2634
msgid "Active graphics filter:"
msgstr "Aktivní grafický filtr:"

@@ -3087,22 +3087,41 @@ msgid ""
msgstr ""
"Nalezena data jádra '%s' s nesprávnou verzí. Oèekávána %d.%d, ale byla %d.%d."

#: engines/adl/detection.cpp:49 engines/adl/detection.cpp:59
msgid "Color mode"
msgstr "Barevný re¾im"
#: engines/adl/detection.cpp:51
#, fuzzy
msgid "TV emulation"
msgstr "MT-32 Emulátor"

#: engines/adl/detection.cpp:52
msgid "Emulate composite output to an NTSC TV"
msgstr ""

#: engines/adl/detection.cpp:50 engines/adl/detection.cpp:60
msgid "Use color graphics"
#: engines/adl/detection.cpp:61 engines/adl/detection.cpp:71
#, fuzzy
msgid "Color graphics"
msgstr "Pou¾ít barevné grafiky"

#: engines/adl/detection.cpp:69
msgid "Scanlines"
msgstr "Linie snímání"
#: engines/adl/detection.cpp:62 engines/adl/detection.cpp:72
#, fuzzy
msgid "Use color graphics instead of monochrome"
msgstr "Pou¾ít barevné grafiky"

#: engines/adl/detection.cpp:70
#: engines/adl/detection.cpp:81
msgid "Show scanlines"
msgstr "Zobrazit linie snímání"

#: engines/adl/detection.cpp:82
msgid "Darken every other scanline to mimic the look of a CRT"
msgstr ""

#: engines/adl/detection.cpp:91
msgid "Always use sharp monochrome text"
msgstr ""

#: engines/adl/detection.cpp:92
msgid "Do not emulate NTSC artifacts for text"
msgstr ""

#: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
#: engines/drascula/detection.cpp:331 engines/dreamweb/detection.cpp:48
#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:457
@@ -5406,6 +5425,12 @@ msgstr ""
"Tato ulo¾ená hra je z verze %u, ale nejvy¹¹í verze, které toto jádro "
"podporuje, je %d. Abyste tuto hru naèetli, musíte získat novìj¹í verzi jádra."

#~ msgid "Color mode"
#~ msgstr "Barevný re¾im"

#~ msgid "Scanlines"
#~ msgstr "Linie snímání"

#~ msgid "Storage:"
#~ msgstr "Úlo¾i¹tì:"

0 comments on commit 440f5bd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.